12/12/1626

12 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS adviseert d.d. 10 dec. over het door Courtomée op 5 dec. ingediende bezwaarschrift hem 3.000 gld. te geven als HHM de 600.000 gld., in 1623 uit Frankrijk ontvangen, gebruiken voor het betalen van achterstallen. Zien zij dat bedrag niet als voortvloeisel van traktaten, maar als een gift van de Franse koning, dan is het verzoek van de markies afhankelijk van hun goedgunstigheid.
HHM besluiten te blijven bij hun resolutie van 27 nov. en kennen Courtomée over de jaren 1620 tot en met 1623 1.500 gld. toe. Van dit bedrag zal ordonnantie worden verstrekt.

2 Aangezien Zeeland hun repartitie niet heeft aanvaard verzoeken de kapiteins Du Mottet, Cousijn, Du Bois, Thibaut, Semeton en Bauroger HHM om betaling.
De gedeputeerden van Zeeland is verzocht hun principalen aan te sporen tot acceptatie van deze repartitie.

3 Hendrick Canders uit Hasselt in het Land van Luik verzoekt vijftigduizend pond aluin en tienduizend pond hennep te mogen invoeren. Zo niet, dan wil hij graag een traktement omdat hijzelf en zijn vader vanwege de Republiek bewezen diensten niet langer in Hasselt kunnen blijven.
Hem wordt 200 gld. eens toegekend.

4 Werkmeester Wijbolt Rembolt zal van de RvS betaling ontvangen voor de door hem in Emmerik [Emmerich] aangelegde borstwering. Zijn verzoek om extra betaling vanwege geleden schade is afgewezen.

5 De RvS laat het verzoek van die van Hage aan HHM.
De ingezetenen mogen tegen Bosch' licent de helft van de door hen verzochte lijst halen.

6 Aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier zal worden geschreven Tobias Gillis het loon te betalen dat zijn zoon David Tobias in dienst van het land heeft verdiend op het schip Eendracht.

7 HHM hebben op 26 sept. Nicolaes van der Duijn toegestaan tegen Bosch' licent bouwmaterialen naar Hage te brengen. Om redenen wordt hem nu de betaling van het licent kwijtgescholden.

8 Na beraadslaging over het verzoek van graaf Willem van Nassau verhoging van zijn traktement te mogen ontvangen, is besloten hem vanwege zijn bekwaamheid en verdienste maandelijks 100 gld. extraordinaris traktement toe te kennen. Dit bedrag zal worden betaald uit de contributies van het kwartier van Roermond. Aan dit besluit mogen anderen geen rechten ontlenen.

9 Conform de resolutie van gisteren zijn de brieven aan de koningen van Zweden en Polen en ook aan de stad Danzig [Gdansk], opgesteld en gelezen. Enkele provincies hebben de concepten ter nadere bestudering meegenomen.

10 Enkele provincies hebben kopie genomen van zowel de door Slachmulder ingeleverde artikelen betreffende de uitwisseling van gevangenen als de door Pijnacker ingediende memorie.

11 Verschillende personen wensen in aanmerking te komen voor de vervulling van het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis.
Na beraad hebben HHM besloten bij vergeving van dit ambt de voorkeur te geven aan kapitein Jan de Grise. Zijn vader heeft hetzelfde ambt uitgeoefend.

12 Fiscaal Van den Broeck bericht d.d. Rotterdam 10 dec. dat de echtgenote van Berck scheiding van goederen verzoekt, conform de door beide echtelieden gesloten huwelijkse voorwaarden. Zij heeft hetzelfde verzoek ook aan HHM gericht.
Van den Broeck is samen met fiscaal Kinschot gemachtigd dit en gelijke verzoeken van andere gevangenen uit te voeren. Als de scheiding van goederen leidt tot onderling onoplosbare geschillen zal de ordinaris rechter beslissen. Van alles zal aan HHM verslag worden uitgebracht.

13 Conform de resolutie van 4 dec. is met de ambtlieden van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard gesproken. Zij zouden een voorschot moeten geven voor 26 ponten van 350 gld. per stuk voor het ijsvrij houden van de Rijn vanaf IJsseloord tot Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vanaf dat punt tot Gorinchem. De ponten moeten in de zomer gebruikt kunnen worden als schipbrug over de Rijn en de Waal. Onderhoud en reparatie van de ponten komen tot last van de ambten. Elke pont zal worden bediend door vier matrozen tegen maximaal 1 gld. per dag gedurende de vorstperiode. De ambtlieden zou men eenmalig 7.500 gld. moeten toekennen voor materiaalkosten en daarnaast nog eens jaarlijks 2.250 gld. voor het plaatsen en het onderhoud van de tijdelijke corps de gardes van de huislieden. Nog eens 2.250 gld. zou benut moeten worden voor verlichting, verwarming en stro in de corps de gardes. Die bedragen kunnen uit de contributies van het kwartier van Nijmegen worden voorgeschoten en later bij de liquidatie worden opgevoerd. Van de huislieden wordt verlangd dat zij bij vorst de Rijn en de Waal steeds open houden.
Aangezien deze zaak de verdediging van het land betreft en geen uitstel verdient, gaan HHM akkoord. De gedeputeerden van Friesland verklaren hun principalen om last te hebben gevraagd en menen dat pas een resolutie kan vallen wanneer zij antwoord hebben ontvangen.

14 De gedeputeerden van Zeeland brengen naar voren dat hun principalen zich aansluiten bij de intentie van de overige provincies en de besluitvorming d.d. 2 juli en 1 sept. inzake de scheepsvrachten, liggelden en schadevergoeding.
De RvS zal de zaak nu oppakken en regelen dat overal de algemeen geldende norm wordt toegepast.