19/02/1627

19 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Nispen heeft zijn advies over de op 11 feb. ontvangen brief van de Kleefse raden vanwege Claes Matthijssen ingeleverd.
Van hetgeen Matthijssen ten laste wordt gelegd zal een uittreksel worden gemaakt dat de raden wordt opgestuurd teneinde ambsthalve tegen hem te procederen.

2 Het rekest van 's lands schippers gaat naar de RvS die de kwestie van de vrachten en daggelden zal afhandelen.

3 De magistraat van Zevenbergen is toegestaan de burgers te wapenen zodat zij zich tegen stroperij kunnen weren. Wel dient het aantal gewapenden te worden gemeld.

4 De ingezetenen van Steenbergen verzoeken hun eigen gewas op het platteland te mogen verkopen.
Het rekest gaat voor advies naar de RvS.

5 Thielman Cannarts verzoekt 35.000 pond aluin te mogen invoeren.
Het rekest gaat voor advies naar de RvS.

6 Conform het advies van de RvS wordt het op 12 jan. ingediende verzoek van Alphen en Chaam afgewezen. Beide plaatsen liggen te dicht bij Breda

7 Carleton heeft verzocht te worden gehoord in de zaak van Abraham Jennes. Hij neemt geen genoegen met het besluit van 16 februari.
Rantwyck en Antwerpen zullen hem horen.

8 Barent Tapkens verzoekt zijn deel in de goederen waarop door zijn ijver in Amsterdam beslag is gelegd en die de Admiraliteit te Amsterdam heeft geconfisqueerd.
Het verzoek gaat naar de Admiraliteit die in alle redelijk- en billijkheid zal beslissen na commies-generaal Abbas te hebben gehoord .

9 Luitenant-kolonel Du Motet en kapitein Du Bois verzoeken hun absentie gedurende 1626 vergoed te krijgen.
De RvS wordt advies gevraagd.

10 Antonius Piscator, predikant van orateur Haga, verzoekt d.d. Constantinopel [Istanbul] 27 nov. 1626 betaling van drie jaar traktement à 400 gld. per jaar. Het derde jaar zal 26 nov. a.s. verschijnen.
De brief gaat naar de Admiraliteit te Amsterdam om behalve de orateur tevens de predikant te betalen.

11 Op verzoek van kolonel Grenu is de heer van Louvedeghem tegen Bosch' licent de invoer toegestaan van een halve ton haring, een halve ton gezouten kabeljauw, een halve ton zalm, vijfhonderd bokkingen en vier kazen.

12 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 20/30 jan. dat hij op aanschrijven van HHM voor de administrator van Maagdenburg een wissel van 7.500 rijksdaalder heeft getrokken op ontvanger-generaal Doublet. Tegen vier procent rente voor de wissel komt dit neer op 7.800 rijksdaalder.
Doublet zal de wissel accepteren.

13 Agent Mibassen bericht dat de gouverneur van Calais klaagt over Languerack. Hij rechtvaardigt zijn inspanningen voor markies De Courtomée en tegen markies D'Estiaux, broer van de gouverneur, met een bevel van HHM.
Languerack zal geschreven worden zich aan zijn last te houden en tegen D'Estiaux de naam van het land niet te misbruiken.

14 Hondius heeft het portret getoond van wijlen graaf Willem1 en Willem Jacobs het portret van de graaf van Culenborch.
Hun wordt toegestaan de portretten te drukken.

15 Omdat het vertrek van Catz naar Engeland door tegenwind verdere vertraging oploopt, worden Joachimi ter naleving de resoluties van 15 en 20 jan. over Amboina [Ambon] gestuurd.

16 Lochteren en Schagen zullen de licentmeester van Gorinchem horen over zijn beslissing paarden naar Woudrichem en het Land van Altena te laten gaan.

17 HHM hebben beraadslaagd over de brief op 16 feb. ontvangen brief van Languerack.
HHM besluiten te antwoorden dat Languerack de kardinaal moet houden aan zijn belofte uiterlijk aan het eind van deze maand de juni vorig jaar verschenen subsidie van 500.000 gld. te betalen. Hij moet Richelieu verzekeren dat hier niet over vrede of een bestand wordt onderhandeld. Ook moet hij conform de resolutie van 23 jan. bewerkstelligen dat het traktaat van Compiègne eenvoudigweg wordt verlengd. De pogingen die La Louette onderneemt tegen het arbitrale vonnis van HHM dient hij te bestrijden met de hem geschreven middelen en motieven. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat La Louette door HHM niet als advocaat van de ambassadeurs of anderszins is erkend.
Languerack schrijft ook dat de Raad [van de koning] heeft besloten de schippers die de ruiterij van Mansfeld hebben vervoerd, te laten betalen door de burgemeester van Calais volgens de te Rouen uitgevoerde taxatie. De schippers dienen hun chertepartijen te sturen naar Adam de Roij in Rouen. Hij zal de betaling regelen, echter zonder de geleden schade te vergoeden.
Dit specifieke punt zal de RvS, die de afrekening van de scheepsvrachten heeft opgesteld, voor advies worden voorgelegd.

1 Het portret is nr. 241 in Dutch & Flemish Etchings Hondius , 178.