10/02/1627

10 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Sommelsdyck en Sloot, raden van State, verschijnen samen met commies Van der Haer ter vergadering. Aangezien de boeken en rekeningen inzake de vloot van L'Eremite zijn gearriveerd, verzoeken zij nu het geld te regelen. De soldaten en de vrouwen van nog niet teruggekeerden vallen de RvS voortdurend lastig over de betaling.
HHM besluiten de RvS door Van der Haer 20.000 gld. te laten lenen ten laste van diens comptoir, om voorlopig tot betaling te dienen.

2 Daniel Souterius, predikant te Haarlem, verzoekt opnieuw octrooi voor de door hem gecorrigeerde versie van zijn boek Saintes Funerailles ter nagedachtenis van de prins van Oranje.
Hij mag de herziene versie laten drukken, maar zonder octrooi.

3 Graaf Willem van Nassau verzoekt verhoging van zijn traktement tot 600 gld. per maand.
HHM laten apostilleren dat de tegenwoordige staat van het land een beslissing niet toelaat.

4 Alexander van Wevert, drossaard te Meurs, verzoekt een maandelijks traktement.
Het rekest gaat voor advies naar de RvS.

5 Philips Eduwaert uit Sluis verzoekt, onder aanbeveling van de magistraat van Sluis, aanstelling tot notaris.
De Raad van Vlaanderen zal de kandidaat onderzoeken en advies uitbrengen.

6 HHM zullen, gezamenlijk en in rouwkledij, gevolg geven aan de uitnodiging morgen de begrafenis van de vrouw van raad van State Veltriel bij te wonen.

7 Cornelis Olivier, zijdenlakenkoper in 's-Gravenhage, krijgt voorschrijven aan Berck om hem snel aan zijn recht te helpen tegen de graaf van Levestein, die in dienst is van de republiek Venetië.

8 Van commandant Quirijn de Blau is een brief d.d. Coevorden 23 jan. met verschillende berichten ontvangen.
De brief wordt ook meegedeeld aan de RvS.

9 De RvS adviseert d.d. 1 feb. op het op 30 jan. ingediende verzoek van kolonel Grenu d.d. 30 jan. dat diens declaraties weliswaar aan de hoge kant en ook niet al te nauwkeurig zijn, maar dat hem toch voor al zijn aanspraken 3.000 gld. gegeven zou kunnen worden. Hij is immers voor buitengewone taken naar Grevelingen gestuurd en ongelukkigerwijs in langdurige gevangenschap geraakt.
HHM stellen een beslissing uit.

10 De Franse koning verzoekt d.d. Parijs 9 jan. herbenoeming van kapitein Villetard.
HHM stellen een beslissing uit, totdat men weet wat de Franse ambassadeur in deze kwestie zal voorstellen.

111 De Bewindhebbers van de VOC sturen Henrick Verbruggen om van HHM de opdracht tot begeleiding van de Perzische ambassadeur te ontvangen.
Musa Beg zal morgen audiëntie worden verleend en in diens aanwezigheid zal Verbruggen gelast worden de ambassadeur van zulk een groot koning aan boord met respect te behandelen.

12 De voogden van de weeskinderen van fiscaal Slachmulder verzoeken HHM acht te slaan op diens inspanningen voor de uitwisseling van gevangenen.
HHM stellen een beslissing uit totdat de gevangenenruil definitief is afgehandeld.

13 Z.Exc. verzoekt een beslissing over het aan de Deense koning beloofde subsidie.
De heren die 1 feb. gecommitteerd zijn wordt gevraagd zich te beraden op een voorstel tot betaling. De gedeputeerden van de provincies wordt verzocht bij hun principalen de betaling van het secours aan te bevelen.

14 Antwerpen, Rode, Lyclama en Aelberts rapporteren over de propositie van de stad Hamburg.
Zij zullen hun voorstel voor een passend besluit op schrift stellen.

15 Antwerpen en Beaumont rapporteren op grond van de door de Amsterdamse Admiraliteit opgestuurde informatie over de aard van de goederen in de drie door kapitein Moins opgebrachte schepen.
Zij zullen de punten voor besluitvorming, voorzien van hun advies, eruit lichten

16 Berck schrijft d.d. Venetië 22 januari.
Behoeft geen besluit.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 720.