18/12/1626

18 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Schaffer heeft toegezegd de reis te zullen doen. Hij krijgt een brief mee voor de Gedeputeerde Staten van Groningen waarin zijn vertrek van hier wordt uitgelegd. In een andere brief zal hun worden verzocht in geval van nood 6.000 tot 8.000 gld. te verstrekken, in mindering te brengen op hun extraordinaris consenten. Schaffer wordt een instructie meegegeven waarmee hij de besluiten van gisteren kan uitvoeren. Ook krijgt hij voor elk van de vijf kapiteins in Emden akten mee waarmee zij hun compagnieën kunnen versterken tot tweehonderdvijftig koppen opdat de naar de stad gecommandeerde troepen dan weer kunnen vertrekken.

2 Sommelsdijck en Gruis compareren en laten weten wat de RvS in navolging van de resolutie van 15 dec. voorstelt aan losgelden te betalen voor de bij de uitwisseling vrijgekomen gevangenen. De RvS stelt het rantsoen van Disdorp op 4.200 gld. inclusief de 1.200 gld. voor de ruiters die hem hebben bewaakt. Het losgeld voor Varick, de zoon van de markgraaf van Antwerpen, zou 4.500 gld. moeten bedragen. Dat van Rougemont zal, nadat hij is gearriveerd, met ritmeester Carrei worden overeengekomen. De RvS wil wel graag vernemen hoe de rantsoenen moeten worden betaald.
Met een besluit wordt gewacht tot morgen.

3 Courtomée mag vrij van 's lands rechten vier paarden meenemen naar Frankrijk.

4 De Rotterdamse Admiraliteit dient te adviseren over het verzoek van die van Hoeven. Zij willen de hun toegestane goederen langs Noordschans vervoeren omdat dit de snelste route is.

5 Jacob Duiffhuis verzoekt zijn echtgenote toe te staan haar goederen conform de bij de inventarisatie verrichte taxatie te aanvaarden en de helft daarvan prompt te betalen.
De fiscaals Kinschot en Van den Broeck zullen eerst advies uitbrengen.
De voormalige ontvanger verzoekt eveneens verlenging met twee maanden van de hem voor de afhandeling van zijn zaken verleende termijn.
Hem wordt een maand verlenging verleend mits zijn borgen hun borgtocht ook voortzetten.

6 Op het nader verzoek van Hendrick Canders een traktement te mogen ontvangen, is hem nog eens 200 gld. boven het hem op 12 dec. al toegestane bedrag toegekend.

7 Naar aanleiding van hetgeen gisteren te berde is gebracht over de lading voor Le Havre is besloten het advies van de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten in te winnen. Ook is bij deze gelegenheid besloten de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege te schrijven HHM een antwoord te verstrekken op hun schrijven van 18 sept. inzake naar Le Havre vervoerd en op een voor Spanje bestemd schip overgeladen touwwerk.

8 De RvS zal beslissen over het verzoek van ingenieur Hubrecht Claer. Hij wil een eerlijk traktement omdat hij in dienst van het land invalide is geworden.

9 De RvS zal advies uitbrengen over het verzoek van Jan van Gronsvelt exclusief de levensbenodigdheden voor Kalkar te mogen bezorgen.

10 De vergoeding voor Catz is conform het voorstel van de heren van Holland van 26 nov. gesteld op 12 gld. per dag.

11 De heren van Holland hebben besluitvorming verzocht over de aan de Zweden, Polen en Danzig [Gdansk] te sturen brieven.
Met een conclusie wordt nog gewacht.

12 Joost Willemsen Nieukercken, koopman te Amsterdam, krijgt voorschrijven aan de koning van Zweden teneinde zijn bij Danzig [Gdansk] afgenomen zestig last haring terug te krijgen.

13 Varver voert aan dat aan de cipier te Deventer de verblijfskosten van de daar onvermogend gestorven Claes Meinerts vergoed zouden moeten worden.
Eerst willen HHM weten wat er met de goederen van de gevangene is gebeurd.

14 HHM hebben het verslag gelezen over twee voorstellen van Jan Andries Moorbeeck om de inkomsten van de Admiraliteiten te verhogen. Het eerste plan betreft een heffing over de scheepslasten en het tweede de beperking van het aantal oorlogsschepen op de rivieren.
De heren van Holland en Zeeland delen mee dat de heffing al op hun agenda heeft gestaan en niet uitvoerbaar werd geacht. Over de reductie wil men het advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten vernemen.

15 Anna Pots verzoekt enige financiële steun.
Haar wordt de 50 gld. toegestaan die Carl van Gelder eerder op last van HHM heeft verschaft.

161 HHM hebben het advies gelezen dat de RvS op 1 dec. heeft opgesteld over de betaling van de officieren die afwezig zijn geweest.
Vanaf heden zal alle binnen- en buitenlandse officieren niet langer dan drie herenmaanden betaald verlof worden toegestaan voor de behartiging van hun particuliere zaken. Indien HHM, Z.Exc. of de RvS op hun verzoek een dergelijk verlof met enkele maanden te verlengen ingaan, dan zal die toestemming niet gepaard gaan met doorbetaling van het traktement. Als zij langer wegblijven zullen hun compagnieën en ambten (op het niveau van luitenant-kolonel, ritmeester, sergeant-majoor, kapitein en lager) opeisbaar zijn en aan anderen toegewezen kunnen worden. De kolonels zullen worden aangespoord hun verplichtingen na te komen. Bij langere absentie zal met kennis van zaken en in het landsbelang worden gehandeld. Daarom zullen de kolonels die nu al geruime tijd buiten de Republiek verblijven door Z.Exc. worden gemaand per 1 april hier te verschijnen om hun functie uit te oefenen. De RvS zal de overige afwezige officiers, eventueel via de solliciteurs, opdragen hier op 1 april te zijn. Is dat niet het geval, dan zijn hun plaatsen vanaf dat moment vacant en zullen zij onmiddellijk aan anderen worden vergeven.
Teneinde deze resolutie eenparig en zonder schending uit te doen voeren zal zij aan de provincies worden opgestuurd. De officieren die op hun repartitie staan en afwezig zijn, dienen zij dan strikt naar de inhoud van dit besluit te behandelen. De provincies zullen de solliciteurs opdragen in de betaling van voorschotten met deze resolutie rekening te houden. Zij mogen bovendien beslist niet meer dan drie maanden traktement over de tijd van de absentie uitkeren.

1 Deze resolutie is in S.G. 51 ingeschreven door een klerk.