03/12/1626

03 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS heeft geadviseerd de ambtlieden van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard voor het breken van het ijs vanaf IJsseloord tot 's- Gravenwaard en daarvandaan tot Gorinchem naar verhouding hetzelfde toe te staan als eerder is afgesproken met die van de Veluwe.
De heren van Holland zullen dit nader onderzoeken.

2 De ambtlieden van de Overbetuwe en de Nederbetuwe verzoeken de 50 gld. die zij maandelijks voor de bevelvoering over de redoutes hebben genoten, te mogen houden.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.

3 Geweldige Stakenbeeck verzoekt vergoeding van schade en smartengeld vanwege het hem aangedane geweld door personeel van de Franse ambassadeur.
Aangezien de heren van Holland hebben verklaard dat het Hof van Holland al heeft toegezegd over deze zaak informatie te zullen nemen, laten HHM het erbij.

4 De gecommitteerden tot de conferentie met de graaf van Oost-Friesland zullen hem aanzeggen dat HHM enkele van hun gedeputeerden te Emden hebben ontboden en de bespreking uitstellen totdat die zijn aangekomen.

5 Jacob Duijfhuis dringt opnieuw aan zich buiten hechtenis te mogen begeven teneinde zijn zaak te regelen.
Dit wordt hem toegestaan mits hij tot tevredenheid van fiscaal Van den Broeck garandeert binnen veertien dagen weer op de Voorpoort te verschijnen. Deze toestemming onderbreekt de in gang gezette uitvoering van zijn vonnis niet.

6 De Gedeputeerde Staten van Groningen vragen d.d. 16/26 nov. vanwege de ingetreden vorst ondersteuning met vijfentwintig compagnieën voetvolk en zes ruitercompagnieën. Anders zullen zij de waardgelders in dienst moeten houden.
Noortwyck en Haersolte zullen dit opnemen met Z.Exc.

7 Rode en Schaffer rapporteren dat Jan Loos aanbiedt te Luik of Aken [Aachen] namens het land de licenten te innen van goederen die van Keulen of andere neutrale plaatsen worden vervoerd naar het gebied van de vijand.
Tegen de tijd dat de licenten weer zijn opengesteld zal dit aanbod nader worden besproken. Loos wordt een bedrag van 75 gld. toegekend.

8 Rantwijck en Lyclema rapporteren dat Hendrick van Nassau voorrang verzoekt bij de confiscatie van het markizaat van Bergen op Zoom.
HHM laten het erbij en geven hem een bedrag van 125 gld. eens.

9 Rantwijck, Beaumont, Rode, Lyclema, Haersolte en Schaffer zullen met enkele door de heren van Holland nog toe te voegen personen bespreken wat in de zaak van Amboina [Ambon] het best gedaan kan worden voordat de door de Engelse koning gestelde termijn van achttien maanden is verstreken.

10 Bij de beraadslaging over het plakkaat van retorsie hebben de gedeputeerden van Holland verklaard dat hun principalen het willen handhaven.
De heren is verzocht de kwestie nader te bestuderen om verschil in besluitvorming per provincie te voorkomen.

11 De officiers van de vier nieuwe Engelse regimenten hebben verzocht zelf hun schulden te mogen betalen. Calandrini zou dan moeten worden gelast de bij apostille van 27 nov. en daaropvolgende resolutie van de RvS opgelegde korting van 260 gld. op hun ordonnanties niet door te voeren.
HHM laten deze zaak ter dispositie van de RvS.

12 HHM lezen een brief van Philipeaux aan de ambassadeur van Frankrijk waarin de zaak van kapitein Villetard ernstig wordt aanbevolen.
Het vonnis van de RvS blijft gehandhaafd.

13 David van der Heul verzoekt rechtsgeldig gekweten te zijn als hij het genoten geld teruggeeft.
HHM wijzen dit af en laten de zaak bij het vonnis van de gedelegeerde rechters.

14 Twee gecommitteerde raden van de Amsterdamse Admiraliteit compareren en geven te kennen dat het College Gijsbert Steens vanwege fraude in Gelderland had doen oppakken om naar Amsterdam gebracht te worden. De momber in die provincie heeft dit echter verhinderd en gezegd dat niemand daar mag gevangennemen. De raden verzoeken HHM de Admiraliteit te helpen bij de handhaving van haar jurisdictie.
HHM wachten met een besluit tot morgen.
De raden kondigen aan dat de Admiraliteit bereid is met de pachters van het kwart der konvooien en licenten in liquidatie te treden. Ook zullen zij per omgaande laten weten wat de door L'Eremite buitgemaakte suiker heeft opgebracht en wat er met die opbrengst is gedaan.