20/03/1627

20 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren De Rover en Gruis verschijnen ter vergadering naar aanleiding van de resolutie van gisteren over de Tielerwaard. Zij achten het noodzakelijk daar nog enige redoutes aan te leggen en vragen zich af of die zonder verdere rapportage aanbesteed mogen worden.
HHM gaan hiermee akkoord. Hun wordt kopie meegegeven van de brieven aan het Hof van Gelderland en de ambtman van de Tielerwaard en ook krijgen zij van de resolutie van 13 maart over de rivierbewaking een extract.

2 Gemeld wordt dat Utrecht Van Segwaert toestaat in de provincie te verblijven. Hij verzoekt nog vier of vijf dagen hier te mogen blijven om met ontvanger Van IJck de afrekening te doen.
HHM stemmen hierin toe.

3 In zijn brief d.d. Hamburg 21 feb. dringt Aissema aan op betaling van de koning van Denemarken.

4 Groningen excuseert het consent voor het subsidie van 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten vanwege een tussen de stad Groningen en de Ommelanden gerezen kwestie. De Ommelanden weigeren de gedeputeerden en andere officieren te beëdigen. Broersema verzoekt Schaffer namens Groningen te verklaren dat de stad alle eerdere uitspraken zal nakomen. Als deze verklaring dan wordt doorgezonden zou aan alle misverstanden een eind komen. Hij vraagt met dit oogmerk de door hem ingeleverde stukken te lezen.
HHM besluiten deze stukken en die van de stad te bestuderen.

5 Elias Sandra krijgt paspoort om met zijn knecht naar Antwerpen te gaan.

6 De Staten van Zeeland adviseren in plaats van de overleden fiscaal Slachmulder Joos van der Hooge, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber van de WIC, te nomineren.
Beaumont en Vosbergen is verzocht de heren Staten in overweging te geven iemand anders te nomineren aangezien de vijand nooit paspoorten heeft willen geven aan bewindhebbers van de WIC . Een dergelijke weigering aan Van der Hooge zou het aanzien van het land kunnen schaden.

7 Dirck Schaeij, soldaat onder kapitein Pieter Aerts, klaagt dat de magistraat van Keulen zijn schip en goederen in beslag heeft genomen. Hij vraagt de schade op de burgers en ingezetenen van Keulen te mogen verhalen.
HHM besluiten de magistraat ernstig te schrijven de klachten van Schaeij te verhelpen.

8 Stadhouder Bernardt Schillinck, schout en officieren van het kerspel Gendringen doen hun beklag over het garnizoen te Doesburg dat hun inwoners elf paarden, gekocht op een paardenmarkt voor de stad Deventer, heeft afgenomen. Het garnizoen wil de paarden uitsluitend onder waarborg vrijgeven en dreigt die op te eisen.
De commandant van Doesburg wordt gemachtigd de supplianten ongemoeid te laten en van de borg te ontslaan. Indien hij redenen heeft tot het tegendeel, dient hij die binnen veertien dagen bekend te maken.

9 De resolutie van [20] januari over Amboina [Ambon] zal Joachimi en Catz worden gestuurd om dienovereenkomstig in de kwestie te handelen.

10 Beaumont is akkoord gegaan met zijn deelname aan het gezantschap naar Zweden en Polen. Besloten is als vierde persoon Boetzeler te nomineren. Hem zal worden geschreven zich op de reis voor te bereiden.

11 Er is verslag gedaan van het overleg met de Directeurs van de Levantse handel over de bezending naar Algiers. Tevens is hun mondeling gevraagd of zij, als het tot een verbreking van de betrekkingen komt, hun schepen zodanig zouden bewapenen dat konvooi onnodig is en ook niet wordt geëist.
HHM zullen hierover met Z.Exc. spreken.

12 Paspoort zal worden verstrekt voor de vrije doorvaart van de volgende vrijwijnen: 30 tolvoeder bestemd voor de koning van Zweden, 24 tolvoeder bestemd voor de koning van Polen, 12 tolvoeder bestemd voor de prins van Polen, 24 tolvoeder bestemd voor de keurvorst van Brandenburg, 24 tolvoeder bestemd voor de hofhouding van Pruisen en, tot slot, 50 tolvoeder bestemd voor de koning van Denemarken.
De Franse ambassadeur wordt tevens paspoort gegeven voor de vrije invoer van 3 tolvoeder wijn.
De graaf zu Schwarzenberg wordt paspoort gegeven voor de doorvoer van 12 tolvoeder wijn, op voorwaarde dat hij de gebruikelijke rechten betaalt. De licentmeesters in Nijmegen en Arnhem zal worden geschreven die te innen.
Culenborch wordt de invoer van 6 tolvoeder rijnwijn toegestaan tegen betaling van de gebruikelijke rechten. De licentmeesters zal worden geschreven hierop te letten.

13 Laurens Swijs is de vrije doorvoer toegestaan voor de Poolse koning van zesduizend el zwarte steen, deels ruw en deels bewerkt; vierduizend el allerhande marmer, deels ruw en deels bewerkt; 36.000 vloerstenen; tweeduizend grote stenen van drie tot vijf el lang; vierduizend el duifsteen en tachtig molenstenen.
Voor de stad Danzig [Gdansk] mag hij vrij vijftienduizend el blauwe steen, tienduizend el Bentheimer steen en tweeduizend el duifsteen doorvoeren.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

14 Crijn Leunis mag op een binnenlands paspoort twee paarden en Engel Gerrits één paard naar Tholen brengen.

15 Aannemer Sacharias Joossen verzoekt betaling van de buitenwerken van Mauritsfort bij Terneuzen. De Gecommitteerde Raden van Zeeland hebben dat namelijk afgewezen.
Het verzoek gaat naar de Gecommitteerde Raden teneinde Joossen redelijk tevreden te stellen.

16 De Admiraliteit in Dokkum reageert op de resolutie d.d. 29 dec. 1626. Zij heeft de goederen van Ivatus Crabbe geconfisqueerd omdat deze van een ander merkteken waren voorzien dan die van de ambassadeur van Denemarken. Het College vraagt HHM het vonnis te bekrachtigen.
Aangezien uitsluitend het verschil in merktekens tot confiscatie heeft geleid en de waarde van de goederen niet meer dan 300 gld. bedraagt, betreft het hier een kleinigheid. De Admiraliteit zal daarom de goederen of de opbrengst hiervan restitueren.

17 De ingezetenen van Oudenbosch mogen gedurende dit lopende jaar zoveel mest uit de Republiek halen als zij voor hun landerijen nodig hebben. Zij moeten wel Bosch' licent betalen en verbodemen.

18 De voerlieden Jan Neeff en Joost Heimbach uit het graafschap Nassau vragen mandement van appèl van een door de RvS in hun nadeel gewezen vonnis.
HHM willen eerst een reactie van de RvS.

19 Gillis Smitsaert mag in Zevenbergen gaan wonen, zo lang hij maar niets tegen het land onderneemt.

20 Naar aanleiding van de klachten van de schippers die de ruiters van Mansfeld hebben vervoerd, wordt besloten nogmaals Languerack te schrijven. Hij moet hen zoveel mogelijk helpen bij het verkrijgen van de betaling van zowel de transportkosten als de geleden schade.

21 Louijs Brassaert, ruiter in de compagnie van ritmeester Einhouts, verzoekt betaling van het rantsoen van Florentius Tavignij.
De RvS zal beslissen.

22 Peter Stoer, provisor van het oude mannen- en vrouwenhuis in Kleef, mag voor de bewoners tegen Bosch' licent elke drie maanden twee okshoofden Franse wijn uit de Republiek halen. De wijn mag niet elders terechtkomen.

23 Moret, ruiter in de compagnie van Du Metz, verzoekt enkele paarden naar Bergen op Zoom te mogen uitvoeren.
Hij moet eerst een attestatie tonen van de commies waaruit blijkt dat de vorige paarden die door hem daarheen zijn gebracht nog onder de compagnie zijn.