24/04/1627

24 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM stellen de op 19 april tot ambassadeur in Venetië benoemde Oosterwijck aan tegen 9.000 gld. per jaar, net als Berck. Voor zijn behuizing krijgt hij 4.000 gld. en een akte van indemniteit, evenals andere ambassadeurs. Men neemt nog geen besluit of hij de reis tegen declaratie of daggeld zal maken.

2 De RvS adviseert het bedrog dat ruiters in Bergen op Zoom met paarden plegen, tegen te gaan door borg te laten stellen bij commissaris Schilperoort. Ook zouden de ruiters de gekochte paarden moeten meenemen naar de monstering.
HHM gaan akkoord en op deze voorwaarden mogen Gerrit Cool en Nys Claessen respectievelijk twee paarden en één paard halen.

3 De magistraat van Bergen op Zoom verzoekt opnieuw het ontstane gat in de dijk van de Beijmoerpolder te mogen dichten, om eventuele schade door het aanstaande springtij te voorkomen.
HHM committeren Schagen en Veltriel om na ingewonnen informatie en verhoor van de betrokkenen een weloverwogen besluit te nemen.

4 Op verzoek vanwege de koningin van Denemarken mag voor haar 24 tolvoeder rijnwijn worden doorgevoerd tegen betaling van 's lands rechten.

5 De RvS adviseert de volgende verzoeken om uitvoer toe te staan tegen cautie en betaling van Bosch' licent: Adriaen Janssen twee merries; Jacob Cornelissen één merrie; Marinus Crynssen twee merries en Marinus Hendrixen één merrie naar het Land van Steenbergen.
HHM gaan hiermee akkoord.

6 Anthonis Gerritssen, molenaar te Heusden, mag tot gebruik van de molens aldaar drie paarden op een binnenlands paspoort halen, op voorwaarde dat ze niet elders belanden.

7 Imert Adriaenssen van Wyflyt mag naar Veen in het Land van Heusden twee merries brengen.
Pieter Adriaenssen, schout van Baardwijk, secretaris Jacobs Goerts en Matthys Hendrix en ...1 Hendrix ieder twee merries naar Baardwijk.
Pieter Willemsen, schout van Drongelen in het Land van Heusden, Jewen Teunissen Boom, Tonis Adriaenssen, Frans Thonissen, Marcelis Janssen, Aert Willemsen van Osch, Arien Pieters Molenaer, Pieter Arienssen Boom en Gysbert Ariaenssen ieder één merrie naar Drongelen.
Jan Damen en Theunis Goossens elk drie merries en vijf magere runderen tegen Bosch' licent naar Eethen en Meeuwen, op voorwaarde dat ze niet naar een andere plek worden gebracht.

8 Leendert Adriaenssen, wonend in Klundert, verzoekt met zijn beesten en meubelen naar Hoeven te mogen gaan. Hij heeft toestemming van de Infanta.
HHM laten de RvS informeren of hij ook een eed van afzwering bij de vijand heeft afgelegd.

9 Het verzoek van Willem Ponten, burger van Goch, ieder kwartaal voor 3.000 gld. aan bombazijn, saai, borat, ras, damast, en andere stoffen uit deze landen te mogen halen voor gebruik in Goch gaat voor advies naar de RvS.

10 Het verzoek van Jan Nouten riviervis voor consumptie naar Standdaarbuiten te mogen brengen gaat voor advies naar de RvS.

11 Carl van Gelder heeft voor de verteringen van secretaris Gregorius Camerman van 29 maart tot 13 april 225 gld. gedeclareerd.
HHM geven de declaratie voor onderzoek aan thesaurier-generaal De Bie die, indien akkoord, een betalingsopdracht zal geven.

12 De declaraties van de generaals Hendrick van Eck en Abbas gaan voor onderzoek naar thesaurier-generaal De Bie, die rapport zal doen.

13 HHM schrijven de Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen in aanwezigheid van de commies van de ontvanger-generaal de verpachting te doen van 14 gld. ten honderd wit zout en 9 gld. op het dennezout.

14 Het herhaald verzoek van de ingezetenen van Arendonk om uit Maastricht bouwmaterialen voor hun kerk te mogen halen is opnieuw afgewezen.

15 Het advies van rekenmeester Adriaen Pietersen over het rekest van konvooimeester Adriaen Repelaer is gelezen. Het is opgesteld in afwezigheid van rekenmeester Olphert Barentsen.
HHM besluiten het advies samen met de vorige adviezen en het verzoek van de suppliant voor onderzoek en nader advies aan de Generaliteitsrekenkamer te geven.

16 Vanwege de afrekening met de VOC zullen de retroacta worden nagekeken. Aanstaande maandag zullen de stukken van Saint-Malo met enkele advocaten worden bekeken om een bezwaarschrift op te stellen. Strijen en Paetz worden hiertoe aangewezen.

17 De hertogin van La Trémoille verzoekt betaling van haar rente verpand op de beden van Brabant. Dit ondanks de in afwezigheid van ontvanger Suerius door ontvanger-generaal Doublet betaalde 2.000 gld. in 1626.
HHM gelasten Suerius de 2.000 gld. aan de ontvanger-generaal terug te betalen en tevens de hertogin haar jaarlijkse rente uit te keren, omdat het de bedoeling was en is haar van een voorschot van een jaar rente te voorzien. Overige bezitters van renten mogen tot drie jaar achterstand hebben, maar zij niet meer dan twee jaar.

18 Noortwyck en Vosbergen waren gisteren aanwezig bij de proef die Wilhelmus Douglas deed met het snel afvuren van het geschut. Zij berichten dat hij vijf schoten heeft gedaan tegen de andere kanonnen twee.
HHM laten Douglas nogmaals een demonstratie geven, in aanwezigheid van Z.Exc. en gedeputeerden uit de RvS. Daarna zal de Raad onderzoeken welke voordelen deze uitvinding voor het land heeft en hoe de uitvinder beloond zal worden.

19 Van der Veken is ter vergadering ontboden en heeft toegezegd nogmaals voor Hendrik van Meppen te schrijven, opdat hij genoegdoening krijgt.

20 HHM schrijven de provincies op 6 mei aanstaande hun bijdrage aan drie maanden subsidie voor de Deense koning hier te laten zijn zodat dit geld kan worden verstuurd. Verder moeten zij erop toezien dat ook de vorige en volgende maanden zullen worden opgebracht.

21 De RvS adviseert op het op 19 april ingediende rekest van Dominico Saramel dat men eerst nader geïnformeerd zou moeten zijn over zijn persoon en kwaliteit, alvorens een besluit te kunnen nemen.
HHM laten de kwestie rusten tot een nadere gelegenheid.

22 Beaumont heeft de aanvullingen op de instructie voor de legatie naar Zweden en Polen gelezen. Deze betreffen de door de koning van Polen verboden handel met Zweden en het onderhoud van de gezanten met de keurvorst van Brandenburg.
HHM gaan akkoord met de aanvullingen en tevens met het concept van de credentiebrieven aan de koningen van Zweden en van Polen.

1 Geen voornaam ingevuld.