19/12/1626

19 - 12 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Schaffer zal ook een credentiebrief voor Ernst Casimir worden meegegeven. Aan de akte voor de kapiteins wordt toegevoegd dat toegezien zal worden op een maandelijkse betaling van de versterkingen.

2 In aanwezigheid van Z.Exc. rapporteren de gecommitteerden die de Rijn en IJssel hebben geïnspecteerd zowel mondeling als schriftelijk over hun bevindingen inzake de uitdieping. Rode heeft namens Utrecht nog aangevoerd het niet raadzaam te achten bij IJsseloord werken aan te leggen als niet eerst de Rijn meer water krijgt toegevoerd ter hoogte van Schenkenschans ['s-Gravenwaard].
De zaak zal 21 dec. in aanwezigheid van de RvS nader worden beproken.

3 Ter vergadering overhandigen enkele bewindhebbers het overzicht van de bedragen die de VOC nog van het land krijgt dan wel zullen worden afgetrokken van hetgeen de Compagnie het land schuldig is over de inkomende konvooien.
Deze afrekening zal worden onderzocht.
De bewindhebbers verzoeken tevens de resolutie van 2 dec. inzake de nominatie van hoofdparticipanten op te schorten zodat de Heren Zeventien hun reactie kunnen geven.
De resolutie zal worden nagezien.
De bewindhebbers berichten ook over de terugkeer van de Koning David van de kust van Coromandel met nieuws over de ontvangst van de brief die HHM op 21 nov. 1624 aan de koning van Perzië hebben geschreven. Op grond daarvan is de koning met de Compagnie overeengekomen dat zij elk jaar zestienhonderd balen zijde uit Perzië mag halen.

4 Naar aanleiding van de op 15 dec. ontvangen brief van Reael is met advies van Z.Exc. besloten hem te antwoorden - en ook Joachimi mee te delen - dat de admiraal twee maand aan levensmiddelen voor zijn schepen kan laten aanvullen. Hij moet ook de in passage liggende patassen in de gaten houden.

5 De afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren conform het plakkaat van 4 juli 1591 geen touwwerk te laten uitvoeren zonder speciale toestemming van HHM. De Amsterdamse Admiraliteit heeft dus terecht het schip met de lading voor Le Havre aangehouden.
Met een besluit wordt nog gewacht.

6 Fiscaal Brienen schrijft d.d. 5 dec. dat de magistraat van Deventer hem heeft opgedragen zijn klaaggrond tegen de weduwe en erfgenamen van Claes Meinerts in te leveren. Hij is nu bezig dit te doen.
Behoeft geen resolutie.

7 Van de hertog van Genua zijn twee brieven d.d. 6 nov. ontvangen waarin hij de teruggave aan zijn ingezetenen van de door Moins opgebrachte goederen aanbeveelt. De brieven gaan naar de Amsterdamse Admiraliteit met de boodschap erop toe te zien dat de neutralen geen onrecht wordt gedaan en het land niet wordt benadeeld.

8 Carl van Cracou meldt ter vergadering de door hem verkregen opschorting van de rechtsgang in Denemarken tegen de schippers uit de Republiek in verband met de houtexport.
Er valt geen resolutie.

9 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 11 en 13 november ontvangen.
Er valt geen besluit.

10 De koning van Engeland schrijft d.d. Westminster 3 nov. dat hij de vier nieuwe Engelse regimenten naar de koning van Denemarken stuurt en de transportkosten heeft geregeld. Hij verzoekt zijn ministers behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de voor het transport benodigde schepen.
In een andere brief d.d. 5 nov. vraagt Z.M. een duidelijke rekening van de kosten van de regimenten volgens hun feitelijke samenstelling. Het bedrag dat overblijft omdat de regimenten niet compleet waren, zou aan Calandrini moeten worden gelaten. Daarmee moeten de kapiteins en officieren uit die regimenten die in dienst van Z.M. in Engeland verbleven worden betaald.
In een brief van 23 nov. laat Z.M. weten de vier regimenten onder de leiding van kolonel Morgan te willen stellen en vraagt hij de kolonel daartoe verlof te geven met behoud van plaats en traktement.
Z.Exc. zal Morgan op dit punt horen.