22/12/1626

22 - 12 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 De Gedeputeerde Staten van Utrecht committeren bij akte van 10 dec. de heren Strick, Hardenbroeck en Weede tot deelname aan de vergaderingen van HHM om hun ordinaris gedeputeerden te ondersteunen in onder meer het beraad over de uitdieping van de IJssel.
Op hun comparitie is de heren meegedeeld dat deze keer nog sessie wordt verleend, maar dat dit in het vervolg uitsluitend gebeurd op commissie van de Gewestelijke Staten zelf.

2 Op het nader verzoek van Deucht en Van den Broeck is het pardon voor Compaen met nog eens twee maanden verlengd.

3 Egidius Falco, predikant te Brienen en Griethausen, vraagt financiƫle ondersteuning aangezien hij vanwege de staatse inlegering dit jaar zijn levensonderhoud niet aan de hem in de Lijmers gegeven vicariegoederen kan onttrekken.

4 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 15 dec. in antwoord op de apostille van 11 dec. dat de omzetting van de restcedels door Vrousen inderdaad is geschied met medeweten van het College en dat zij dus betaald dienen te worden.
De Generaliteitsrekenkamer wordt gevraagd te adviseren.

5 De RvS adviseert over het op 16 dec. ingediende rekest van de ingelanden van het Oude Land en andere polders onder Zevenbergen dat zij voor een periode van twaalf jaar akte van sauvegarde mogen hebben, gelijk aan die voor Prinsenland. Voorwaarde is wel dat de vijand een eendere akte uitbrengt.
HHM nemen het advies over.

61 Ter vergadering verschijnen Z.Exc. en de RvS . In hun aanwezigheid wordt de behandeling voortgezet van het rapport over de inspectie van Rijn en IJssel. Na bespreking van de diverse voorstellen voor uitdieping van beide rivieren bij 's- Gravenwaard en IJsseloord is besloten de RvS te machtigen om, in overleg met en met goedkeuring van Z.Exc., de eerder over deze zaak genomen resoluties te doen uitvoeren. Het grote hoofd, het schephoofd en de kleine krib bij 's-Gravenwaard zullen worden hersteld en het grind uit de monding van de Rijn zal worden weggehaald. Onder IJsseloord, aan de kant van Malburgen, zal een drijvend hoofd worden aangelegd. Ook zal het grind uit de monding van de IJssel worden weggehaald.
De RvS is bovendien gemachtigd om, in overleg met en met goedkeuring van Z.Exc., de zandbanken en hoge zanderige schorren in Rijn en IJssel te doen bekrammen. De grote en kleine kribben die zich bevinden aan de andere zijde van de zandbanken en schorren zullen zij laten verwijderen of inkorten. De lange, uitspringende kribben die aan beide zijden zijn aangelegd, zullen worden ingekort tot zij een doorgang van circa vijftig roeden opleveren.
Op de petitie die de RvS vorig jaar heeft ingediend ten behoeve van zowel deze uitdieping als de aanleg van een fort bij Steenbergen hebben de provincies Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel verklaard consent te dragen en akkoord te gaan met het verzenden van de decharges. De gedeputeerden van Zeeland en Friesland hebben toegezegd hun principalen te zullen aansporen het consent mede te dragen.

7 Culenborch en Noortwyck zullen de Perzische ambassadeur vragen waarom hij naar 's- Gravenhage is gekomen. Ze zullen hem aansporen gebruik te maken van de schepen die bij Texel gereedliggen om bij gunstige wind te vertrekken.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.