01/12/1626

01 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De president meldt dat Z.Exc. de officiers van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard heeft ontboden om hen te bewegen tot het breken van het ijs in de Waal en de IJssel. Ook in het geval steun wordt verleend als bij resolutie van 28 nov. 1624 is verleend aan die van de Veluwe zouden zij zich daaraan niet mogen onttrekken.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.

2 Naar aanleiding van de resolutie van 27 nov. heeft Courtomée laten weten dat Reael in 1623 inderdaad 536.000 gld. uit Frankrijk heeft ontvangen, maar dat de koning in totaal een som van 600.000 gld. heeft verstrekt waarvan de rest door HHM in Frankrijk is besteed. Hij verzoekt dan ook naar het volledige bedrag van te worden voldaan en ook zijn deel te mogen ontvangen van toekomstige door Z.M. te verstrekken achterstallige gelden over de jaren 1615 tot 1623.
Het verzoek is op beide punten toegestaan. De thesaurier-generaal zal een berekening maken.

3 Bartholt Fridach tho Santvort, Coppel en de Recht, Joost Fridach tho Lorinckhove, George Hendrick van Diepenbroeck tho Bolderen, Lambert van Ohr tho Kaeckesbeeck en de Horst en Gysbert van Bolswingh, heer tho Bolswingh en de Mengede krijgen akte om ongehinderd door dezerzijds krijgsvolk elk drie tolvoeder wijn uit Düsseldorf halen.

4 Conform de resolutie van 29 juli is een gouden keten gemaakt voor de stalmeester van Z.Exc., Du Champ. De keten weegt 15 once 17 engels en kost bij 28½ gld. het once in totaal 600 gld. 14 st., inclusief een fatsoen van 22 gld. 4 st.

5 Jan Simonssen Cnops verzoekt honderdvijftig planken van dennenhout naar Maashees te mogen brengen. De ingezetenen uit het Land van Cuijk zou toegestaan moeten worden wekelijks honderd van deze planken uit de stad Grave te halen.
De RvS wordt advies gevraagd.

6 De afgevaardigden van het Amsterdamse Admiraliteitscollege zijn volgens de gisteren genomen resolutie ontboden. Zij verklaren desgevraagd dat de verkochte goederen suiker en peper van de vijand betrof.
De afgevaardigden is te verstaan gegeven dat zij die toch niet hadden mogen verkopen voordat zij de door HHM gevraagde inlichtingen over deze zaak hadden verstrekt. Daarom zal opnieuw worden geschreven de veiling op te schorten totdat die informatie is gezien. Het gaat daarbij niet zozeer om deze specifieke affaire, maar om de formele gang van zaken. Men moet Venetië, dat zich beklaagt, argumenten kunnen geven. Het is beslist niet de bedoeling iets te doen dat nadelig is voor het land.
De afgevaardigden hebben aangedrongen op financiële steun, maar HHM willen eerst de reactie op hun eerdere brieven aan de provincies afwachten.

7 Vosbergen vraagt of ook hij mag antwoorden op de aan hem gezonden brief van de Deense koning over de vredesartikelen.
Men laat het aan zijn discretie over.

8 Dr. Pynacker is teruggekeerd uit Algiers en heeft een begin gemaakt met het verslag van zijn reis. Hij zal morgen verder rapporteren.

9 Op de gisteren ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden zal worden teruggeschreven niet na te laten twee hunner naar 's- Gravenhage te sturen om HHM te informeren over de veiligheid van de stad.

10 Geertrui Janssen Meurs vraagt vergoeding van de schade die zij heeft opgelopen bij het onderbrengen van enkele ambassadeurs ten huize van Jan van Hauten.
HHM wijzen het verzoek af.