06/02/1627

06 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Culenborch rapporteert dat de graaf van Oost-Friesland na een kleine wijziging tevreden is met de akte van neutraliteit voor zijn graafschap.
Met de vaststelling van de akte wordt nog gewacht omdat enkele provincies een kopie hebben verzocht.

2 De RvS adviseert over het op 25 jan. ingediende verzoek van Laurens Coomans dat hem behalve de 30 gld. die hij van Z.Exc. heeft ontvangen en de 25 gld. van kapitein Van der Elst, nog 30 gld. kan worden toegekend. Voor de onkosten voor de maaltijden van Van der Elst bij de suppliant thuis moet hij de kapitein aanspreken.
Tevens adviseert de RvS het verzoek van de weduwe van kapitein Brunsfielt niet in te willigen en ook dat van Jacob Henrixen Bolleman, op 29 jan. ingediend, af te wijzen.
HHM nemen deze adviezen over.

3 Op verzoek van de regering van Brandenburg is geschreven aan de geestelijkheid in het Land van Gulik [Jülich], Berg en Kleef, ten gunste van de geloofsgenoten aldaar. Op 11 jan. is hierover antwoord ontvangen van de geestelijkheid en van de vorst van Neuburg. De RvS adviseert de [Brandenburgse] regering nu te vragen hoe het met de religie in deze kwartieren is gesteld en wat men het beste kan doen.
HHM gaan akkoord.

4 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 2 feb. inzake twee rekesten met klachten over de katholieken in Zevenbergen. De predikanten van de classis Dordrecht maken bezwaar tegen het houden van de mis en de plaatselijke predikant Johannes Sophianus ondervindt tegenwerking in de bediening van zijn ambt. Omdat Zevenbergen in Holland ligt, zou de heren van Holland moeten worden verzocht hierop toe te zien zoals elders in hun gewest.
Conform het advies wordt de heren van Holland verzocht een eind te maken aan de missen en overige paapse praktijken. Indien nodig zal de Generaliteit behulpzaam zijn.

5 De RvS adviseert d.d 2 feb. Johan van de Wouwere het verzochte paspoort om naar het platteland te reizen te verlenen.
HHM achten het raadzamer het verzoek af te wijzen omdat de vijand dergelijke paspoorten niet verstrekt.

6 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 feb. over het voorstel van 11 jan. inzake de bevrijding van de Hollandse rivieren, het tegengaan van vijandelijke aanvallen en preventie van de dagelijkse fraude met de licenten. Men kan niet anders dan het voorstel goedkeuren: de Admiraliteiten en Dordrecht zouden moeten worden gemachtigd de uitvoering ter hand te nemen.
HHM laten het advies en het voorstel nader bestuderen door de gecommitteerden tot de zeezaken.

7 Hofmeester Mortaigne verzoekt voor de buitenlandse ambassadeurs een huis te huren.
De Bie, Noortwyck en Rode zullen hem nader horen over de voorgestelde voorwaarden.

8 Jacob Gerritsen Aernhem verzoekt zijn bodeambt te mogen overdragen op Jasper Ameide.
De extraordinaris boden vragen evenals de ordinaris boden jaarlijks 40 gld. te mogen ontvangen.
Beide verzoeken zijn afgewezen.

9 Johan Gillis, baljuw te Aardenburg, verzoekt betaling van de rente van 6 gld. per jaar op de Brabantse beden die hem en zijn onlangs overleden zuster toekomt.
Het verzoek gaat voor advies naar de superintendent van de beden van Brabant worden gegeven.

10 Op verzoek van Joost Willemsen Nieukercken en compagnons, kooplieden te Amsterdam, zal de magistraat van Danzig [Gdansk] opnieuw worden geschreven de uitvoer van hun salpeter toe te laten.

11 Culenborch en Noortwijck doen rapport van hun onderhoud met Soranzo en Suriano over de betaling van het maandelijks subsidie. Het geld blijft uit vanwege de grote oorlogslasten van de republiek Venetië. De ambassadeurs hebben uiteindelijk wel toegezegd de zaak serieus te zullen bevorderen.
Berck zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

12 Huissens compareert en stelt op het hem voor advies meegegeven verzoek van de pachters van de konvooien en licenten niet alleen te willen reageren, omdat deze kwestie de gehele Admiraliteit in Zeeland aangaat. Hij zal het rekest meenemen opdat het volledige College daarop kan antwoorden. Daarbij is het gelaten.
Op zijn dringend aanzoek voor de Admiraliteit subsidie te mogen meebrengen, antwoorden HHM dat hierover aan de provincies is geschreven.

13 Ontvanger-generaal Doublet verzoekt ontvanger Suerius te gelasten 2.000 gld. terug te betalen die Doublet volgens de resolutie van 30 juli 1626 aan de hertogin van Trémouille heeft verstrekt.
De ontvanger zal worden gehoord.

14 Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam verzoeken ter vergadering de Generaliteitsrekenkamer te gelasten de volgende posten goed te keuren in de rekening van ontvanger Hoeffijser over 1624: 400 gld. voor ieder van de raden ter aanvulling op hun traktement (zij hebben elkaar dit bedrag toegekend en HHM daarvan verwittigd); het vacatiegeld te stellen op 6 gld. per dag, en voor de bode 36 st.; 100 gld. aan transportgeld voor enkele raden.
Met een besluit wordt gewacht aangezien de heren van Holland kopie hebben verzocht.
Dezelfde afgevaardigden leveren tevens de rekeningen in van de vloot van L'Eremite. De Rotterdamse Admiraliteit heeft de rekeningen van deze vloot opgestuurd.
De stukken gaan voor onderzoek naar commies Van der Haer.

15 Ter vergadering komen Johan van Wede, tweede burgemeester van Utrecht, dr. Willem van Nellesteijn en mr. Adriaen Hellemijs van Welle, schepenen van die stad. Zij overhandigen hun credentiebrieven en melden gecommitteerd te zijn om HHM te berichten van de hinder die zij ondervinden in de uitvoering van de plakkaten. Nu de brief van het stadsbestuur van Utrecht d.d. 23 jan. reeds gisteren door HHM is beantwoord laten zij hun uiteenzetting achterwege. Zij zijn tevreden met het antwoord, maar geven niettemin kort weer hoe het Hof de uitvoering van de plakkaten belet.
HHM antwoorden dat de rust in de stad hun aan het hart gaat en dat de stad zich aan de brief zal houden. De deputatie kan die inzien en voor het geval zij in de uitvoering van de plakkaten verder nog iets nodig acht zal men daarop toezien. De stadsbestuurders moeten zorgdragen voor rust en eenheid in de stad en de [remonstrantse] nieuwigheden geen kans geven.

16 Schagen, Lyclema en thesaurier-generaal De Bije rapporteren over de declaraties van wijlen fiscaal Slachmulder en Gerart van Berckel, als commissarissen in de uitwisseling van gevangenen. De commissarissen hebben van ontvanger-generaal Doublet 4.000 gld. en van de Admiraliteit in het Noorderkwartier 6.262 gld. 13 st. gekregen voor verteringen. Tegen de ontvangst van 10.262 gld. 13 st. staat aan uitgaven op diverse posten 10.289 gld. 3 st. De vrouw van de baljuw van Middelburg in Vlaanderen moet nog worden beloond vanwege hun verblijf. Met de Admiraliteiten in Rotterdam en Zeeland is alles verrekend. De gecommitteerden gaan ervan uit dat de bijdragen van het Noorderkwartier en Friesland voldoende zullen zijn om met Amsterdam tot afrekening te kunnen komen. Er kan dus worden overgegaan tot betaling van 6.262 gld. 13 st. aan het Noorderkwartier.
De vrouw van de baljuw zal, wanneer alles verrekend is, met 150 gld. worden beloond. De gedeputeerden zullen de rekening dan mogen sluiten, maar dienen te onderscheiden wat nog betaald en verhaald moet worden op grond van de resolutie van 30 okt. 1626.

17 Fennetgen Ariaens is 3 gld. toegekend.

18 De Admiraliteit te Rotterdam dringt d.d. 5 feb. aan op financiële ondersteuning.
Aangezien dit schrijven dat van HHM d.d. 3 feb. heeft gekruist, laat men het erbij.