05/12/1626

05 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Raden van State De Rover en Van der Lingen compareren met de vraag of zij nog naar Zeeland zullen gaan nu Beaumont gisterenavond heeft laten weten dat de Staten van Zeeland uiteen zijn gegaan. Hun extraordinaris gedeputeerden zijn op weg naar 's- Gravenhage.
Na overleg met Z.Exc. is besloten nog enkele dagen de komst van deze gedeputeerden af te wachten.

2 De ingezetenen van Hage in de Baronie van Breda verzoeken op grond van een lijst levensmiddelen te mogen halen.
De RvS zal het verzoek bestuderen.

3 Pieter Allerts van Kesteren verzoekt weer als luitenant te worden aangesteld.
HHM laten appointeren dat hij de Rotterdamse Admiraliteit , die hem van deze functie heeft ontheven, moet benaderen.

4 Languerack schrijft d.d. Poissy 22 november.
Vereist geen resolutie.

5 De heer van Hemert schrijft d.d. Zaltbommel 20 nov. zijn uiterste best te zullen doen om te voorkomen dat de ingezetenen van de Tielerwaard een schikking treffen met de vijand. Ook zal hij overtredingen bestraffen en HHM daarover berichten.

6 Anna Pots verzoekt financiële ondersteuning.
De RvS zal over het verzoek beslissen.

7 Alexander van Munster mag twee vette ossen en twee tonnen oesters licentvrij van Nijmegen naar Sint Annadal brengen.

8 Ritmeester Ketsken verzoekt ten behoeve van zijn compagnie veertig last haver vrij van konvooi naar Emmerik [Emmerich] te mogen brengen.
De RvS dient te adviseren.

9 Aangevoerd wordt dat Z.Exc. naar aanleiding van de eergisteren ontvangen brief van de Gedeputeerde Staten van Groningen voorstelt van de 43 in Friesland en Groningen gelegerde compagnieën soldaten er vijftien bij Dalen onder te brengen. Die kunnen dan tezamen met de vijftien ruitercompagnieën uit de IJsselsteden de vijand het hoofd bieden als die naar Friesland of het Oldambt zou willen optrekken. In het voorstel1 wordt in geval van strenge vorst de bezetting in Friesland, Groningen, Drenthe en Westerwolde als volgt georganiseerd: drie compagnieën voetvolk in Groningen, twee in Delfzijl, vijf in Emden, twee op fort Leerort, twee bij de schans van Bellingwolderzijl, drie in het Oldambt, drie in Bourtange, vijf in Coevorden, een bij schans Avereest en twee in Zevenwouden. De vijftien resterende compagnieën zouden als aparte strijdmacht ter bescherming van Friesland bij Coevorden gelegerd moeten worden of bij Dalen als het Oldambt zou worden bedreigd. Daar dienen de twee al aanwezige ruitercompagnieën versterkt te worden met nog eens vijftien. In het geval de belasting voor de boeren van Dalen te zwaar is, zou een deel van de ruitercompagnieën ondergebracht kunnen worden in Groningen, Coevorden en Steenwijk. Friesland en Groningen zouden ook nog acht kamerstukken - zesponders - kunnen toevoegen. Dit geschut moet voorzien zijn van goede affuiten, getrokken worden door een tweespan en over scherp en buskruit kunnen beschikken. Dalen zou op de inlegering kunnen worden voorbereid met de aanleg van een vestingwal en de geleidelijke aanvoer van het nodige voer voor de paarden en proviand voor het volk.
HHM hechten hun goedkeuring aan dit voorstel en zullen het naar de Gedeputeerde Staten van Groningen sturen opdat zij de nodige maatregelen nemen. Om verdere onkosten te voorkomen dienen zij hun waardgelders af te danken. Het voorstel gaat ook naar Ernst Casimir met het verzoek bij de Staten van Friesland en die van Groningen aan te dringen op aanvaarding en uitvoering van het plan.

10 Conform het advies van de RvS mogen die van Rees nog twee samoreuzen met turf voor de wacht konvooi- en licentvrij uit de Republiek halen.

11 De weduwe Simonssen verzoekt financiële ondersteuning.
De RvS wordt advies gevraagd.

12 Matheus Janssen Wens verzoekt twee stel paarden te mogen verkopen aan boeren uit Steenbergen.
De RvS wordt advies gevraagd.

13 Van den Broeck heeft de eigenhandige borgstelling van Pieter van der Meiden en Gerard Duiffhuisen, broer van Jacob Duiffhuisen, opgestuurd. De fiscaal verklaart dat zij in staat zijn de resolutie van 3 dec. na te komen.
De borgstelling is aanvaard op voorwaarde dat zij het gerecht passeert.

14 Op diens verzoek wordt Jan van Dalen, griffier van de Krijgsraad, over het lopende jaar 1626 50 gld. eens toegekend.

15 David Lommelin heeft een boekje aangeboden en krijgt 15 gld.

16 De heren die gisteren zijn gecommitteerd tot het overleg over het breken van het ijs in de Waal hebben gerapporteerd dat het van IJsseloord naar Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vandaar naar Gorinchem 26 uur gaans is en dat de ondersteuning verhoudingsgewijs gelijk moet zijn aan die voor de Veluwe.
De gedeputeerden van Holland hebben de zaak in beraad gehouden.

17 HHM lezen het advies dat de RvS 2 dec. heeft opgesteld naar aanleiding van hun resolutie van 1 dec. over het achterstallige traktement van Courtomée. Als HHM het verzoek van de markies toestaan, vreest de RvS dat andere officiers ook dergelijke vorderingen komen doen. De markies heeft daartegen ingebracht dat andere officiers niet de beloften zijn gedaan zoals aan hem in 1622 en dat hij geen traktement verzoekt als kolonel of kapitein, maar als luitenant-generaal van de Franse troepen.
De stukken gaan voor een berekening en nader advies nog eens naar de RvS.

18 Generaalmeester Jacques van Nispen komt binnen en overhandigt het voor de Kleefse raden bestemde antwoord inzake de munt te Huissen.
De tekst zal worden bestudeerd.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.