11/12/1626

11 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Consul Henrick Muilman recommandeert de goederen die zich bevinden in de door Moins opgebrachte schepen en die Genua toebehoren, te restitueren.
Zijn schrijven is de gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit overhandigd; zij zullen erop toezien.
Dezelfde gedeputeerden dringen ter vergadering nogmaals aan op financiƫle ondersteuning.
HHM antwoorden dat zij een besluit zullen nemen zodra de afgevaardigden van de overige Admiraliteiten zijn gearriveerd.
Inzake Gysbert Steens wachten HHM ook met een resolutie. Eerst zullen de artikelen van het plakkaat uit 1597, waaraan is gerefereerd, worden bestudeerd. Die van Gelderland zullen de status questionis formuleren.

2 Enkele personen hebben met medeweten van het Rotterdamse Admiraliteitscollege hun restcedels in ruil voor renversalen aan Vroesen overhandigd. Zij verzoeken nu die uitbetaald te krijgen.
HHM willen het advies van de Rotterdamse Admiraliteit vernemen.

3 Jan Foppen, voormalig tweede bootsman op de Amsterdam in de vloot van L'Eremite, verzoekt 100 realen van achten te mogen ontvangen. Dit bedrag is hem als beloning toegezegd omdat hij een brandschip wist vast te maken aan een Spaans galjoen in Callao de Lima.
De Amsterdamse Admiraliteit zal hierover beslissen.

4 Cornelis Segers is als konstabel op de Eendracht onder L'Eremite zijn rechterarm kwijtgeraakt. Hij verzoekt voortzetting van zijn traktement.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal hierover volgens de artikelbrief beslissen.

5 HHM lezen hetgeen Van der Haer conform de eerdere resolutie heeft aangetekend op het rekest van Essex, Riche en Walter Devoraux. Hieruit blijkt dat hun aanspraken niet, zoals men dacht, betrekking hebben op de maanden die zij vanwege dienst op de Engelse vloot absent zijn geweest.
Daarom zal de RvS om nader advies worden gevraagd. HHM willen met name weten hoe Essex aan de betaling van zijn maanden op de Engelse vloot is geraakt.

6 Met Z.Exc. is over de oorlogssituatie rond Danzig [Gdansk] gesproken. Omdat de Republiek de in- en uitvoer naar Polen niet kan missen, is voorgesteld een bezending naar de koning van Polen en die van Zweden te doen teneinde de zaak te schikken. In elk geval zal met dit doel meteen aan beide vorsten worden geschreven.
Een conceptbrief zal worden opgesteld.

7 De ruiters die in het Land van Namen kolonel Disdorp hebben gevangengenomen verzoeken als rantsoen 1.800 rijksdaalder. Dit is een gering bedrag, in aanmerking genomen dat zij daarvan nog de 1.200 gld. moeten afhalen die Goossen van Tooren in Nijmegen aan verteringen heeft betaald. Laatstgenoemde verzoekt dit bedrag uit het rantsoen vooraf aan hem uit te keren.
De RvS zal over beide verzoeken beslissen.

8 Van Aissema is een brief d.d. Stade 11 nov. ontvangen die geen resolutie vereist.