15/12/1626

15 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren van Holland stellen voor de opbrengst van de consenten te bevorderen door alle provincies per kwartaal een overzicht te laten opsturen van hetgeen zij in de extraordinaris consenten hebben betaald.
Omdat Friesland eerst overleg met de principalen wil, wordt nog geen definitief besluit genomen.

2 Mibassen schrijft d.d. Calais 4 december.
De brief zal aan Z.Exc. worden voorgelegd.

3 HHM besluiten het gisteren behandelde advies van de RvS inzake het verzoek van de ambtlieden van de Overbetuwe en de Nederbetuwe over te nemen. De ambtlieden zullen hun traktement dus weer ontvangen, maar het zal worden beƫindigd in het geval zij in de toekomst opnieuw contributie aan de vijand betalen.

4 Ritmeester Carrey verzoekt 30.000 gld. als rantsoen voor Antoni Rougemont te mogen ontvangen. Hij zou dat bedrag ook van deze rijke en hooggeplaatste gevangene zelf hebben kunnen krijgen.
Dit rekest gaat met andere verzoeken en stukken inzake de vergoedingen voor de vrijgelaten gevangenen naar de RvS, die de zaken met de betrokkenen moet afhandelen.

5 De heren van Holland is verzocht vuurwerker Marten Adeler te nomineren voor een van de vacerende kapiteinschappen. De president zal hem ook aanbevelen bij Z.Exc.

6 De stad Emmerik [Emmerich] mag tegen betaling van licent tien samoreuzen met turf uit de Republiek halen.

7 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 23 nov. en 1 dec. ontvangen en van admiraal Reael een missive van 2 december.
De brieven zullen Z.Exc. worden voorgelegd.

8 De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. 11 dec. in antwoord op de brief van HHM d.d. 6 okt. dat de VOC ter Kamer Hoorn heeft verklaard geen buit te hebben gemaakt en niet van plan is konvooi te betalen zolang de liquidatie met HHM niet heeft plaatsgevonden.
Aan deze Kamer zal worden geschreven de betaling van de liquide rechten van het land niet uit te stellen tot de liquidatie, maar op te brengen opdat de Admiraliteit de matrozen op de vloot van L'Eremite kan betalen.

9 Kapitein St. Hilaire vraagt d.d. Nijmegen 11 dec. of hij, conform de bedoeling van de magistraat, enkele neutrale boeren die hun waren in Nijmegen ter markt brengen wat zout en dergelijke kleinigheden mag doen toekomen.
Geantwoord zal worden dat hij het plakkaat van restorsie strikt moet nakomen.

10 Jacob van den Broeck, konvooimeester te Emmerik, vraagt of hij mag doorgaan met de verstrekking van levensbenodigdheden aan de kloosters. Tevens wil hij weten of de uit Rotterdam afkomstige bierschepen ook onmiddellijk moeten lossen.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.

11 Hendrick Canders heeft opnieuw om een traktement verzocht.
Aangezien hij Z.Exc. enkele geheime diensten heeft bewezen, dient hij te vragen om een betaling uit de voor die activiteiten bestemde gelden.

12 Op het rekest van Hendrick van Nassau laten HHM apostilleren dat hij zich tot de justitie moet wenden als hij meent gegronde redenen te hebben.

13 De RvS adviseert op het rekest van de dochter van wijlen kapitein Godtschalck Wor dat in principe een behoorlijk bedrag is betaald vanwege de aanval op Venlo en dat dus niet zou moeten worden ingegaan op het verzoek om meer beloning.
HHM sluiten zich bij dit advies aan.