20/01/1627

20 - 01 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De heren van Holland berichten over een verzoek dat de predikanten uit de classis Dordrecht hebben ingediend bij de Staten . Zij klagen over de missen die in Zevenbergen kunnen worden gehouden ten gevolge van de aan deze stad verleende neutraliteit. De provincie vraagt wat het best gedaan kan worden ter bestrijding van de paapse bijgelovige opvattingen en tot behoud van de ware christelijke religie.
HHM willen het advies van Z.Exc. en de RvS vernemen.

2 Ruisch en Gans vragen HHM acht te slaan op de povere staat van de Admiraliteit te Rotterdam en geven de redenen waarom hun College met minimaal 40.000 gld. moet worden gesteund met het uit Friesland gekomen geld.
Wegens de hoge nood waarin het College verkeert, machtigen HHM de ontvanger van de Admiraliteit nog 40.000 gld. te lenen. Dit bedrag zal worden afgelost uit de subsidies die de Admiraliteiten van de provincies krijgen.

3 Jacob van Duiffhuisen verzoekt, voorzien van een voorschrijven van de Admiraliteit te Rotterdam , ter regeling van zijn zaken langer uit de gevangenis te mogen blijven.
HHM staan dit voor nog één maand toe.

4 Berck schrijft d.d. Venetië 1 jan. over de aankomst van de gezant van de Deense koning.

5 In zijn brief d.d. Stade 20 dec. 1626 verzoekt de Deense koning betaling van de toegezegde maandelijkse hulp van 50.000 gld.
Dit zou inderdaad dienen te gebeuren, maar er is nog niet besloten waar het geld vandaan moet komen.

6 De gecommitteerden in de kwestie Amboina [Ambon] doen verslag van hun ontmoeting met Z.Exc. Diens mening is dat overeenkomstig de resolutie van 15 jan. gehandeld moet worden. Als geen van de voorstellen voldoet, zal dat hier kenbaar moeten worden gemaakt opdat er nader kan worden besloten.
Deze resolutie gaat ook naar Joachimi en Catz.

7 Cats heeft gesuggereerd de betaling te regelen van de eerder toegezegde vereringen voor de afgezanten van de koning
HHM gaan daar vooralsnog niet op in. Cats krijgt geen brieven mee voor de koningin en ontvangt ook geen commissie. Hij wordt immers niet gestuurd voor het sluiten van traktaten. Wel zal hij, zoals gebruikelijk bij personen die in dienst van het land naar het buitenland gaan, schadeloos worden gesteld.

8 Aangezien Suriano op het punt staat te vertrekken, zal de akte worden opgesteld waarin hem wordt toegestaan de leeuw van de Generaliteit als helmteken in zijn wapen te voeren. Tevens zal door een insertie dit recht aan Mattheus Benzom Suriano, een zoon van zijn zuster, worden verleend.

91 Cornelis Iselendoorn verschijnt ter vergadering als procureur van Willem Brasser en Simon Adriaensz. van Groenewegen. De eisers verzoeken appèl wegens de dagvaarding van de erfgenamen en kinderen van wijlen Maria de Coninck, weduwe van Barthout van Vloeswijck. Iselendoorn heeft vastgesteld dat de uitspraak van de Raad van Vlaanderen en het vonnis van het gerecht van Axel, Terneuzen en Biervliet ongeldig is. Het vonnis zou onmiddellijk nietig verklaard moeten worden, de eisers zou voorlopig clausule van inhibitie moeten worden verleend.
Van der Burch, procureur namens de gedaagden, concludeert dat het appèl niet ontvankelijk verklaard mag worden. Dientengevolge eist hij onmiddellijke approbatie van het vonnis. Tevens maakt hij eis van kosten en geleden en nog te lijden schade wegens het appèl van de eisers.
Johan Barthout van Loo voegt zich namens de steden en ambachten van Axel, Terneuzen en Biervliet in deze rechtszaak voor zover het gaat om de handhaving van hun privileges en volhardt niet in de eisen van de gedaagden. Bij repliek en dupliek blijven de standpunten gehandhaafd.
HHM besluiten de verzochte inhibitie niet te verlenen en verordenen partijen de kwestie op hoofdzaken te beschrijven onder uiteenzetting van rechten.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52.