16/12/1626

16 - 12 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 De gecommitteerden die met Z.Exc. hebben beraadslaagd over Oost-Friesland rapporteren dat het nodig wordt geacht de burgerij van Emden tegemoet te komen in de betaling van de achterstallige servitiën.
De RvS is bij deze gemachtigd met dit doel zo spoedig mogelijk 30.000 gld. te doen lenen. De besteding zal geschieden conform de aan de gedeputeerden te Emden te schrijven opdracht. Verder is goedgevonden dat de nog door Z.Exc. en de gecommitteerden inzake Emden te nemen besluiten door de griffier van HHM zullen worden gedepêcheerd om daarna te worden geparafeerd door een van de betrokken gecommitteerden uit de provincie die op dat tijdstip het voorzitterschap van de vergadering heeft.

2 Ruisch en Gans van het Rotterdamse Admiraliteitscollege voeren aan dat de zes schepen die de Admiraliteit afgelopen zomer ter beschikking heeft gesteld van de Grote Visserij , zijn binnengelopen. Er is echter geen geld om de schepen af te danken.
De Admiraliteit is bij deze gemachtigd circa 40.000 gld. voor de afdanking te lenen.

3 Anthoni Ploech, schrijver in de compagnie van Jan ten Halte, verzoekt betaling van de hem nog toekomende 292 gld.
Eerst moeten de boeken uit Oost-Indië overkomen om te bezien wat hij al heeft ontvangen.

4 Jan Michielssen en enkele andere schippers uit Zevenbergen verzoeken de inwoners van Zevenbergen en omgeving behulpzaam te mogen zijn met het transport van hun gewas naar steden aan weerszijden.
De ingelanden van het Oude Land en andere onder Zevenbergen vallende polders verzoeken onbelemmerd daarnaartoe te mogen gaan zoals de ingelanden uit Prinsenland dat ook doen.
Die van Middelburg in Vlaanderen verzoeken absolute neutraliteit voor degenen die daar komen wonen.
Nicolaes van Relligom en enkele andere conducteurs van de wagens verzoeken hun paarden naar Woudrichem te mogen brengen.
Over al deze verzoeken willen HHM het advies van de RvS vernemen.

5 Reinerus van Oosterzee krijgt 100 gld. voor zijn dienst als ziekentrooster in het leger.

6 Ludolph van Lintzenich verzoekt de afgifte van zijn attestaties aan de schippers niet via de conducteurs, maar door hemzelf te laten doen.
De RvS zal hierover beslissen na de relevante personen te hebben gehoord.

7 De ambassadeur van Frankrijk krijgt gratis paspoort voor zijn knecht Champagne en diens zoon om via Brabant naar Frankrijk te reizen.

8 Conform het advies van de RvS moet kapitein Jan Vygh net als andere commandanten een specificatie inleveren van kosten gemaakt voor geheime diensten, bodelonen en dergelijke, teneinde over zijn verzoek te kunnen beslissen.
Van Z.Exc. is een brief ontvangen waarin het verzoek van de commandant van Tiel wordt aanbevolen, maar HHM blijven bij hun besluit.

9 In reactie op het besluit van 14 dec. heeft Slachmulder geadviseerd de afhandeling van de declaratie van Parmentier ter hand te stellen van de Gecommitteerde Raden van Zeeland .
De declaratie gaat voor inspectie naar de Zeeuwse raden, die de geweldige ook zullen horen om HHM vervolgens van advies te dienen.

10 Van 178 gld. 2 st. 6 p. zal ordonnantie worden gedepêcheerd voor Bucerus vanwege de kosten van zijn verhuizing van Veere naar Leiden ten behoeve van de bijbelvertaling.

11 Op verzoek van Jan Andriessen Moorbeeck zullen enkele gecommitteerden, namelijk Eck en Schaffer, met hem over zijn voorstellen spreken.

12 Op verzoek van Berck mag diens veertienjarige zoon hem opzoeken in de gevangenis te Loevestein en daar blijven.

13 De heren van Holland hebben de overige provincies verzocht zich uit te spreken over de op 12 dec. ingebrachte conceptbrieven aan Zweden, Polen en Danzig [Gdansk].
Nog niet alle provincies zijn daartoe gereed.

14 De heren van Holland verzoeken een definitief besluit te nemen over de bezending van Catz naar Engeland.
Besloten is hem af te vaardigen naast Joachimi die de eerste rang behoudt. Met een besluit over de onkostenvergoeding wordt echter nog gewacht.