14/04/1627

14 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De binnengekomen commies Van der Haer verklaart in opdracht van de RvS dat naar aanleiding van de memorie van de heren van Holland over het redres van de legerwagens Van der Mijlen is gehoord. Deze zegt de kwestie ter hand te zullen nemen. Tevens zal de Raad hierover opnieuw de kapitein van de trekpaarden, die een tijd lang ziek is geweest, ontbieden.

2 De RvS adviseert aangaande het op 19 maart ingediende rekest van Nicolaes de Vos de mening te vragen van de commandanten van Emmerik en Rees en van kapitein Brakel.
HHM laten de Raad hierover beslissen.

3 De kinderen van wijlen mr. Dirck Valck is vanwege hun grote armoede en de ziekte van één hunner, Geertge Valck, 12 gld. gegeven.

4 De ingezetenen van het dorp Gilze in de Baronie van Breda verzoeken volgens de bijgevoegde lijst hun waren te mogen halen.
Dirck van Elst wil maandelijks enige waren naar Goch brengen volgens een bijgevoegde lijst, wordt voor advies aan de RvS gegeven.
De ingezetenen van Zevenaar en Lijmers verzoeken zoveel waren uit deze landen te mogen halen als zij voor het levensonderhoud van hun families nodig hebben.
Cornelis Swaenen, Hendrick Anthonissen Schouw en enige andere inwoners van Hoeven in het markizaat van Bergen op Zoom verzoeken enkele koeien en paarden te mogen halen.
HHM laten de RvS de lijst van Gilze onderzoeken en de Raad moet over dit en de overige verzoeken advies uitbrengen.

5 Jan Cornelissen Huigens mag tegen Bosch' licent twee merries, acht magere ossen en acht hokkelingen naar Zevenbergen brengen, op voorwaarde dat ze niet naar een andere plaats worden vervoerd. Eenmaal gevetweid, moeten ze ter plaatse of in Holland worden verkocht.

6 HHM wijzen af:
Het verzoek van de ingezetenen van Gestel bij Eindhoven en Oerle en Valkenswaard in de Meierij van 's-Hertogenbosch om een gelijkluidende akte te krijgen als op 2 sept. 1626 is gegeven aan de dorpen en kwartieren van Breda, Bergen op Zoom, Rijen, Herentals, Hoogstraten, Arkel, Zandhoven et cetera.
Het verzoek van de abdij van Postel om naar de abdij zes halve witte lakens, twee halve gekleurde lakens, vijf gekleurde karsaaien en enige witte kousen en huiden, ten behoeve van hun kleding uit Engeland onboden, te mogen brengen.
Het verzoek van vijf valkeniers uit Arendonk om ieder tien of elf el laken en karsaaien, door hen uit Engeland meegenomen ten behoeve van hun kleding, naar hun woonplaats te mogen brengen.
Het verzoek van Nicolaes Despontijn als erfgenaam van Jacques Despontijn, voormalig kapitein in staatse dienst, om 2.000 gld. en een jaarlijks traktement te mogen hebben vanwege de achterstallige betaling aan de kapitein.
Het verzoek van Jan van Daelen en Jan Pinssen om octrooi voor hun uitvinding van een nieuwe builmolen.

7 Op verzoek van kanonnier Hendrick Gijsel van Cassel schrijven HHM de landgraaf van Hessen opdat de suppliant spoedig recht wordt gedaan.

8 Op advies van de RvS d.d. 10 maart wijzen HHM het eerder ingediende verzoek van kapitein Saint Hilaire af. Aangezien hij echter kosten noch moeite heeft gespaard bij zijn bevelvoering van het garnizoen in Nijmegen zal hem eenmalig 1.200 gld. worden gegeven. Hiervan wordt ordonnantie gedepêcheerd.

9 De geweldige-provoost Berent van Stakebeeck verzoekt om executorialen zodat hij de boeten van juffrouw Van Borsele te Leiden kan invorderen. Zij heeft onderdak geboden aan de jezuïet Nicolaus Berluijt.
HHM verwijzen de geweldige naar de ordinaris justitie in Holland.

10 De RvS adviseert heden op het gisteren ingediende rekest van Servaes Allerts en Govert van Eck. Hun vonnissen kunnen niet ongedaan worden gemaakt, doch het is niet de bedoeling geweest om hen door het woordgebruik daarin eerloos te verklaren.
HHM verlenen de verzochte akte, waarin verklaard wordt dat hun eer intact is.
De Admiraliteit te Rotterdam wordt geschreven enkele dagen te wachten met de nominatie voor de vacante posten van konvooimeester en controleur in Tiel. Zodoende kan door bekwame lieden kennis worden genomen van de verklaring omtrent het gedrag van de supplianten, in verband met een eventuele nominatie.

11 Omdat de Staten van Utrecht tegenwoordig in vergadering bijeen zijn, besluiten HHM hun schriftelijk opnieuw te verzoeken een kwart van de 1.000.000 gld. voor dit jaar en de achterstallen voor de Admiraliteiten vanaf 1621 te betalen. Ook wordt hun verzocht spoedig het aan de koning van Denemarken toegezegde subsidie op te brengen. Aangezien enkele provincies reeds hun quote hebben opgebracht, verzoekt men de Staten hun besluit per ommegaande aan de bode van deze brief mee te geven voor HHM.