26/03/1627

26 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Uit een namens het stadsbestuur van Enkhuizen ingeleverde remonstrantie blijkt dat de Bewindhebbers van de Kamer aldaar weigeren de resolutie van 12 maart uit te voeren.
Bij de Bewindhebbers zal nogmaals worden aangedrongen op navolging van dit besluit en dus een nieuwe nominatie te doen.

2 Koopman George Wolseij uit Rotterdam mag nisi causam van de Rotterdamse Admiraliteit de vijf sloepen ontvangen die hij voor de Engelse compagnie ter walvisvangst heeft laten maken.

3 De keurvorsten van Mainz en Keulen mogen vrij van konvooi of licent hun vastenkost halen volgens de bestaande lijsten op voorwaarde dat deze in Rees ten overstaan van de plaatselijke licentmeester wordt ingeladen. De heren van Gelderland hebben hierin niet toegestemd.

4 Seiger Heisterman en Wilhelm Verlingh, burgers van Goch, mogen voor hun blekerij ieder uit deze landen naar Goch één last zeep en vier last weedas brengen.

5 Pieter Coymans mag tegen Bosch' licent en onder cautie naar Zevenbergen één rijpaard brengen.

6 De brouwers van Geertruidenberg verzoeken ten vervolge op hetgeen 28 aug. 1621 is toegestaan, hun bieren zonder licent te mogen uitvoeren omdat anders hun nering op het platteland komt te vervallen.
De Admiraliteit te Rotterdam wordt advies gevraagd.

7 Gerritgen Jacobs, wonend in 's-Hertogenbosch, krijgt paspoort om naar de Republiek te gaan.

8 HHM lezen twee remonstranties. In de eerste verzoeken de volmachten van Oberrheiderland en het ambt Greetsiel de zeshonderd man troepen in Emden af te danken en de stenden van het onderhoud te ontlasten. In de tweede verzoekt de afvaardiging van het ambt Emden HHM erop toe te zien dat de andere stenden ten behoeve van de dijkaanleg 30.000 gld. bijdragen.
De remonstranties gaan naar de gedeputeerden in de kwestie Oost-Friesland. De volmachten wordt formeel meegedeeld nog niet te vertrekken.

9 Omdat de Staten van Zeeland hun repartitie op deze provincie niet aanvaarden, verzoeken vijf compagnieën betaling van twee maanden traktement, vervallen op 1 maart.
De RvS zal een besluit nemen.

10 Op de door de gecommitteerden voor de ambassade naar Zweden en Polen ingediende overwegingen bij hun instructie besluiten HHM het volgende:
De Admiraliteit [van Amsterdam] zal twee schepen voor de legatie gereedmaken. De vier gezanten mogen zelf bepalen hoe zij zullen reizen, in overleg met de Admiraliteit. Ook kunnen zij zelf beslissen of, wanneer en hoe het gezantschap zich eventueel zal verdelen. Eventuele tegenwerpingen van de koning van Polen dat de Republiek zich te sterk aan de kant van Zweden heeft geschaard en dit land met schepen en anderszins ondersteuning heeft verleend, dienen de gezanten te ontkennen of te ontzenuwen. De bezwaren die de koning van Zweden zou kunnen opwerpen vanwege de reis van Vosbergen moeten worden bestreden door onderscheid te maken tussen de vorige oorlogen en deze in Pruisen. Uit de inlichtingen en het verbaal van Vosbergen kunnen de gezanten de stand van zaken afleiden en ook naar de instructie die Camerarius op zijn reis derwaarts heeft gehad zal worden vernomen. Uit het rapport van burgemeester Sticke of van pensionaris Pauw kunnen de gezanten het nodige opmaken inzake de artikelen die in 1618 en 1619 door de koning van Polen zijn meegedeeld. Voorts dienen de gezanten in hun besprekingen met de koning van Polen te blijven binnen de grenzen van het volkenrecht. De gezanten dienen het belang van deze staat te behartigen door het misnoegen dat in het 26e artikel wordt geuit - expliciet te maken met de eropvolgende clausule - te vergroten en aan te dikken. Of de gezanten zouden kunnen terugkeren, indien gedurende de zomer geen resultaten worden bereikt en de koning van Zweden zich van oktober tot in mei terugtrekt op zijn winterverblijf, is afhankelijk van de situatie en het landsbelang op dat moment. De gezanten zullen brieven van credentie en adres conform hun lijst gereedmaken en enkele daarvan zullen volgens hun wensen onder cachet volant worden afgegeven. Zij kunnen ten aanzien van de acties die in Danzig [Gdansk] en Koningsbergen [Kaliningrad] tegen de oude vrijheden zijn ondernomen, informatie verkrijgen van de heren van Amsterdam en uit het verbaal van Sticke. De credenties zullen op alle gezanten worden verstrekt, met vermelding van al hun namen en van degenen die zij zullen voordragen.
De gezanten zullen, ten slotte, op hun doortocht door Denemarken bij de prins bewerken dat er een einde komt aan de beslagleggingen als reactie op de confiscatie van een Deens schip door de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Hiertoe zullen zij van de Admiraliteit de benodigde informatie over het voorval krijgen.

11 De extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben verklaard dat de Staten instemmen met het handelsverbod, zich schikken in de sluiting van de vaart op de Eems en de Wezer en menen dat de koning van Frankrijk kan worden verzocht het verbod op Calais te gedogen.
HHM stellen een besluit uit.