10/12/1626

10 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Staten van Zeeland committeren d.d. 2 dec. naast de ordinaris gedeputeerden Beaumont en Vosbergen naar de Staten-Generaal de heren Willem Brouwer, burgemeester van Middelburg, mr. Gerard Cromom, raad en secretaris van Goes, en mr. Johan Boreel, raadpensionaris van Zeeland.
HHM verklaren dat hun comparitie aangenaam is.

2 De RvS wordt gemaand Moulert, die nog steeds niet is verschenen, te ontbieden en de klachten over hem te behandelen.

3 Cathalina van der Graeff en Arent van der Graeff verzoeken gevolmachtigden met wie de liquidatie en vereffening van de boedel van eerstgenoemde kan worden afgehandeld.
Alvorens te beslissen willen HHM eerst de door burgemeester Van der Graeff gestelde borg zien.

4 De RvS zal worden aangespoord zijn advies over de door de heren van Holland aangevoerde punten betreffende de monstering in te brengen.

5 De door de Franse ambassadeur op 7 dec. ingediende propositie over Villetard zal door Essen en Noortwyck met Z.Exc. worden besproken.

6 Op grond van het rapport van Essen en Noortwijck over het op 7 dec. gelezen verzoek van La Louette is besloten dit in nader beraad te houden.

7 Aangezien het traktaat van Compiègne dit jaar afloopt zullen Essen, Noortwyck, Beaumont, Rode, Walta, Haersolte en Schaffer met Z.Exc. bespreken wat nu het best gedaan kan worden.

8 HHM zullen Joachimi schrijven opnieuw te proberen decharge gedaan te krijgen van de op hun krediet voor de Engelse koning gesloten lening ten behoeve van Mansfeld.

9 De ontboden timmerman Janssen heeft ter vergadering verklaard dat hij na inspectie van een in Schiedam te koop aangeboden partij hout het Rotterdamse Admiraliteitscollege had gemeld het hout niet van goede kwaliteit te vinden. Colster en Sluis hebben daarop de partij bezichtigd en in hun aanwezigheid heeft Janssen ongeveer 44 geschikte stukken hout uitgezocht. De raden wilden echter de gehele partij aankopen voor meer dan 1.500 gld. terwijl de timmerman die op niet meer dan 1.000 gld. had getaxeerd. Colster en Sluis, apart genomen, verklaren geen van Janssen afwijkend bod te hebben gedaan.
HHM constateren tegenstrijdigheden en delen de heren mee hen te beschouwen als eerlijke lieden. Zij moeten voortgaan met hun inzet voor het land en zich houden aan de regel dat alle aan- en verkopen worden gedaan in aanwezigheid van de equipagemeester. Janssen wordt aangezegd dat hij zijn beschuldigingen niet had mogen verspreiden. Als hij denkt iets te hebben ontdekt dat in strijd is met het landsbelang moet hij dat in het vervolg bij de geëigende instantie bekendmaken.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

10 In verband met de zeebewaking besluiten HHM voor de avond van 14 december de Admiraliteitscolleges op te roepen. Zij moeten een overzicht van hun inkomsten en gebruikelijke lasten meebrengen.

11 Morgen zal met Z.Exc. de oorlog die de koning van Zweden bij Danzig [Gdansk] voert worden besproken. Deze strijd zou kunnen leiden tot afsnijding van de handel die de Republiek met Polen drijft.

12 In de discussie over het openstellen van de licenten zijn argumenten voor en tegen te berde gebracht, maar HHM hebben het nemen van een besluit nog uitgesteld.