27/03/1627

27 - 03 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De kwestie van de sluiting van de licenten is hervat. De provincies willen met onmiddellijke ingang gedurende twee maanden een handelsverbod op alle rivieren, inclusief de Eems en de Wezer. Ondertussen zal de koning van Frankrijk worden gevraagd in te stemmen met een handelsverbod op Calais en andere aan de Somme gelegen plaatsen. Als men van Z.M. de sluiting niet gedaan krijgt, zullen de provincies niet aan deze resolutie gebonden zijn. Groningen verklaart zich in dit geval akkoord op welbehagen van de principalen .
HHM stellen een definitief besluit nog uit.

2 De extraordinaris gedeputeerden van Holland hebben de provincies in alle ernst gevraagd hun quoten in de achterstallige subsidies voor de Admiraliteiten te voldoen. Eveneens zou het subsidie voor de koning van Denemarken niet langer mogen worden opgeschort.
Resident Aissema schrijft d.d. Stade 2/12 maart ter bevordering van het maandelijkse subsidie voor de Deense koning.
De provincies zullen opnieuw ernstig worden gemaand het geld zonder verdere vertraging te voldoen.

3 De officiers van de Franse regimenten hebben nadere aangedrongen op betaling van hun extraordinaris traktement over 1625, aangezien het secours van de Franse koning over dat jaar is betaald.
HHM besluiten de betaling bij de eerste gelegenheid te doen. Verder zal met het geld dat uit Frankrijk komt, de helft van de traktementen over 1626 worden betaald. De andere helft zal betaald worden zodra de tweede termijn is voldaan.

4 Conform het advies van de RvS d.d. 24 maart wordt het op 19 nov. 1626 ingediende rekest van Jan de Costre afgewezen. Gezien zijn miserabele omstandigheden zal de ontvanger van de confiscaties in Vlaanderen hem echter jaarlijks de helft van de zuivere opbrengst van de pacht van de gemeten doen toekomen, ingaande met die over 1626.

5 Dirck Leendertsen en consorten klagen dat de Admiraliteit te Rotterdam hun goederen, die zij van Gouda naar Goes wilden brengen, heeft geconfisqueerd omdat de schipper had verzuimd een binnenlands paspoort te nemen.
De Admiraliteit dient te reageren en in de tussentijd wordt de zaak opgeschort.

6 Bericht wordt dat de compagnie van voormalig kolonel Sidnei met instemming van wijlen prins Maurits op honderdvijftig man is gelaten en dat Z.Exc. hierin geen verandering wil aanbrengen. Dit betekent dat luitenant-kolonel Herbert geen uitbreiding kan krijgen, tenzij hij van compagnie verandert.

7 Conform het advies van de RvS d.d. 15 maart is besloten de honderd rekruten voor elk van de vijf compagnie├źn die in Emden liggen, bij hun compagnie te laten zonder hiervoor nieuwe officieren aan te stellen. Wel zal bij elke compagnie een sergeant en een korporaal worden aangesteld. De RvS dient exacte monstering van de compagnie├źn te laten doen door commissarissen van Friesland en Groningen . Elke kapitein zal per soldaat 4 gld. aan loopgeld krijgen voor de rekruten die zij boven hun ordinaris getal buiten Emden hebben gelicht. Voor het onderhoud van elke soldaat krijgen zij tot het tijdstip van monstering tevens 4 st. per dag. Voorts zal de RvS over de middelen tot betaling van deze vijfhonderd man advies uitbrengen.

8 De Staten van Zeeland verzoeken in hun brief d.d. Middelburg 12 maart in alle provincies dezelfde grondslag voor de heffing op tabak te gebruiken.
De heren van Holland nemen dit in beraad.

9 Naar aanleiding van de resolutie van 12 maart adviseert de Admiraliteit te Rotterdam dat het verzoek van de executeurs-testamentair van Moij Lambert gegrond is.
HHM machtigen het College de ordonnanties van Lambert ten bedrage van 21.842 gld. 8 p. om te zetten in obligaties.

10 Joachimi schrijft d.d. Londen 3 maart dat de koning verzoekt de compagnie ruiters van baron van Monschau in dienst te mogen nemen.
Dit zal met Z.Exc. worden besproken.
Tevens wil de graaf van Buccleugh een nieuwe akte van HHM en Z.Exc. teneinde het eerste Schotse regiment dat vacant komt te krijgen. Ondertussen wil hij vanaf 1625 2.000 gld. per jaar als pensioen.
Eerst zullen de retroacta worden nagezien.
In een brief van 6 maart schrijft Joachimi dat de koning ritmeester Balfour graag een compagnie haakbusschutters wil laten lichten van volk dat nog niet in dienst is. De compagnie zou naar Engeland moeten worden gebracht.
Hierover zal met Z.Exc. worden gesproken. De met deze brief meegezonden approbatie van de in Titchfield gesloten alliantie zal worden bestudeerd, evenals de bijbehorende declaratie van onkosten.

11 De voerlieden van Gestel bij Eindhoven en van Oerle en Valkenswaard in de Meierij van 's-Hertogenbosch verzoeken een gelijkluidende akte te mogen ontvangen als op 2 sept. 1626 aan de dorpen bij Breda is gegeven. Daarmee kunnen zij met hun karren de goederen uit de steden brengen en halen.
Broechem [Ranst], Ranst en andere bij Antwerpen gelegen dorpen verzoeken hun levensmiddelen uit dezerzijds steden te mogen halen.
De gevangen predikanten op slot Loevestein verzoeken buiten hun kamers in de open lucht van het fort te mogen wandelen.
Al deze verzoeken zijn afgewezen.

12 HHM zijn uitgenodigd morgen de begrafenis van griffier Aerssen bij te wonen. Zij zullen dit in rouwkleding doen.

13 Wytske van Scheltinga, weduwe van Hendrick van Huiden, krijgt open akte van aanbeveling waarmee zij zich tot elk gerecht kan wenden ter verkrijging van justitie.

14 De heren van Holland overhandigen een aan hen aangeboden memorie van Ludolph van Linsenich met het verzoek die door de RvS nader te laten onderzoeken. De RvS zou moeten berichten of Linsenich van enige ontrouw kan worden beticht die tot zijn ontslag zou moeten leiden.
De meeste provincies zijn geneigd het vorige advies van de RvS - Linsenich te voorzien van een andere functie - te volgen. Toch gaat de zaak opnieuw naar de RvS voor nader advies.

15 Secretaris Huigens heeft namens de RvS een aan de Raad gerichte brief van kapitein Moulert overhandigd. Hij meldt dat diverse karren met waren uit Holland vanuit Nijmegen naar Gennep zijn vervoerd en vraagt om richtlijnen.
De RvS zal hierover beslissen.