31/03/1627

31 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 Wegens het overlijden van griffier Aerssens is besloten zijn ordinaris en extraordinaris traktement met ingang van 1 mei aan griffier Goch te betalen. Voor bewezen diensten in het afgelopen jaar tot 1 mei zal hij 125 paspoorten of de rechten daarvan ontvangen. Het betreft paspoorten die aan vijandelijke personen worden gegeven om naar het platteland te gaan. De griffier kan de paspoorten bij Johan van der Haer, ontvanger van het recht van de paspoorten, afhalen zonder hiervoor geld te hoeven betalen. De ontvanger zal dit in zijn rekening verantwoorden.

2 Het op 25 maart aangeboden rekest van Salomon Willemsen uit Edam is in nadere overweging genomen. Vanwege de bijgevoegde attestatie, waarin hem een hoger traktement wordt beloofd bij aanstelling op een groter schip, besluiten HHM de Admiraliteit te Rotterdam te schrijven hem het traktement te geven van de schipper wiens plaats hij heeft ingenomen.

3 Aangevoerd wordt dat monstercommissaris Crouse, die de Engelsen naar het rendez-vous bij Enkhuizen heeft gebracht, zijn vacaties bij Carleton zou kunnen indienen.
Er woprdt besloten dat het land zijn vacaties zal betalen.

4 De ingezetenen van de onder Heusden, binnen de Oude Maas gelegen dorpen willen een aantal paarden halen.
De RvS wordt advies gevraagd.
Hans Beeck, wonend in Zevenbergen, mag tegen Bosch' licent en onder cautie dertig magere ossen en twaalf hokkelingen halen. Tevens zullen de ossen na vetweiding uitsluitend in Zevenbergen of elders onder Holland mogen worden verkocht.
Pieter Pieterssen Vloots, wonend in Waalwijk, mag tegen Bosch' licent en onder cautie twee merries halen.

5 Ursele Christiaens is uit barmhartigheid 29 gld. gegeven.

6 Werkmeester Wybolt Rembolt verzoekt een toeslag voor de de door hem gemaakte werken in Emmerik [Emmerich].
De RvS zal over dit verzoek beslissen.

7 Hendrick van Holtorp, commandeur van de Duitse orde in de heerlijkheid Gemert, mag voor zichzelf twee tolvoeder wijn brengen van Aken [Aachen] naar Gemert.

8 Rantwyck, Noortwyck en Vosbergen zullen met de Franse ambassadeur spreken, om te vernemen welke resolutie diens uit Frankrijk teruggekeerde secretaris heeft meegebracht inzake de betaling van het toegezegde subsidie en de verlenging van het traktaat van Compiègne.

9 De weduwe Sutten, wonend in Deventer, krijgt voorschrijven aan de Kleefse raden vanwege de aflossing van 1.575 rijksdaalder met de verlopen rente. De lening is in 1574 op de domeinen van het ambt Gennep gevestigd.

10 Dr. Ammama verzoekt HHM de verhandeling die hij gisteren heeft ingediend aan de Hoge Raad te willen geven, omdat hij dit college niet kan erkennen.
HHM geven de griffier hiertoe opdracht.

11 Kapitein Willem Melcnap verzoekt betaling van zijn dienst als bevelhebber over tien schepen gedurende tien maanden in 1625. Ook wil hij bevorderd worden tot vice-admiraal van het Noorderkwartier.
HHM laten de Admiraliteit in het Noorderkwartier beslissen over de betaling en verwijzen Melcnap inzake zijn promotie door naar Z.Exc.

12 Elias Schoock verzoekt commissie voor het konvooimeesterschap van Zaltbommel. HHM hebben hem bij resolutie van 3 sept. 1608 toegestaan zijn vader te helpen en op te volgen in de bediening van dit ambt.
Schook wordt mede vanwege de brief die de Admiraliteit over deze kwestie heeft geschreven, commissie verleend. Hij heeft de eed afgelegd.

13 Ter vergadering verschijnt commies Schade. Deze stelt op last van de RvS dat dit college de sluiproutes aan de Brabantse kant zoveel mogelijk probeert te dichten. Dit is echter tevergeefs zolang de inwoners van het platteland van Altena wordt toegestaan op binnenlandse paspoorten zoveel waren te halen als zij willen. Daarom wordt voorgesteld hun de levensmiddelen voortaan slechts volgens een lijst te laten halen. Tevens zou men aan de Admiraliteit van Rotterdam dienen te schrijven dat kapitein Vigoureus bij de Dussensche Gantel wordt gestationeerd.

14 Gemeld wordt dat Calandrini voorstelt het voorschot aan de vier Engelse regimenten te betalen met geschut dat hij uit Engeland heeft meegenomen.
Nobel, Vosbergen en Schaffer zullen met hem overleggen.

15 Het rekest van Joos Minne is gelezen. Vanwege het doorsteken van de dijken in Vlaanderen heeft hij meer dan 50.000 gld. schade geleden. Hij verlangt van HHM een uitkering, bijvoorbeeld door hem onder een compagnie kurassiers onder te brengen.
HHM besluiten dat de RvS dit welwillend zal afhandelen.

16 De RvS handhaaft zijn op 18 maart besproken advies in de kwestie Linsenich.
Aangezien Linsenich geen ontrouw ten laste is gelegd, besluiten HHM hem in zijn dienst te handhaven en te bezien in hoeverre de zaak zich in het komend jaar laat schikken. De RvS zal de instructies voor de commissaris en de controleur van de schepen nazien met het oog op mogelijke verbeteringen.

17 In een brief d.d. 30 november 1626 beveelt de koning van Groot-Brittannië de zaak van luitenant-kolonel Jan Proude aan. Hij wil zijn compagnie aan een ander bekwaam persoon overdragen.
HHM verklaren dat men graag zou zien dat hij aanblijft, ook omdat zij op verzoek van de koning al hebben ingestemd met het vertrek van de kolonel van het regiment, Morgan, naar de Deense koning. Als Proude echter voor zijn zaken de Republiek toch moet verlaten, kunnen HHM, gezien de toestand van het land, niet akkoord gaan met een overdracht van diens commando. In deze situatie zal Z.Exc. worden gemachtigd een ander bekwaam officier in zijn plaats aan te stellen.

18 Gerrit Jacobs Trompet heeft de eed afgelegd als raad in de Admiraliteit in het Noorderkwartier .

19 Op verzoek van de reders zal Joachimi en Cats worden geschreven vrijlating van Den Rooden Leeu te bewerkstelligen. Het schip is door een Franse kaper veroverd en in Engeland opgebracht.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3109.