17/12/1626

17 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gecommitteerden inzake Emden hebben met Z.Exc. secretaris Witfelt gehoord en na lang beraad besloten dat de bezetting van het platteland zal plaatsvinden met het volk van de stenden en Emden. Echter, er zullen met dit doel geen compagnieën uit de stad worden weggehaald voordat er nieuwe troepen van HHM zijn gearriveerd. Dit impliceert versterking van de compagnieën en vraagt dus tijd. Bovendien kan er allicht iets voorvallen dat de zaak belemmerd. Daarom zal tegelijkertijd vijf- à zeshonderd man uit de nabijgelegen garnizoenen, gecommandeerd door een bekwaam officier, de stad binnentrekken. Teneinde dit door graaf Ernst te laten regelen, zal Schaffer naar Groningen worden gestuurd. De gedeputeerden te Emden zullen met de magistraat bespreken op welk tijdstip het volk de stad zal binnentrekken en een van hen zal dit mondeling aan graaf Ernst en Schaffer meedelen. De burgerij zal men meegaand maken door de geleende 30.000 gld. aan de gedeputeerden te Emden te zenden om daaruit de achterstallige servitiën te betalen. Zodra het volk Emden is binnengetrokken, zullen de gedeputeerden zich inspannen voor de handhaving van de huidige magistraat, zonder vernieuwing. De gedeputeerden zullen van dit alles op de hoogte worden gesteld en moeten zich ernaar richten. Witfelt zal een brief meegegeven worden waarin de gedeputeerden wordt opgedragen een goede verstandhouding na te streven.

2 HHM besluiten dat personen die in eed van de Generaliteit staan geen paspoort mag worden verstrekt om voor particuliere zaken door Brabant of andere vijandelijke steden te reizen. Z.Exc., de RvS en de provincies zal worden verzocht hun medewerking te verlenen.

3 De dorpen Oudheusden, Baardwijk en Hedikhuizen verzoeken vanwege de slacht meer zout te mogen halen.
Heusden vraagt de plattelandsbewoners toe te staan naar behoefte bier uit de stad te betrekken.
De RvS wordt advies gevraagd.

4 Het door brieven van de magistraat van Gorinchem ondersteunde rekest van konvooimeester Dirck de Rover is gelezen. De Rover is ook gehoord en heeft verklaard dat hij nooit een aanschrijving heeft ontvangen van de Rotterdamse Admiraliteit , maar dat een deurwaarder hem mondeling heeft meegedeeld geen paarden naar het Land van Altena door te laten. De konvooimeester wil weten waaraan hij zich voortaan moet houden.
De Admiraliteit wordt gevraagd de minuten van haar aan de diverse kantoren gerichte brief over de paarden op te sturen. Ook wil men weten of De Rover is aangeschreven en zo niet, waarom dat is nagelaten.

5 De Staten van Zeeland nomineren d.d. Middelburg 20 nov. mr. Simon Schotte, raad en secretaris van Middelburg, als lid van de Raad van State .
Schotte is commissie verleend. Hij heeft de eed afgelegd.

6 De gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit verzoeken hun declaratie van 14.201 gld. 13 st. aan vacatiegelden, reis- en verblijfkosten etcetera, te doen uitkeren aan Rosa. De griffier kan dan zorgdragen voor de onderlinge verdeling zonder dat de declaratie naar de Rotterdamse Admiraliteit wordt gezonden.
De betaling zal aldus plaatsvinden.

7 Aan Sestetter, edelman van Christiaan IV, zal een kopie worden verstrekt van het antwoord dat HHM aan Thomassen hebben gegeven. Die is namelijk met al zijn papieren door die van Lingen gevangengenomen.

8 Nu de gedeputeerden te Emden in hun brieven van 4 en 5 dec. hebben geschreven niet naar 's- Gravenhage te kunnen komen, zullen de besprekingen met de graaf van Oost-Friesland worden hervat.

9 De graaf van Schouwenborch krijgt paspoort om twintig voeder van zijn rijnwijn van de Ruhr naar Gemen en daarvandaan naar Bückeburg te vervoeren.

10 Gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit compareren en laten weten dat in Amsterdam een schip wordt geladen met 282 schippond touwwerk, acht last teer en andere goederen met bestemming Le Havre. Aangezien de hoeveelheden te groot zijn voor plaatselijk verbruik willen zij weten wat zij moeten doen.
De heren van Holland hebben de besluitvorming op dit punt tot morgen uitgesteld.

11 De gecommitteerden van de Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam en het Noorderkwartier zijn gearriveerd. Essen, Noortwijck, Vosbergen, Rode, Walta, Varver en Schaffer zullen naast nog door de heren van Holland en Zeeland toe te voegen personen met hen in beraad treden.

12 Gewezen ritmeester Corst van Ceulen verzoekt bevordering en onderwijl verhoging van het extraordinaris bedrag van 30 gld. per 42 dagen dat hem op 25 okt. 1625 is toegekend.
HHM bevelen hem voor bevordering aan bij Z.Exc. maar wijzen de verhoging af.

13 Generaalmeester Van Nispen biedt ter vergadering zijn uiteenzetting en advies inzake de Amsterdamse koopman Jan Cuijsten aan. Cuijsten is aangeklaagd bij het Hof van Holland omdat hij enkele duizenden vervalste munten uit Huissen in omloop heeft gebracht.
De remonstrantie en bijbehorende stukken gaan naar het Hof van Holland teneinde de valsemunterij op passende wijze te kunnen bestrijden