29/03/1627

29 - 03 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Gemeld wordt dat de vijand een grote zeeslag voorbereidt.
De Admiraliteiten wordt geschreven meteen hun schepen, jachten en fregatten in zee te brengen, met de garantie dat zij snel zullen worden gesubsidieerd.

2 Besloten is twee decharges, elk voor drie maanden subsidie aan de Deense koning à 50.000 gld. per maand, ten laste van de provincies te verzenden.

3 Jan Stael, schout van Dussen in Zuid-Holland, en Jan Roeloffs, wonend in Meeuwen, mogen tegen Bosch' licent en onder cautie ieder twee merries halen voor de bebouwing van hun land.

4 De inwoners van Eethen en Meeuwen verzoeken uitbreiding van hun lijst. Ook vragen zij toestemming het eigen gewas naar de steden aan weerszijden te mogen brengen.
De RvS wordt advies gevraagd over beide verzoeken.

5 Drost Alexander van Wevert verzoekt een akte die het de ingezetenen van de stad en het graafschap Meurs mogelijk maakt levensmiddelen uit de Republiek te halen volgens de door hem ingediende lijst.
De RvS zal na overleg met Z.Exc. adviseren.

6 De RvS adviseert op het op 24 maart ingediende rekest van Geraert van Arendonck de eerder door Z.Exc. verleende sauvegarde te verlengen.
HHM gaan hiermee akkoord voor de duur van één jaar.

7 Pierre Gribouval, voormalig luitenant onder kapitein Ter Halte op de vloot van L'Eremite, verzoekt een traktement totdat hij zal zijn bevorderd.
De RvS zal over dit verzoek beslissen.

8 De heer van Hulhuisen verzoekt uit en over neutraal gebied zeshonderd ossen naar zijn landerijen te mogen brengen om deze na vetweiding weer aan neutralen te verkopen.
De RvS wordt advies gevraagd.

9 De RvS adviseert op het verzoek van de magistraat van Heusden de plattelandsbewoners altijd toe te staan bier te halen.
HHM gaan akkoord op voorwaarde dat de tonnen bij de poorten kunnen worden gepeild. Tevens dient er licent te worden betaald voor bier dat over de Oude Maas gaat.

10 Voor Johannes Bogermannus zal van de volgende bedragen ordonnantie worden gedepêcheerd: 300 gld. voor het in maart verschenen half jaar traktement; 150 gld. voor huishuur; 100 gld. voor een amanuensis en van 149 gld. 15 st. door hem voorgeschoten ten behoeve van de vergadering bij hem thuis.

11 De Bewindhebbers van de VOC zullen beslissen over de declaratie van hofmeester Mortaigne aangaande het onthaal dat de Perzische ambassadeur van 20 dec. 1626 tot 21 feb. 1627 heeft gekregen. De rekening bedraagt over 62 dagen 2.047 gld. 16 st.

12 Jacob Janssen, dienaar van Haersolte, verzoekt expectatief op de eerstvolgende vrijkomende plaats voor een bode en vraagt ondertussen te mogen dienen als extraordinaris bode.
Om redenen in het rekest vermeld en uit respect voor zijn persoon en bekwaamheid wordt Janssen de eerstvolgende vrijkomende bodepost gegeven. In afwachting hiervan zal hij als extraordinaris bode mogen dienen.

13 Aangezien Carleton hier als extraordinaris ambassadeur wordt verwacht en laat verzoeken het huis te meubileren waarin hij heeft gewoond, wordt Mortaigne gelast dit te regelen.

14 De RvS adviseert d.d. 8 maart het [op 22 feb.ingediende] rekest van Jan van Bergen vanwege de gevolgen af te wijzen.
HHM besluiten hem niettemin de helft te geven van 150 gld., het traktement dat zijn vader genoot.

15 Omdat Johan Coenders tot vaandrig is bevorderd, komt het hem toegewezen extraordinaris traktement van 12 gld. per maand te vervallen. HHM besluiten dit traktement nu aan Hemme Huninga, zoon van wijlen kapitein Huninga, te geven totdat ook hij wordt bevorderd.

16 De gedeputeerden van Emden compareren en melden begrepen te hebben dat de graaf van Oost-Friesland bij zijn vertrek zou hebben verzocht om afdanking van het binnen Emden gelegerde volk van de stenden. Ditzelfde verzoek zou daarna ook door gedeputeerden van de ambten in Oost-Friesland zijn gedaan. De gedeputeerden vragen om kopie van het verzoek.
HHM antwoorden na de middag de besprekingen met hen te willen hervatten en afronden.

17 Van Joachimi zijn drie brieven d.d. Londen 13, 19 en 21 maart ontvangen. Enkele punten uit de inhoud worden nader bestudeerd.
Van Catz zijn twee brieven ontvangen die geen besluit vereisen.
Van agent Mibassen is een brief met berichten d.d. Calais 18 maart ontvangen. Vereist geen resolutie.
Languerack zal geschreven worden Arnt Hendrick Block te helpen bij het terugkrijgen van zijn goederen.