23/04/1627

23 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Kapitein Gysbert van Heert verzoekt de door zijn matrozen bij het achtervolgen van lorrendraaiers veroverde buit te mogen verdelen, zoals bij de soldaten te land gebeurt.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .

2 De RvS adviseert het op 15 april ingediende rekest van de ingezetenen van het dorp Tessenderlo af te wijzen omdat het strijdig is met het plakkaat van retorsie.
HHM nemen dit advies over.

3 De RvS adviseert over het op 16 april ingediende rekest van kapitein Foulleau. Ondanks zijn zeer lange en goede dienst is het niet gebruikelijk compensatie te geven voor extraordinaris bevelvoering bij afwezigheid van gouverneurs. Hierdoor kan zijn verzoek niet worden ingewilligd zonder nadelige gevolgen.
HHM gaan hiermee akkoord.

4 De heer van Gent, de heer van Apeltern en zijn jongen Bachel krijgen paspoort om naar vijandelijk gebied te reizen.

5 Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgen zijn hofmeester Maugin de Pesmes en diens knecht gratis paspoort om naar Frankrijk te gaan.
Dit geldt tevens voor Le Beausoleil en zijn knecht en voor Margarite Sauri en haar knecht, meid en kleine kinderen.

6 Robert de Celles, heer van Steenhout en Lopoigne, woonachtig in het graafschap Namen op het huis te Loupoigne, mag op een paspoort met zijn vrouw en gevolg naar het Land van Luik reizen voor afhandeling van zijn zaken.

7 De generaalmeesters van de konvooien en licenten compareren en berichten dat de plakkaten in hun kwartieren worden nagekomen, behalve het plakkaat aangaande de zuivering van de binnenlandse paspoorten. Dat zou beter moeten worden nageleefd, waartoe zij een memorie hebben opgesteld met enkele punten ter overweging.
De heren van Holland en Zeeland hebben voor onderzoek kopie van de memorie gevraagd.
1 De commiezen-generaal van de konvooien en licenten doen rapport naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 7 april. Zij verklaren ten eerste dat de plakkaten en ordonnanties van HHM door de officieren van de konvooien en licenten goed worden nageleefd, behalve het plakkaat op het zuiveren van de binnenlandse paspoorten. Dit plakkaat vertoont veel gebreken. Om het te verbeteren achten de generaals het wenselijk dat de Admiraliteiten een authentiek extract uit hun registers opsturen. Ook moeten zij de konvooimeesters met de ongezuiverde paspoorten in hun rekeningen belasten. Volgens het plakkaat worden degenen die hun paspoorten niet behoorlijk zuiveren slechts gestraft met betaling van het volle in- of uitgaande licent. Evenals in hun remonstrantie van vorig jaar verzoeken de generaals HHM deze straf te verhogen. Degenen die goederen op de verboden plaatsen brengen betalen immers graag het licent, omdat zij hiermee goedkoper uit zijn dan wanneer zij de paspoorten zuiveren. Inzake het grote bedrog met de paarden verwijzen de commiezen-generaal naar hun op 5 april aan HHM geschreven brief.
Door sommige Admiraliteiten worden dagelijks lichte straffen uitgesproken tegen de fraudeurs. Zo worden geconfisqueerde goederen worden tegen een kleine boete vrijgegeven of tegen borgstelling voordat de procedure is afgerond. Vaak krijgt de veroordeelde de goederen terug voordat de boete is betaald. Dit alles werkt fraude in de hand en zorgt voor laksheid bij de officieren. De generaals verzoeken HHM dit te verhelpen, zodat bij gebleken fraude strikt volgens de inhoud van het plakkaat van 1598 recht wordt gedaan.
De inwoners van Salland zijn vrijgesteld van licenten. Daardoor benutten zij de gelegenheid kleine hoeveelheden proviand en anderszins te halen en naar verboden of andere plaatsen te vervoeren. Dit geldt evenzeer voor die van het bisdom Münster en het graafschap Bentheim. Door de waren in Twente in te voeren en enige tijd later naar omringende steden te brengen met attestatie dat ze in Twente zijn gemaakt, wordt het land benadeeld. De commiezen-generaal willen vernemen of HHM het nodig achten dat de ingezetenen van Salland en anderen die onder contributie van de vijand staan, licent betalen voor datgene wat hun bij lijst is toegestaan. Eveneens zou men moeten overwegen Münster en Bentheim licent te laten betalen voor goederen die in onze steden komen. Dit dient ook te worden overwogen voor de plaatsen die aan de overzijde van de IJssel liggen maar nog geen lijst hebben. Tot slot tonen de commiezen-generaal kopie van hun op 3 feb. 1626 ingediende remonstrantie. Zij verzoeken een resolutie op de punten waarover nog niet is besloten, zodat zij de officieren van de konvooien die kunnen laten nakomen.
De commiezen-generaal melden in een rekest dat enkele Admiraliteiten aan de pachters van de konvooien en licenten een kwart van de boetes geven. Dit is in strijd met de oude verdeling in het plakkaat van 1598. Hierin staat immers dat, nadat de onkosten van de verkopen zijn afgetrokken, een derde deel zuiver voor het land is bestemd. Van het resterende twee derde deel worden de verdere onkosten van de verkopen afgetrokken, waarna de fiscaal een twaalfde deel krijgt en de rest gelijkelijk wordt verdeeld over de generaalmeesters en de aanbrenger. De generaalmeesters verzoeken het bij deze verdeelsleutel te laten.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland . De commiezen-generaal mogen vertrekken zonder dat er deze keer verandering van hun kwartieren zal plaatsvinden. De licenten blijven immers nog gesloten.

8 Naar aanleiding van het verzoek van Egbert Wouters schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam nogmaals om betaling van een proef met zijn uitvinding om schepen te vernietigen.

9 Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 71 gld. 17 st. op de declaratie van Nobel voor door hem betaalde port van okt. 1625 tot en met 19 nov. 1626 voor brieven van Languerack. Op diens verzoek zal Nobel geen brieven meer ontvangen. Languerack zal worden bericht die voortaan te adresseren aan Jason Bilant in 's- Gravenhage.

10 Gerrit Evertsen Roos verzoekt alsnog nietigverklaring van het tegen hem uitgevaardigde vonnis van de Admiraliteit te Rotterdam tot voldoening van een schuld van 10.000 gld.
HHM blijven vanwege het bericht van de Admiraliteit bij hun besluit van 2 april. Het College dient echter binnen zes weken tot een definitieve uitspraak in deze zaak te komen.

11 HHM wijzen conform het advies van de RvS het verzoek van Ewout Gysberts van 5 april af.

12 Het vandaag opgestelde advies van de RvS inzake de klachten van Bergen op Zoom over het doorsteken van de Beijmoerpolder door Zeeland is gelezen.
HHM besluiten conform het advies dat niet duidelijk is waarom de heren van Zeeland dit zo gehaast en zonder overleg hebben gedaan. Daarom zal Schagen namens HHM samen met iemand van de RvS en een ingenieur zo snel mogelijk naar Bergen op Zoom gaan om informatie in te winnen. In de tussentijd zal de Raad de klacht aan de heren van Zeeland sturen, opdat die hun gecommitteerden voor overleg afvaardigen naar Bergen op Zoom. Gezamenlijk met plaatselijke deskundigen zal men zich beraden of het doorsteken wel zo noodzakelijk is en of men de supplianten niet tegemoet kan komen, zonder dat het land hiervan nadeel ondervindt. Als van dit alles verslag is gedaan, zullen HHM een passend besluit nemen.

13 Geert Rolooffs heeft de eed afgelegd als raad ter Admiraliteit in Friesland .

14 De generaals van de Munt doen ter vergadering rapport van de in Utrecht gemunte rijders, die zij in de wisselbank te Delft hebben aangetroffen. Zij zullen dit verslag schriftelijk indienen.

15 Hendrick Hondius heeft het portret van de koning van Frankrijk, door hem in koper gesneden, overhandigd.
Hondius mag het portret uitgeven.

1 De memorie is geïnsereerd in S.G. 3186.