19/03/1627

19 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS laat het verzoek van Philips Gilpin inzake zijn gage ter discretie van HHM.
HHM besluiten de zaak voor een beslissing terug te zenden aan de RvS.

2 Nicolaes de Vos verzoekt allerlei geweven stoffen, elandshuiden en andere waren te mogen uitvoeren. Ook vraagt hij restitutie van 1.000 gld., hem bij Grave afgenomen.
De weduwe en kinderen van Lambert Charles verzoeken traktement en vergoeding van onder andere het in Goch veroverde geschut.
Jan Thijssen uit Eindhoven verzoekt harnasplaten uit Keulen te mogen invoeren.
Emden verzoekt een besluit over de loop- en daggelden en de betaling van soldij voor de vijfhonderd in dienst genomen soldaten.
De RvS zal over deze verzoeken advies uitbrengen.

3 De weduwe van admiraal L'Eremite verzoekt betaling van diens traktement.
Gaat voor een beslissing naar de RvS.

4 De ambassadeurs die naar Zweden gaan zullen de zaak van Cornelis Gerritsen uit Hoorn aanbevelen bij de koning. Hij wil vergoeding van de schade die is voortgevloeid uit het wederrechtelijk afnemen van zijn schip in 1604. Tevens zal de koning hierover worden geschreven.

5 Juwelier Paulus Moij uit Keulen verzoekt restitutie van vier gouden ketens, vier gouden munten en een horloge. Die zijn hem afgenomen door Dirck Scheij toen hij de Spaanse betaalmeester naar de Republiek bracht.
De RvS zal adviseren.

6 Op het rekest van Gerrit Evertsen Roos wordt nogmaals het advies van de Admiraliteit te Rotterdam gevraagd. In de tussentijd zal zij uitvoering van het vonnis opschorten.
Jochim Janssen uit Rotterdam verzoekt betaling van enkele door hem gekochte ordonnanties en Jan Brustens uit Gorinchem wenst betaling van 6.477 gld.
Het Rotterdamse College dient ook over deze verzoeken advies uit te brengen.

7 Het Hof van Gelderland schrijft in antwoord op de brieven van HHM van 26 feb. en 10 maart. De momber is naar de Tielerwaard gestuurd om informatie in te winnen over de vermeende afspraken met de vijand. Het Hof vraagt nadere orders voor de bezetting.
HHM besluiten dat de RvS na overleg met Z.Exc. de order zal opstellen. De plattelandsbewoners zullen de wacht houden volgens de wijze van Holland en de kapiteins zullen bij hun compagnie blijven.

8 De RvS adviseert op het 16 maart ingediende verzoek van schout Dingman van Oversteech dat hij zich aan het plakkaat moet houden.
De RvS dient te preciseren wat hij daaronder verstaat.

9 Namens de vorst van Osnabrück wordt d.d. Osnabrück 9 dec. 1626 verzocht om teruggave van vijf respectievelijk tien paarden die het klooster Bersenbrück en de stad Quakenbrück door een troep soldaten uit Deventer en Zwolle zijn afgenomen. Tevens wordt sauvegarde verzocht voor de kloosters Bersenbrück en Malgarten.

10 Egbert Wouters krijgt, mits binnen drie maanden beproefd, gedurende vijftien jaar octrooi voor zijn uitvinding van een instrument waarmee vijandelijke schepen kunnen worden doorboord. Voor de proef en de bekostiging ervan wordt hij verwezen naar de Admiraliteit te Amsterdam .

11 Over het verzoek van de kapiteins en officiers van de oude Franse regimenten betaling van hun extraordinaris pensioen te mogen ontvangen, wordt besloten zodra de wissels uit Frankrijk hier zijn.

12 Joachimi schrijft dat de Engelse thesaurier de laatste monstering van de vier Engelse regimenten liever afhandelt met Joachimi dan met degene die verantwoordelijk is voor de betalingen.
De monsterrollen zullen Joachimi worden toegestuurd.

13 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 5/15 maart dat zij er alles aan hebben gedaan om de consenten te verkrijgen en zich nog speciaal inspannen voor de inwilliging van het subsidie voor de Admiraliteiten.
HHM zullen in het antwoord hun dank uitspreken en tot spoed manen.

14 Langerack schrijft d.d. Parijs 7 maart.
Vereist geen resolutie.