04/03/1627

04 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Hendrick Nobel, burgemeester van Rotterdam, verschijnt ter vergadering. Hij overhandigt een brief van de Staten van Holland d.d. 25 feb., waarin de Staten vanwege de absentie van Cornelis Matelief in diens plaats bij provisie Hendrick Nobel committeren, om de andere gedeputeerden van de provincie in hun beraadslaging bij te staan.
HHM gaan akkoord.

2 De ridderschap van het graafschap Oost-Friesland schrijft d.d. 27 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 19 januari. Zij committeren Tido van Inn- und Kniphausen om haar te vertegenwoordigen bij de onderhandelingen inzake het graafschap. Daarnaast is van de gedeputeerden en administratoren van ridderschap, steden en stenden van het graafschap een credentiebrief op Syriacus Hisken ontvangen. Ook is een commissie gelezen die is afgegeven voor de afgevaardigde van het ambt Emden boven Rheiderland en het ambt Greetsiel
Alle commissies zijn overhandigd aan de heren die zijn gecommitteerd tot de behandeling van de zaken betreffende Oost-Friesland. Hisken is ter vergadering verschenen en heeft namens zijn lastgevers verzocht de inzake Oost-Friesland genomen besluiten onverminderd van kracht te laten zijn en uit te voeren. Daarop zijn de gecommitteerden verzocht in overleg te treden.

3 Jonker Johan Pels en Joost Janssen mogen twee merries en twee veulens respectievelijk vier melkkoeien naar Zevenbergen brengen, tegen Bosch' licent en op voorwaarde dat zij daar blijven.
Hendrick Adriaen Maes mag op dezelfde voorwaarden één merrie en twee jonge vaarzen naar Zundert brengen.

4 Pieter Janssen, Canneken Uijt en Dirck Cornelissen, schippers uit Klundert, verzoeken betaling van hun diensten voor het leger.
De RvS zal beslissen.

5 Willem de Clair krijgt vanwege zijn ouderdom een ordonnantie van 25 gld.

6 Johannes Lydius, predikant te Oudewater, krijgt gedurende twaalf jaar octrooi voor het drukken van zijn Historie der martelaren.1Aan de uitgave dient visitatie en goedkeuring door de synode of de theologische faculteit te Leiden vooraf te gaan.

7 Aelbrecht Diderich Hartgen, voormalig adelborst onder Willem Schouten in Bahia de Todos os Santos, klaagt dat de Kamer Delft van de WIC maandelijks 3 gld. inhoudt.
HHM laten op het rekest appointeren dat de Bewindhebbers Hartgen tevreden moeten stellen, tenzij ze goede redenen tot het tegendeel hebben, die zij dan aan HHM dienen te melden.

8 Steven van Harten verzoekt ondersteuning voor zijn oude dag. Zijn land is afgegraven voor de fortificaties bij Wageningen zodat hij nu geen middelen van bestaan meer heeft.
De RvS zal adviseren.

9 De instructie van de RvS voor Rantwyck en Sommelsdyck inzake hun reis naar Zeeland is gelezen en goedgekeurd.

10 Raden van State Stavenisse en Gruis melden ter vergadering dat de kwestie van het controleurschap van Linsenich afhangt van de vraag of HHM van plan zijn aan de commissaris-generaal van de schepen een formeel controleur toe te voegen.
De controleur die is aangesteld of aangesteld zal worden, is een formeel controleur zoals de overige controleurs in 's lands dienst. In de kwestie Linsenich moet de RvS adviseren wat gezien diens kwaliteit en ongeschiktheid de beste oplossing is.

11 De magistraat van Goch schrijft d.d. 25 feb. in antwoord op de brief van HHM ten faveure van Hendrick Gillis, koopman uit Amsterdam. Zijn zaak tegen de erfgenamen van Elschaten zou door de ordinaris justitie afgehandeld dienen te worden.
Dit antwoord zal Gillis worden meegedeeld.

12 Conform het advies van de RvS op het op 19 feb. overhandigde verzoek van luitenant-kolonel Du Motet en kapitein Du Bois zal hun vier maanden worden gegeven vanaf 1 dec. 1625 volgens de toen geldende regeling.
HHM gaan akkoord.

13 In zijn advies van 1 maart op de op 19 feb. behandelde brief van Languerack stelt de RvS dat de schippers die de ruiters van Mansfeld hebben overgebracht, moeilijk zelf naar Rouen kunnen gaan. Omdat dienaangaande een formeel akkoord met de majoor van Calais is gesloten, dient dit te worden nagekomen. Languerack zou moeten worden geschreven daartoe zijn best te doen. De schippers kunnen niettemin iemand uit hun midden met de documenten naar Rouen sturen om de betaling te verkrijgen.
HHM sluiten zich bij het advies aan.

14 Catz compareert en meldt het oponthoud in zijn overtocht naar Engeland. Hij neemt nu afscheid omdat men een gunstige wind verwacht.
HHM wensen hem goede reis.

15 De Franse ambassadeur verschijnt ter vergadering en overhandigt een brief van de Franse koning d.d. 3 feb. ten faveure van kapitein Menillet. De kapitein zou zijn traktement gedurende zijn absentie betaald dienen te krijgen.
De RvS zal adviseren.
De ambassadeur verzoekt eveneens met enkele gedeputeerden in conferentie te mogen treden over de handel op de Noordzee. Tevens zou hij uit de subsidies 43.000 gld. willen krijgen om daarmee de extraordinaris traktementen van de Franse officieren te betalen.
Noortwyck en Beaumont zullen met de ambassadeur spreken en hem verklaren dat in het traktaat van Compiègne slechts sprake is van 38.000 gld., te betalen zodra het geld uit Frankrijk is gearriveerd.

16 Naast Schagen en Rode zijn Vosbergen en Schaffer aangewezen voor onderzoek en advies inzake de declaratie van resident Aissema.

1 Het betreft diens in 1618 te Amsterdam verschenen Historisch Verhael, van de voorneemste swaricheden, verschillen en procedeuren, sowel in kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de stadt Oudewater .