03/04/1627

03 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op advies van de RvS is toegestaan dat de volgende dieren naar Zevenbergen mogen worden vervoerd: Jan Dingemans en Matthijs Thijssen vijfentwintig kalveren en twaalf lammeren; Jan Floren twee merries en twee melkkoeien; Matthys Matthijssen en Jan Dingeman Matthyssen ieder twee merries. Hiervoor geldt Bosch' licent en de cautie dat de dieren niet buiten Zevenbergen worden vervoerd.
Naar Besoijen mogen worden gebracht: Anthonis van Andel en Niclaes Teunissen twaalf magere koeien en drie merries ieder; Gerrit Janssen en Teunis Driessen acht koeien, drie magere ossen en twee merries ieder; Teunis Anthonissen Bijl vier melkkoeien en twee merries; Gerrit Aertsen vier melkkoeien en tien magere runderen.

2 De weduwen van de scheepskapiteins Cornelis Pieterssen Madder, Pieter Willemsen Verhoeff en Claes Jacobs Coppendraijer is op hun verzoek ieder een traktement van 50 gld. per jaar gegeven, te betalen door de Admiraliteit te Amsterdam na afloop van de vorige concessie.

3 De RvS adviseert over het op 8 maart ingediende rekest van de in Almkerk wonende Willem Adriaenssen Molenaer dat aangezien hij de licenten voor zijn runderen niet heeft betaald, hij dit alsnog moet doen. Bovendien dient Molenaer te bewijzen dat de beesten weer ingevoerd zijn en hier verkocht, op straffe van betaling van dubbel Bosch' licent conform de resolutie van HHM van 1 mei 1626.
HHM nemen dit advies over.

4 De RvS heeft geadviseerd over de resolutie van 30 maart aangaande de betaling van de vijfhonderd man troepen, waarmee de vijf compagnieën in Emden zijn versterkt. Friesland en Groningen zullen deze vermoedelijk niet willen betalen òf, indien zij toch akkoord gaan, dit bedrag in mindering brengen op hun extraordinaris consenten. Hierdoor zal het geld bestemd voor de legerlasten, fortificaties, geschut of anderszins in gebreke blijven.
HHM houden vast aan hun resolutie van 30 maart. Conform deze moet de Raad de provincies verzoeken gedurende drie maanden de uitbreiding van de compagnieën op hun repartitie te willen betalen van het loop- en daggeld. Dit bedrag kunnen zij korten op hun extraordinaris consenten, behalve op datgene wat voor de Admiraliteiten en de Deense koning is bestemd. Wanneer de betalingen eenmaal zijn gedaan en ingehouden op de extraordinaris consenten, zullen deze door middel van leningen hier worden aangevuld.

5 De RvS bericht dat het regiment van Candale, de vier nieuwe compagnieën van kolonel Haulterive en de dertien compagnieën ruiters reeds voor de vierde maand niet betaald zijn omdat hiervoor geen geld is.
HHM besluiten dat de Raad ontvanger-generaal Doublet twee maanden soldij op het Franse subsidie zal laten lenen.

6 Met Z.Exc. en de RvS is overlegd over het verzoek van de gedeputeerden van Emden en van Siriacus Hisken om te mogen vertrekken. Alvorens een advies te geven, wil de Raad inzage in de stukken omtrent deze kwestie.
HHM zullen de stukken verstrekken.

7 De gedeputeerden van Emden is op hun verzoek toegezegd dat bij de eerste bezending naar Algiers in de overeenkomst tussen de Republiek en Algiers ook de vrijlating van hun gevangenen zal worden inbegrepen, echter op eigen kosten.

8 Op advies van de RvS wijzen HHM het verzoek van de schippers te Gennep om met hun schepen daar te mogen blijven liggen, af.
Ook het verzoek van de ingezetenen van Waalwijk hun levensmiddelen volgens een lijst te mogen halen, is op advies van de RvS afgewezen, evenals het op 2 maart door de ridderschap en steden van het Kwartier van Nijmegen aanbevolen verzoek van Jan Corsten.
Het verzoek van de abdis van Hooidonk om materiaal voor de opbouw van haar kerk te mogen halen, is eveneens afgewezen. Dat geldt ook voor het op 4 maart ingediende verzoek van Steven van Harten.
Het op 16 maart ingediende rekest van Dingman van Oversteech, schout van Uitwijk, is afgewezen omdat het te algemeen is gesteld, waardoor het nadelig voor het land zou zijn.
Het op 21 jan. aangeboden rekest van de vrouwe van Gyssenborch is ook afgewezen. Zij moet zich behelpen met de vrijdom die de ingezetenen van Doel [Beveren] krachtens sauvegarde is verleend.

9 Na advies van de RvS over het op 24 dec. 1626 ingediende verzoek van Anthonis van Mal vragen HHM hierover tevens advies van de Admiraliteit in Rotterdam .

10 De RvS heeft op het verzoek van Dibbit van Uchelen geadviseerd te schrijven aan de Admiraliteit in Amsterdam . Dit College zou diens betaling in rekening dienen te valideren als zou die voor het sluiten van de licenten zijn gedaan.
HHM nemen dit advies over.
Op advies van de RvS stemmen HHM in met het verzoek van Pieter Theunissen, inwoner van Waalwijk. Hij mag twee melkkoeien halen tegen Bosch' licent en de beesten nergens anders naartoe te brengen.
Op herhaald verzoek van Joos Minne geven HHM hem, gezien zijn sobere staat, het traktement van een soldaat in een compagnie. De RvS zal adviseren bij welke compagnie hij het beste kan worden geplaatst.
Na resumptie van de resolutie d.d. 30 maart staan HHM de Franse ambassadeur de vrije uitvoer van zestien paarden toe.

11 Commandeur Quast schrijft nabij Wight d.d. 27 maart dat nog weinig wordt gedaan aan het sturen van schepen naar de kust.
HHM zullen de Admiraliteiten met een kopie van dit bericht op de hoogte brengen. De Admiraliteiten in Amsterdam , Rotterdam en het Noorderkwartier zullen met ingang van aanstaande maandag binnen acht dagen worden ontboden. Hun zal worden meegedeeld dat, aangezien de provincies hebben ingestemd met het subsidie van 1.000.000 gld., de Admiraliteiten daarom moeten regelen dat hun schepen langs de kust blijven.

12 Vosbergen meldt dat Calandrini het door hem in Engeland gekochte geschut voor 15 gld. 10 st. per honderd pond aanbiedt en de kogels voor 7 gld. 10 st. per honderd pond.
Aangezien de Gecommitteerde Raden van Holland zich door een dergelijk contract bezwaard zouden voelen, laat men dit voor wat het is.

13 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 31 maart om subsidie voor haar equipage.
HHM zullen hierover besluiten zodra het geld uit de provincies is ontvangen.

14 Jan Cornelissen Cruissert, die aan Wynant de Keiser nog geld schuldig is, zal zijn verzoek aan het gerecht moeten richten.

15 De heren van Holland hebben op 6 feb. het verzoek van de Admiraliteit te Amsterdam opgehouden en geven nu alsnog hun resolutie.
HHM besluiten de punten van het reglement te handhaven: ontvanger Hoeffiser zal daarom geen verhoging van traktement met 400 gld. krijgen, noch de verhoging van het vacatiegeld tot 6 gld. per dag boven het drinkgeld en 36 st. aan mondkost voor de bode, noch het transportgeld voor enkele raden. De Generaliteitsrekenkamer zal de betreffende posten royeren. De Admiraliteit wordt geschreven voortaan geen onterechte posten te declareren, maar zich precies te houden aan het reglement.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

16 Op hun verzoek zijn ter audiëntie verschenen de burgemeesters Swaluwe, Altingh en Witfelt, afgevaardigden van Emden. Het stadsbestuur heeft hun geschreven dat de Veertigraad aanstaande dinsdag nieuwe leden zal kiezen en de drie geschorste leden weer wil aannemen. Daarom willen de gedeputeerden naar huis en verzoeken zij afscheid te mogen nemen.
HHM schrijven het stadsbestuur van Emden zich van deze handelwijze te onthouden en dit de Veertigraad namens hen mee te delen. Tevens zal men dit commandant Erentreiter schrijven, die de magistraat kan helpen de kwestie tot nader order te laten rusten.

17 Ernst Casimir meldt d.d. Groningen 20/30 maart dat de gedeputeerden aldaar de eed is afgenomen en dat is ingestemd met de consenten. Tevens zijn de ontstane geschillen tussen de stad Groningen en de Ommelanden besproken, maar de gedeputeerden zijn tot veertien dagen na Pasen met reces gegaan.
HHM nemen hierover geen besluit.