05/02/1627

05 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van de keurvorst van Brandenburg is een brief ontvangen d.d. Küstrin [Kostrzyn] 28 dec. 1626, waarin deze HHM een gelukkig nieuwjaar toewenst.
HHM antwoorden met een brief van gelijke strekking.

2 De Kleefse stadhouder en geheime raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 21 januari. Zij melden van plan te zijn wegens het vertrek van graaf Willem van Nassau diens huis tot rijkskanselarij te bestemmen. De nieuwe gouverneur zou dit niet moeten tegenwerken.
HHM vragen advies aan Z.Exc. en de RvS.

3 Euwout Gijsbertsen, burger van Zaltbommel, verzoekt uit de gage van kapitein Gerart Herbert, te Heidelberg overleden, 573 gld. 12 st. 12 p. betaald te krijgen wegens geleverd laken voor kleding van diens compagnie.
De RvS zal adviseren.

4 Thomas Weijt, luitenant van kapitein Sir Thomas Dutton, verzoekt betaling van zijn verlofperiode in Engeland. Volgens resolutie van HHM heeft hij recht op ten minste drie maanden.
De RvS zal beslissen.

5 Aeltien Huigen, zuster en enig erfgenaam van Geen Huigen Schapenham, vice-admiraal op de vloot van wijlen admiraal L'Eremite, verzoekt betaling van het bedrag van 5.480 gld. 7 st. 8 p. dat haar broer nog toekomt.
Commies Van der Haer zal gehoord worden over de stand van zaken.

6 Z.Exc. deelt een aan hem geschreven brief d.d. 23 jan. van de ambtman van Tielerwaard mee. Hierin staat dat in de voorgaande nacht een groep van zestig à zeventig vijandelijke soldaten over het ijs de rivier bij Herwijnen onder Tiel is overgestoken en daar een huis in brand heeft gestoken.
De brief zal ook aan de RvS worden meegedeeld. Die moet met Z.Exc. overleggen wat het best gedaan kan worden om de bescherming te vergroten.

7 Het stadsbestuur van Emden verzoekt d.d. Emden 26 jan. krediet van 50.000 gld., om redenen in de brief vermeld.
HHM stellen een besluit uit.
De gedeputeerden te Emden bevelen d.d. Emden 26 jan. het gevraagde krediet aan en vragen een besluit over de servitiën voor kapitein Moda over de tijd dat hij buiten de stad was.
De RvS zal adviseren.
Van de gedeputeerden is tevens een brief d.d. 27 jan. ontvangen die geen resolutie behoeft.

8 In navolging van de resolutie van 3 feb. is akte van neutraliteit voor het graafschap Oost-Friesland opgesteld. Culenborch rapporteert dat Z.Exc. akkoord gaat met de akte en besloten wordt deze aan de graaf mee te delen.