15/02/1627

15 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 De neutralen en speciaal die van Düsseldorf en Osnabrück beginnen recht te spreken over de daar verblijvende staatse soldaten. Dit is in strijd met de gebruikelijke gang van zaken, waarin soldaten die een overtreding hebben begaan worden aangehouden en met de betreffende informatie naar de garnizoenen worden gestuurd voor bestraffing.
Z.Exc. wordt verzocht hiertegen naar eigen inzicht op te treden opdat dergelijke procedures worden gestaakt.

2 Op nominatie van Holland wordt Jan Outgertsen Lynslager, president-schepen van Medemblik, commissie verleend als raad ter Admiraliteit in het Noorderkwartier . Lynslager heeft de eed afgelegd.

3 Ontvanger Van IJck meldt de 40.000 gld. voor de Admiraliteit te Rotterdam niet te kunnen lenen. Over veertien dagen denkt hij wel de 11.000 gld. voor de gedelegeerde rechters te kunnen krijgen.
HHM manen hem alles in het werk te stellen teneinde de 40.000 gld. te verkrijgen. De 11.000 gld. dient hij niet aan de rechters maar aan het College te verstrekken, want dat kan geen uitstel meer lijden. De Admiraliteit zal dit worden geschreven. Zij moet bovendien de 40.000 gld. die konvooimeester Repelaer nog schuldig is, innen en binnen acht dagen berichten wat in deze is gedaan.

4 Commies Van der Haer blijft de lening van 20.000 gld. excuseren.
HHM blijven bij hun eerdere resolutie en manen hem verder geen moeilijkheden te maken. Besloten wordt de RvS advies te vragen over de verhoging van het recht op de paspoorten, ten gunste van het kantoor van Van der Haer. Aan vijandelijke zijde is de opbrengst van de paspoorten namelijk veel hoger.

5 Het op 10 feb. behandelde advies van de RvS over kolonel Grenu is opnieuw besproken.
HHM gaan akkoord en kennen hem vanwege de verstrekte redenen 3.000 gld. toe.
Het op 12 feb. behandelde advies van de RvS inzake Du Metz is eveneens hervat.
Omdat ernstige ziekte zijn terugkeer heeft uitgesteld en enkele gedeputeerden ervan weten, is besloten de ritmeester de [gehele periode van] absentie te vergoeden.

6 De heren van Holland hebben van de baljuw van Egmond vernomen dat Theunis Spaeren, een in Egmond geboren Duinkerker, zich ter hoogte van Egmond ophoudt. Hij beschikt over een lang en laag schip dat met achttien riemen is uitgerust en veroorzaakt grote schade.
De Admiraliteiten in Rotterdam en het Noorderkwartier zullen worden ingelicht en krijgen de opdracht elk een schip of jacht naar de kuststrook te sturen met het doel de Duinkerker te pakken te krijgen.

7 Philips Cardenier is 120 gld. toegekend ter vergoeding van zijn zeilen. Die zijn gebruikt om de brand van het huis van Z.Exc. te Waalwijk te blussen en hierdoor onbruikbaar geworden.

8 De RvS meent dat het op 8 feb. ingediende rekest van Willem de Rovre en Maria de Rovre niet geweigerd kan worden.
HHM besluiten de RvS advies te laten uitbrengen.

9 Namens het stadsbestuur van Enkhuizen wordt uiteengezet dat de Bewindhebbers van de VOC aldaar geen andere hoofdparticipant in plaats van Sweerts2 nomineren, ook al zijn zij hiertoe gemaand bij de overhandiging van de resolutie van HHM d.d. 2 februari.
HHM besluiten deze resolutie aan de Bewindhebbers te sturen, met last die na te komen en een andere hoofdparticipant te nomineren.

10 Quaede verzoekt recredentie en een bevestiging van het overmaken van 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel [Istanbul] namens de koning van Denemarken.
HHM staan het eerste toe en voor het tweede zal de griffier een attestatie opstellen.

11 Het verzoek van de heer van Hulhuisen enige levensmiddelen uit deze landen te mogen halen wordt voor advies aan de RvS gegeven.

123 Engelbrecht Pieterssen van der Zee, koopman uit Brielle, verzoekt octrooi om gedurende zes reizen exclusief Straat Davis [Davis Strait] te mogen bevaren. In het jaar 1624 heeft hij daar een nieuw eiland ontdekt met tot nu toe onbekend gebleven zilver- en goudmijnen.
In 1624 is tussen de suppliant en Adriaen Dirxsen Leverstein en die van de Noordse Compagnie ter Kamer Amsterdam over deze zaak een geschil ontstaan. Lochteren, Noortwyck en Lyclama zullen dan ook Van der Zee en de andere belanghebbenden horen en zo mogelijk tot een vergelijk brengen.

13 De magistraat van Aken [Aachen] verzoekt een uitspraak dat met neutralen handel gedreven mag worden, ook wanneer daarbij vijandelijk grondgebied wordt gepasseerd. Anders wil de stad dat de Hoge Krijgsraad de procedures die hierover lopen tot nader order opschort.
HHM willen niet beslissen.

14 De provincies worden eraan herinnerd dat zij bij brieven van 30 jan. gehouden zijn hun resoluties over de zeebewaking uiterlijk 8 maart in te brengen.

15 Voor Pieter en Lucas Basseliers c.s., kooplieden te Middelburg en Veere, zal worden geschreven aan de koning van Marokko. Voorzien van brieven van de Staten van Zeeland verzoeken zij de teruggave van hun schip De Macareel, met lading. Ook willen zij een jongen terug die hun door kapitein Alratche te Salé is ontnomen.

1 De resolutie is in S.G. 3906 ingeschreven door een klerk.
2 In S.G. 52 wordt de hier bedoelde muntmeester 'Arnt' genoemd.
3 Deze resolutie is gedrukt: Muller, Geschiedenis Noordsche Compagnie , 385-386.