01/04/1627

01 - 04 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De extraordinaris gedeputeerden van Holland dringen wederom aan op betaling door de provincies van de subsidies voor de Admiraliteiten. Ook wordt de provincies dringend verzocht binnen veertien dagen hun aandeel in het subsidie voor de Deense koning op te brengen.
De provincies zullen proberen door bezendingen en aanmaningen de subsidies voor de Admiraliteiten te laten opbrengen en verder alles in het werk stellen om hun aandeel in de Deense subsidie te betalen.

2 De heren van Holland willen dat de resoluties met betrekking tot de IJssel worden uitgevoerd.
HHM besluiten het benodigde geld aan de gecommitteerden te overhandigen en nog iemand uit Holland aan hen toe te voegen. De werken kunnen dan contant worden betaald en des te sneller worden voltooid. HHM committeren Cornelis van Terestein en de heer van Purmerlant.

3 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 28 maart dat staatse schepen in gevecht zijn geraakt met Duinkerkers.
HHM schrijven de Admiraliteiten opnieuw onmiddellijk al hun aan wal gelegen schepen, jachten en fregatten naar de kust te sturen.

4 HHM laten Feith, Schagen en Ter Cuijlen in de kwestie tussen Aert Hendrixen en de boden de betrokkenen horen.

5 De RvS adviseert op het op 29 maart ingediende rekest van de gouverneur van Meurs dat de ingezetenen van Meurs eigenlijk niet kan worden geweigerd levensmiddelen uit deze landen te halen.
HHM staan toe dat die van Meurs tegen Bosch' licent vijf last zout, tweeduizend kazen, duizend kanterkazen, drie last stokvis, twee last haring, drie last zeep en twee vaten specerijen uitvoeren. Dit onder voorwaarde dat de etenswaren in de stad en het graafschap Meurs worden genuttigd en er niet mee gesmokkeld wordt.

6 De RvS adviseert op het op 2 maart ingediende rekest van kapitein Menillet dat men zich dient zich te houden aan de regel van het land.
HHM sluiten zich hierbij aan.

7 De RvS adviseert d.d. 30 maart over het op 29 maart ingediende rekest van Eethen en Meeuwen aangaande de uitvoer van hun gewassen.
HHM laten apostilleren dat hun dit is toegestaan aangezien het volgens het plakkaat van retorsie niet verboden is.
De RvS adviseert verder de verzochte uitbreiding van de lijst af te wijzen.
HHM gaan hiermee akkoord en schrappen tevens de uitvoer van tarwe en rogge van de eerste lijst.

8 Rantwijck, Noortwyck en Vosbergen rapporteren, in navolging van de resolutie van gisteren, met de Franse ambassadeur te hebben gesproken over het subsidiegeld dat HHM verwachten. De ambassadeur heeft zijn secretaris erbij geroepen die heeft verklaard dat kardinaal Richelieu, in aanwezigheid van enkele raden, heeft gezegd dat het geld klaarligt. Het wordt echter achtergehouden totdat recht is gedaan inzake de belediging van de ambassadeur door kapitein Vernueil en anderen.
HHM verzoeken de gecommitteerden dit verslag ook aan Z.Exc. uit te brengen.

9 De gedeputeerden van Emden willen op krediet van HHM een lening van 50.000 gld. sluiten en verzoeken ook, totdat het graafschap Oost-Friesland in betere financiƫle doen is, de betaling voor te schieten van de zeshonderd in hun stad gelegerde soldaten van de stenden.
HHM gaan akkoord met het krediet van 50.000 gld.1 maar wijzen de betaling van de zeshonderd man af. Daarentegen moet er in navolging van eerdere akkoorden met alle vlijt worden gewerkt aan een oplossing van de geschillen tussen de graaf en de stad.
Dr. Amama heeft een memorie ingediend over de lopende geschillen tussen de graaf en de stad met het verzoek die af te handelen.
HHM geven de memorie aan hun gedeputeerden in deze kwestie.

10 Die van Bremen mogen tegen betaling van 's lands rechten dertig tolvoeder rijnwijn doorvoeren.

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

11 De heren van Overijssel hebben meermaals voorgesteld iemand van hun provincie in de Admiraliteit te Rotterdam te benoemen. Deze kan de oorlog te water en bijbehorende kwesties helpen leiden.
De provincies verklaren hiertoe genegen te zijn, in het volste vertrouwen dat de Staten van Overijssel de eerdere en toekomstige subsidies voor de Admiraliteiten zullen inwilligen. Zij staan Overijssel de nominatie toe van een bekwaam en deskundig persoon die van HHM commissie zal krijgen om in de Rotterdamse Admiraliteit zitting te nemen.

12 De gedeputeerden van Holland hebben die van Overijssel verzocht ervoor te zorgen dat er voortaan geen klachten meer komen over de sluis die in hun provincie is gelegd. De heren van Overijssel melden dat hun Staten binnen enkele dagen zullen antwoorden op de brief van Holland .
De Hollandse afgevaardigden hebben die van Overijssel tevens gevraagd maatregelen te nemen tegen hun munt, opdat er geen klachten meer komen.
Varver en Ter Cuilen zeggen niet te weten dat er iets tegen de regels wordt ondernomen, maar zullen hierover berichten aan hun principalen.

13 HHM nemen geen besluit over een brief van Langerack d.d. Parijs 21 maart.

14 De gedeputeerden van de stad Emden verschijnen ter vergadering en verzoeken een besluit te nemen over de uitvoering van de uitspraak, de bezetting van het land en de overige punten. Ongeacht welk besluit vragen zij toestemming om te vertrekken. Syriacus Hisken compareert eveneens en verzoekt de inning van de contributies in gang te zetten.
HHM vragen hun gecommitteerden een reactie en een afscheidswoord op te stellen.

15 De heren van Holland verklaren binnen drie of vier dagen hun aandeel rond te hebben in het subsidie van drie maanden voor de Deense koning. Het geld zal worden gegeven aan de ontvanger-generaal en zal door hem aan de wisselbank in Amsterdam worden verstrekt, mits de overige provincies hetzelfde doen.
HHM gelasten Doublet de decharge voor drie maanden meteen door zijn commiezen naar de provincies te doen sturen, met last om hierop met vlijt betaling te verzoeken.

16 Aangezien de bode die met brieven naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier was gestuurd daar niemand aantrof, is Gerrit Jacobs Trompet verzocht bij zijn aankomst in Enkhuizen het College erop te wijzen zijn instructie na te komen.

17 Pieter Heusch, koopman te Hamburg, mag volgens akte van de Deense koning van 18 feb. tot diens behoefte de onderstaande wapens naar Hamburg of elders uitvoeren: drieduizend musketten met toebehoren; vierduizend soldatenharnassen met pieken; tweeduizend bandelierharnassen- en roers; zeshonderd kurassen en vijftigduizend pond lont.
Jan Gerritse Coppit, koopman wonend te Amsterdam, is toegestaan conform akte van de Deense koning van 3 maart naar Hamburg uit te voeren: zeshonderdduizend pond lont, zesduizend musketten, duizend kurassen en tweeduizend haakbussen, tweeduizend borstharnassen voor piekeniers, vierduizend lange pieken, vierhonderd centenaar pulver, vierhonderd hellebaarden, honderd partizanen, vijftig trommels, duizend pistolen en tweeduizend bandelierroers.
De borg dat alle wapens alleen voor de koning zijn bestemd moet binnen twee maanden zijn gezuiverd. Ook moeten 's lands rechten worden betaald.

1 In S.G. 52 is de voorwaarde dat ook Holland zijn krediet aan dat van de Generaliteit toevoegt, doorgehaald.