09/01/1627

09 - 01 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De nieuwjaarsgiften zullen volgens de gebruikelijke lijst worden uitgedeeld. De koetsiers van de prinses zullen aan de lijst worden toegevoegd, maar zij krijgen de helft van wat de koetsiers van Z.Exc. krijgen. De koetsier van de graaf van Culenborch zal 10 gld. worden gegeven.

2 De leggelden die de afgelopen twee jaar niet zijn uitgedeeld, zullen toch naar ouder gewoonte worden gegeven, als waren zij niet afgeschaft.

3 Gelezen is de akte van borgtocht voor schepenen van Delft gepasseerd d.d. 9 januari door mr. Michiel van Crayestein, ontvanger Boudewijn de Man en Jan van Lanschot uit Leiden. Zij garanderen ieder voor een derde deel de betaling van de helft van de som van 19.839 gld. waartoe mr. Bartholomeus Segwaert is veroordeeld.
Tevens is een andere akte van borgtocht gelezen, gepasseerd voor schepenen in Hoorn door schout Aelbert Sonck en de oud-burgemeester Jan Maerts Meerents. Zij garanderen de betaling van de andere helft conform de termijnen die bij resolutie van 31 dec. 1626 zijn vastgesteld.
Beide borgtochten zijn geaccepteerd.

4 Op verzoek van de Franse ambassadeur wordt de heer Joly gratis paspoort verleend om met zijn knecht naar Frankrijk te gaan.

5 Op verzoek van de Amsterdamse koopman Emanuel van Zurck krijgt Balthasar Bulgaro, koopman te Antwerpen, paspoort om gedurende vier maanden hier te komen voor de vereffening van hun onderlinge rekening.

6 Jacob Lieffs heeft een gedrukte nieuwjaarswens op de geboorte van de prins van Oranje aangeboden.1
Hem is 30 gld. toegekend.

7 De heren van Holland hebben aangevoerd dat het versturen van de brieven aan de koning van Zweden, de koning van Polen en de stad Danzig [Gdansk] niet kan worden uitgesteld tot na vaststelling van de instructie voor de bezending. De instructie moet worden opgesteld aan de hand van adviezen uit de betreffende gebieden, maar daarop wachten duurt te lang. Er is haast geboden aangezien er in Polen weer een Landdag wordt gehouden die zonder de brieven tot nadelige besluiten zou kunnen leiden.
HHM besluiten dat de gecommitteerden de brieven zullen resumeren en voor verzending gereedmaken. Morgen zullen zij daarvan verslag doen. De heren van Holland is tevens verzocht een besluit te nemen over de opening van de licenten voor de neutrale gebieden. De beide koningen kan onder geen beding worden verzocht de handel vrij te geven, terwijl hier niet alleen aan hun onderdanen maar zelfs aan de koningen de doorvoer van wijnen wordt geweigerd.

8 Stavenisse heeft namens de RvS voorgesteld Joost en Mattheus van ...2 hun erfenis in Zierikzee te laten toekomen. Zij wonen in Vlaanderen onder de Spaanse koning, maar daar waar contributie wordt betaald.
Men zal in deze zaak op dezelfde wijze procederen als tot nu toe in de grensgebieden en de genoemde personen zal de nalatenschap dus worden toegewezen. Vervolgens is besloten dat de RvS de zaak op schrift zal stellen teneinde tot een vaste regel voor toekomstige gevallen te kunnen besluiten.

9 Gemeld wordt dat de Admiraliteit te Amsterdam volhoudt dat zij recht heeft op een door een schipper uit Wezel tezamen met enkele matrozen gemaakte buit. Zij hebben een betaalmeester in Spaanse dienst die zij uit Keulen vervoerden, onderweg overmeesterd, hem van een flinke hoeveelheid rijksdaalders ontdaan en in Rees opgebracht.
De zaak gaat naar Z.Exc. om daarover een beslissing te nemen die naar zijn oordeel dienstig is.

10 Govert Cornelissen uit Waalwijk mag voor zijn vee vier morgen haver vrij van konvooi en licent van Drongelen naar Waalwijk brengen.

11 Nicolaes van der Mast verzoekt ontslagen te worden van de 26.900 gld. die hij op zijn particulier krediet voor rekening van de Admiraliteit te Rotterdam is aangegaan. Bij inlevering van de schulderkenning zal hij worden ontlast van deze particuliere verplichtingen en zal het land die overnemen. Indien de eigenaars aflossing willen, is ontvanger Van IJck gemachtigd voor dit doel ander geld te lenen.

12 Inzake het rekest van Salomon Michielsen Soetens c.s., gevolmachtigd door Keert de Koijen, zijn Feith en Schagen aangewezen om de zaak te onderzoeken. Het betreft de fiscaal van de Amsterdamse Admiraliteit.

13 De pachters van een kwart van de konvooien en licenten klagen dat de Admiraliteit van Zeeland 1.928 pond slagnetten heeft vrijgegeven die slechts voor 750 pond waren aangegeven. Ook 2 okshoofden limoensap zijn te licht aangegeven en 56 tonnen blauwsel zijn verzwegen. Toen hun ambtenaar hierover zijn beklag deed, is hij uit zijn ambt gezet. De pachters verzoeken diens herstel.
De aanwezige gecommitteerden van het Zeeuwse College zullen hierover worden gehoord. Als zij niet op de hoogte zijn, zal de Admiraliteit worden geschreven de situatie toe te lichten en de pachter in zijn ambt te herstellen.

14 De RvS adviseert d.d. 8 jan. inzake het op 5 jan. aangeboden rekest van Dibbit van Uchelen dat hij eerst een afdoende lijst van schulden moet indienen. Daarna kan betaling volgen conform de eerdere resoluties.
HHM gaan akkoord.

15 Henrick Gillis, burger van Amsterdam, verzoekt door middel van gerechtsdienaars aan de executie van het door hem verkregen vonnis tegen enige inwoners van Goch geholpen te worden. De Kleefse raden hebben HHM namelijk geschreven hiervoor geen middelen te hebben.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.

16 Hendrick Hendrixen van Meppen klaagt dat Borken niet antwoordt op de brief van HHM d.d. 12 nov. 1626.
Agent Van der Veecken zal worden aangespoord de magistraat schriftelijk mee te delen de klager tevreden te stellen omdat anders andere maatregelen getroffen zullen worden.

17 Johannes Uuttenbogaert, voormalig predikant te 's-Gravenhage, verzoekt te worden ontheven van het vonnis dat de gedelegeerde rechters tegen hem bij verstek hebben uitgesproken. Hij wil hersteld worden in zijn eerdere hoedanigheid en vraagt zich tegenover zijn ordinaris rechter, het Hof van Holland , te mogen verdedigen.
HHM wijzen het verzoek af.

18 Op 12 dec. 1626 is Jan de Grise het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis gegund.
Voor hem zal commissie worden gedepĂȘcheerd.

19 In zijn advies over de op ontvangen 27 nov. 1626 brief van luitenant-generaal Stakenbroeck stelt de RvS dat het krijgsvolk zich aan het plakkaat en zijn interpretaties moet houden. Iemand die het plakkaat overtreedt moet worden aangeklaagd bij de RvS, dat geldt ook voor de zaak in kwestie. Degenen die met behulp van een gewapend geleide de soldaten trachten te ontwijken en niet op heterdaad betrapt kunnen worden, zijn nog ernstiger in overtreding en verbeuren hun vrijheid. Zij zullen voor schuldig worden gehouden en bij de RvS worden aangeklaagd.
HHM zullen Stakenbroeck overeenkomstig het advies antwoorden.

20 Joachimi zal worden geschreven de teruggave van De Fortuin te bevorderen. Het schip is door Duinkerkers genomen en door hen in Bristol gebracht en daar verlaten.

1 De titel van de door Jan Pietersz. Waelpot te Delft gedrukte nieuwjaarswens luidt: Nieu-iaer-vvenschinghe tot geheugenisse op de blyde gewenschte geboorte ende continuatie van het heylsaem leven des eerste geboren sone van haere excelentien, den prince ende princesse van Orangie.
2 Niet ingevuld.