21/04/1627

21 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Voorzien van brieven van recommandatie van de magistraat van Dordrecht verzoekt konvooimeester Adriaen Repelaer vergoeding van door hem betaalde rente over tot last van het land geleend geld en enkele ordonnanties.
HHM laten de rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieters hierover adviseren, na overleg met de nu aanwezige Admiraliteitsraden Heeckeren en Ruisch.

2 Zes dorpen in de Langstraat verzoeken akte om hun waren aan weerszijden van de grens te mogen brengen en hun timmermaterialen uit Dordrecht te mogen halen zonder in Geertruidenberg te hoeven stoppen.
Jasper Andriessen verzoekt met zijn beesten en huisraad vrij van Poederoijen naar Besoijen te mogen verhuizen.
Adriaen Rombouts, schout van Capelle, en Jan Thyssen, beide ingezetenen van Waspik, verzoeken samen naar Waspik vier trekpaarden, drie melkkoeien en zes magere runderen te mogen brengen.
Bastiaen Pieters de Roij en Adriaen Jochims, ingezetenen van Capelle, verzoeken twee paarden en zes magere runderen naar Capelle te mogen halen.
Goyert Claessen de Wit, Wouter Gysbrechts, Michiel Jagers en Claes Govert verzoeken ieder naar Besoijen twee of drie bouwpaarden en drie of vier koeien te mogen brengen.
Adriaen Janssen verzoekt twee paarden, Jacob Cornelissen één paard, Marinus Crynssen twee paarden en Marinus Hendrixen één paard naar het Land van Steenbergen te mogen brengen.
Hendrick Stoffels Steenhouwers, schipper wonend in Zevenbergen, verzoekt eenmaal per week met zijn schuit naar Breda te mogen gaan om daar het eigen gewas van de bevolking naartoe te brengen.
Voor al deze verzoeken wordt advies van de RvS gevraagd.

3 De heren die gisteren zijn aangewezen voor het onderzoek van de declaratie van de gedeputeerden naar Oost-Friesland doen rapport. Elk van de gedeputeerden zal voor zijn inspanningen en wegens slijtage van hun kleren 400 gld. ontvangen. Hun dienaren, onder wie een bode van Amsterdam die door Hindelopen is gebruikt, krijgen elk 25 gld. Pompeius van Dulmen, die als secretaris heeft gediend, ontvangt 1 daalder per dag.

4 Lambrecht Brouwer, majoor van het eiland Tholen, mag vier paarden op een binnenlands paspoort hiernaartoe brengen.
Gerart Buijs, burger van Nijmegen, mag eenmalig naar Venlo en terug reizen om zijn zaken af te handelen.

5 HHM machtigen de RvS om, in overleg met Z.Exc., te regelen dat de schipbrug met het geschut en verdere toebehoren stroomopwaarts zal worden gebracht.

6 Conform het advies van de RvS mogen de ingezetenen van Zevenaar en Lijmers volgens een lijst en tegen Bosch' licent hun levensmiddelen uit de Republiek halen. Wel moeten zij eerst een lijst indienen; die wordt onderzocht.
Conform het advies van de RvS wordt de ingezetenen van Gilze toegestaan volgens de ingediende lijst en tegen Bosch' licent levensmiddelen uit de Republiek te halen.

7 Drossaard, burgemeesters, schepenen en raden van Bergen op Zoom klagen dat de heren van Zeeland driehonderd soldaten hun grondgebied hebben laten betreden die de Beijmoerpolder hebben doorgestoken, tot groot nadeel van de ingelanden. Zij verzoeken de gaten weer te mogen dichten en die van Zeeland te verbieden dit te verhinderen.
HHM geven het rekest aan de RvS die in overleg met Z.Exc. zal adviseren.

8 De RvS adviseert d.d. 19 april over het op 14 april ingediende rekest van de ingezetenen van Goch dat hun lijst mag worden aangepast. Dit en soortgelijke verzoeken van andere neutrale plaatsen zou men telkens eenmalig en tegen Bosch' licent moeten toestaan.
HHM gaan hiermee akkoord en laten de RvS de aanpassing doen.

9 De RvS adviseert d.d. 29 maart het verzoek van Sprundel, Rucphen, Sint Maartenspolder en van de stadhouder van Hoeven levensmiddelen te mogen halen zolang over de licenten geen beslissing is genomen, af te wijzen.
HHM nemen dit advies over.

10 De RvS adviseert over de memorie die Amama op 12 april heeft overhandigd. Men zou de kwestie moeten laten rusten totdat de akte van neutraliteit in Brussel is verkregen en over de punten van de graaf van Oost-Friesland en die van Emden schriftelijk zal zijn bericht.
HHM nemen dit advies over.

11 De heren van Holland melden dat zij de voor de graaf van Mansfeld opgenomen 600.000 gld. aan de crediteurs hebben moeten betalen en het geld door hun ontvangers opnieuw hebben moeten laten lenen. Zij verzoeken teruggave van de door hen betaalde rente.
HHM laten de RvS met de heren van Holland afrekenen en hun een ordonnantie van terugbetaling geven.

12 Het verzoek van de raden van Palts-Neuburg om voor de hofhouding van de vorst levensmiddelen vrij uit deze landen te mogen halen, gaat voor advies naar de RvS.

13 HHM depêcheren ordonnantie van 300 gld. voor een jaar mondkost, vervallen op 16 april, aan Laurens Marschalck.

14 Het verzoek van Joris Florissen voor zijn dochter een jaartraktement te mogen ontvangen, is afgewezen.

15 Willem van Brunswijk-Lüneburg, Alexander van Sleeswijk en Frederick van Holstein mogen ieder tegen betaling van 's lands rechten twaalf tolvoeder wijn doorvoeren.

16 Conform het advies van de RvS wijzen HHM het op 16 april behandelde verzoek van enige ingezetenen van Zandvliet af.

17 Bartram Pape mag tegen betaling van 's lands rechten en tegen cautie honderd centenaar buskruit naar de Deense koning uitvoeren.

18 De Kleefse raden antwoorden d.d. Emmerik 12 april op de brief van HHM van 8 april over hetgeen overste Gent heeft geadviseerd inzake Knippinck en de burgers van Soest [in Westfalen].
Omdat de raden slecht te spreken zijn over dit advies, gaat hun brief naar de RvS, die na overleg met Z.Exc. zal adviseren.
In een andere brief van de Kleefse raden, d.d. 20 maart, klagen zij over het namens de RvS in Emmerik [Emmerich] uitgevaardigde plakkaat. Volgens het plakkaat mag niemand in steden met een staats garnizoen, binnen of buiten de Republiek, soldaten werven. Dit verbod zou strijdig zijn met de rechtsmacht van de keurvorst. De raden verzoeken daarom dat dergelijke handelingen niet mogen plaatsvinden zonder hun medeweten en goedkeuring.
Ook hierover dient de RvS, na overleg met Z.Exc., te adviseren.

19 Jean Ricou, luitenant van kapitein La Fuite, nu van Boisgrenier, heeft volgens zijn rekest geld tegoed van La Fuite.
De RvS zal hem een ordonnantie geven op Doublet. Deze zal het geld verhalen op het in 1625 vervallen pensioen van La Fuite.

20 Resident Aissema bericht d.d. Stade 31 maart op ontvanger Reael een wissel van 900 rijksdaalder te hebben getrokken.
HHM laten ontvanger-generaal Doublet de wisselbrief accepteren en betalen.

21 De RvS adviseert d.d. 14 april over het op 10 april ingediende rekest van de weduwe van de heer van Famars. De consequentie van het geven van traktementen aan weduwen van kolonels of kapiteins is te groot, zodat het verzoek dient te worden afgewezen. Vanwege de goede diensten van haar man en haar vader, de heer van Sint Aldegonde, zou men haar desondanks een jaarlijks pensioen van 1.000 of 1.200 gld. kunnen geven. Dit kan men halen uit de post van vervallen pensioenen op de staat van oorlog of uit een verlaging van de kolonelstraktementen met ongeveer 400 gld. per maand.
De weduwe wordt eerst 1.200 gld. eens toegekend. Later zal welwillend over de kwestie worden beslist.

22 Noortwyck en Vosbergen zijn gecommitteerd tot inspectie van het werk van Wilhelmus Douglas.

23 Sebastiaen Hendrixen Bolleman verzoekt aflossing van drie obligaties met een gezamenlijke waarde van 5.000 gld. De obligaties zijn de weduwe van zijn broer gegeven als restant van de diensten van haar man.
HHM laten apostilleren dat de Admiraliteit te Rotterdam haar tevreden dient te stellen. Het College moet eventuele bezwaren laten weten.

24 Adriaen Claessen Muijt, oud-schepen en commies van de wisselbank in Delft, verzoekt het extraordinaris generaalmeesterschap van de Munt .
De heren van Holland stellen voor hem en Jan Claessen Engelen als controleurs van de generaalmeesters aan te stellen. De overige provincies stellen een besluit uit.

25 In de wisselbank van Delft zijn nieuwe, in Utrecht gemunte rijders aangetroffen, die per mark 1 sch. minder bevatten dan zou moeten.
HHM sturen een van de generaalmeesters van de Munt naar Delft voor onderzoek.

26 De schipper Thomas Gilman verzoekt in een memorie om met zijn schip en vrouw, kinderen, dienaren en trekpaarden vanuit Luik over de Maas naar Trier te mogen varen. Daar wil hij zijn bier verkopen en geladen met leien terugkeren.
HHM vragen advies aan de RvS.

27 Hendrick Gillis, koopman te Amsterdam, verzoekt last te krijgen voor de commandanten van de grenssteden, opdat zij hem helpen bij de uitvoering van het vonnis tegen de erfgenamen van Elschaten uit Goch.
Het verzoek gaat naar de Kleefse raden teneinde Gillis met de hun beschikbare middelen te helpen en de richter in Goch hierbij de helpende hand te laten bieden.

28 Stavenisse en Veltdriel compareren. Zij berichten over hun op last van de RvS gedane inspectie van het belangrijke huis Terweel bij Aardenburg in Vlaanderen. Het zou nodig zijn hier een fort aan te leggen om de vijand, die zijn oog erop heeft laten vallen, voor te zijn.
HHM laten de president hierover met Z.Exc. spreken.