29/01/1627

29 - 01 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit in Zeeland nomineren d.d. Middelburg 5 jan. mr. Willem Coomans, raad van Vlaanderen en schepen te Middelburg, en mr. Philips van den Brande, raad van Vlissingen, voor het ambt van fiscaal.
HHM verkiezen Willem Coomans te benoemen en laten voor hem eenzelfde commissie depĂȘcheren als voor de fiscaal van de Admiraliteit van Rotterdam, zonder hem de titel van raad te verlenen.

2 Z.Exc. heeft een brief van kapitein Quast meegedeeld waarin staat dat te Duinkerke zes Spaanse schepen, drie jachten en vier kaperschepen klaarliggen om met de eerste springvloed uit te lopen.
HHM zullen de Admiraliteiten waarschuwen hun schepen naar de kusten te sturen.

3 In hun memorie melden de gedelegeerde rechters dat de geldboetes van de veroordeelden meest betaald zijn in obligaties. De ontvanger-generaal heeft zodoende nog niet voldoende contanten om de rechters te kunnen betalen.
De ontvanger-generaal van de Admiraliteit te Rotterdam wordt geautoriseerd 11.000 gld. te lenen om de rechters te betalen.

4 Jacob Hendrixen Bolleman, koopman te Schiedam, verzoekt uitstel van het door hem nog te betalen bedrag, waartoe hij bij vonnis van de RvS is veroordeeld. Tevens verzoekt hij de som met een aantal posten te verminderen.
HHM vragen advies van de RvS.

5 Hertog en republiek van Genua bepleiten in hun brief van 11 dec. 1626 de zaak van Petro Ferrario en Francisco Bassio, burgers van deze stad. Het betreft restitutie van dertig kisten met suiker die zich bevonden in het schip De Twaelff Apostelen dat door kapitein Moins is opgebracht.
De brief gaat naar de Admiraliteit te Amsterdam om hierop te letten bij de afhandeling van deze zaak.

6 Het traktement van Carl van Cracou van 800 gld. en 150 gld. huishuur is op zijn verzoek verhoogd naar 1.200 gld., inclusief huishuur.

7 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 26 jan. met het verzoek om subsidie. Het verzoek wordt mondeling aanbevolen door Huissens.
Omdat Doublet verklaart geen geld te kunnen krijgen, wordt de zaak nog in beraad gehouden.

8 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d 26 jan. inzake het op 23 jan. ingediende rekest van de echtgenote en borgen van Vroesen dat Vroesen voor de duur van zes maanden een vrijgeleide kan worden toegestaan voor raadpleging van zijn administratie.
HHM besluiten een vrijgeleide voor vier maanden te geven, op voorwaarde dat hij zich in Rotterdam binnenshuis ophoudt zonder van buitenaf zichtbaar te zijn.
Tevens is besloten de fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam te schrijven dat deze de borgstellingen van Vroesen dient te innen.

9 HHM zijn gevraagd morgenmiddag de begrafenis bij te wonen van de heer van Rumen, voormalig resident van de keurvorst van Brandenburg.
HHM zullen in rouwkledij gaan, net als destijds bij Rutgersius, resident van de koning van Zweden.

10 De propositie van de gezanten van Hamburg zal door Antwerpen, Rode, Lyclama en Varver worden onderzocht.

11 In een brief van de gedeputeerden van het Kwartier van de Veluwe d.d. 16/26 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 22 jan., schrijven zij reeds maatregelen te hebben genomen voor het ijsvrij houden van de IJssel.

12 Het rekest van Thielman Cannarts alsnog 50.000 pond aluin en 10.000 pond hennep te mogen invoeren wordt niet behandeld.