05/03/1627

05 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Admiraal Reael schrijft d.d. 27 jan. vanuit zee bij Falmouth, varend in de richting van de kust van Spanje.
Er wordt alleen besloten hem de reis te laten doen.

2 Enkele extraordinaris gedeputeerden van Holland verschijnen ter vergadering. Zij geven opening van zaken aangaande hun beraad over het al dan niet openstellen van de handel. Zij stellen voor hierover in conferentie te treden met de andere provincies. In de tussentijd zal de Admiraliteiten en de officieren in de grenssteden worden geschreven zich strikt aan het plakkaat van retorsie te houden. Er mag in elk geval geen graan naar de vijand doorgelaten worden.
Er zal meteen een conferentie worden belegd waaraan De Bie en Lochteren zullen deelnemen; de genoemde extraordinaris gedeputeerden, te weten De Witte, Overlander en Houtman; Beaumont, Vosbergen, Rode, Walta, Haersolte en Schaffer.
De extraordinaris gedeputeerden melden tevens dat de Overbetuwe, de Nederbetuwe, de Tielerwaard, Klundert en Willemstad afspraken met de vijand beginnen te maken. Zij verzoeken dit tegen te gaan.
Dit zal Z.Exc. worden meegedeeld.

3 Het verzoek van de Franse ambassadeur de op 22 feb. toegestane vijftig paarden voor de Franse koningin over Brabant naar Frankrijk te mogen vervoeren, wordt niet in behandeling genomen.

4 Conform het op 27 feb. ingebrachte advies van de RvS wordt Cornelis van Oosterhout, net als vorig jaar, nog één jaar traktement toegekend.

5 Calandrini heeft herhaaldelijk gevraagd om de kwitanties van het geld dat de kapiteins in het leger is verstrekt.
De RvS zal dit verder afhandelen.

6 De Generaliteitsrekenkamer schrijft d.d. 4 maart de verhoging van het traktement van de secretarissen te onderschrijven.
HHM nemen geen besluit.

7 Het College van de Kleine Visserij verzoekt vervanging van de drie met onherstelbare schade binnengelopen oorlogsschepen.
De leveranciers aan de oorlogsschepen wensen dat hun betaling wordt geregeld.
De Rotterdamse burgemeester Gorede schrijft dat de Admiraliteit te Rotterdam 30.000 gld. van de stad vraagt om een op handen zijnde muiterij te voorkomen.
Met Doublet zal worden besproken of niet uit het uit Friesland gekomen geld wat voor de Admiraliteit kan worden gevonden. Dit bedrag kan dan later weer worden ingehouden op de subsidies die de provincies voor de Admiraliteiten dienen op te brengen.

8 HHM lezen het door de heren van Holland ingebrachte advies over de specificatie van de goederen die door kapitein Moins zijn opgebracht.
Beaumont zal het advies bestuderen en verslag uitbrengen.
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 3 maart in antwoord op de brief van HHM van 1 maart. Zij vraagt, gelet op het derde artikel van haar instructie, niet gehinderd te worden in de uitvoering van het vonnis over de door Moins opgebrachte goederen.
Met een besluit wordt gewacht totdat over de specificatie kan worden beslist.

9 De RvS geeft d.d. 2 maart in overweging of het niet beter zou zijn met het sluiten van een akkoord met Jan de Rycker conform de resolutie van 24 feb. te wachten totdat hij een proef heeft geleverd van een twaalfponder en van een half kanon dat 24 pond kan afschieten.
HHM hebben in het rekest van De Rycker gelezen dat de kooplieden die hem steunen zich zullen terugtrekken als hij geen octrooi krijgt. Hij kan dan niet over de nodige materialen noch over een geschikt huis beschikken. Hem wordt daarom octrooi voor 25 jaar verleend volgens de eerdere bepalingen. De testexemplaren moeten respectievelijk 24, 12 en 6 pond ijzer kunnen afschieten. De RvS zal met De Rycker een akkoord sluiten over de overname van de door hem te maken stukken geschut.

10 De heer van Hulhuisen mag, net als vorig jaar, voor zijn eigen provisie tegen Bosch' licent uit Nijmegen halen: driehonderd pond stokvis, drie tonnen haring, vierhonderd pond Hollandse kaas, vierhonderd pond kanterkaas, twee pond gezouten vis, zes okshoofden Franse wijn, acht zakken zout, vier vaten zeep, tweehonderd dennenplanken, wat specerijen en laken en zijden stoffen voor kleding.

11 De gedelegeerde rechters dringen aan op betaling.
Ontvanger Van IJck zal worden geschreven de opgedragen geldlening te bewerkstelligen.