03/03/1627

03 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Kleefse raden klagen in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 25 feb. dat de fiscaal hun onderdanen in Gennep heeft gedagvaard te 's- Gravenhage omdat zij in strijd met de plakkaten van HHM goederen hebben uitgevoerd. Zij vragen dit te verbieden en de zaak aan hen over te laten, opdat hun hoogheid en de alliantie niet worden aangetast.
De RvS zal om advies worden gevraagd.
In hun brief d.d. Emmerik 11 feb. klagen de raden over luitenant Rantwyck. Die heeft twee schepenen uit Oeffelt gehaald en hen gedwongen zijn oom Beringen de contributies terug te geven die deze voor zijn landen in dat dorp had betaald.
HHM schrijven Rantwyck de schepenen vrij te laten en over de gelegenheid van de zaak te berichten.

2 Carolus Niellius mag gedurende zes weken zijn vader op slot Loevestein bezoeken.

3 Luitenant-generaal Stakenbroeck verzoekt verhoging van zijn gage.
De RvS zal adviseren.

4 De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. 25 feb. over het hem op 15 feb. ter hand gestelde rekest van Willem de Rovre. De Raad heeft lang voor het Bestand jurisdictie uitgeoefend in Doel [Beveren], maar niet meer daarna. Echter, als HHM de Raad daartoe machtigen, zal hij geen bezwaar maken.
De RvS zal, na overleg met Z.Exc., nader advies uitbrengen.

5 In een memorie wordt de doortocht verzocht van vijfhonderd man door kolonel Colbe te lichten voor de Deense koning uit de grenssteden van de Republiek.
HHM gaan hier niet op in omdat anders het volk zou kunnen overlopen.

6 De graaf van Oost-Fiesland wil een conferentie.
Aangezien de gedeputeerden van de ridderschap en Siriacus Hiske nu ook zijn gearriveerd, zullen de gecommitteerden van HHM de besognes hervatten en een conferentie beleggen.

7 Beaumont doet verslag van de staat van het proces tussen Hans Haen en luitenant-kolonel Pithaen.
Met een vonnis wordt nog gewacht.