27/04/1627

27 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgen Brancquier, Reimont Verdun en Germain Gloton, kooplieden uit Toulouse, paspoort om via vijandelijke steden naar de Republiek te reizen.

2 Thomas van Boecholt mag tegen betaling van 's lands rechten zevenduizend pond buskruit en tienduizend pond lonten naar de graaf van Oldenburg uitvoeren.

3 De Admiraliteit in Friesland nomineert d.d. 13 april Wopko Polmans en Thomas van Bemmel voor het konvooimeesterschap van Coevorden. Tevens is een brief ontvangen van dezelfde datum waarin drie van de raden van deze Admiraliteit schrijven dat het onduidelijk is of de huidige konvooimeester Leeuwe van Voort zijn post te danken heeft gehad aan een bevordering door Friesland of Groningen , maar dat hij zeker een geboren Fries is.
HHM besluiten de verkiezing uit te stellen. Zij antwoorden dat de Admiraliteit als geheel duidelijk zal moeten maken of Van Voort het controleurschap heeft verkregen door een bevordering vanuit Friesland of vanuit Groningen.
Naar aanleiding van de ingediende staat van inkomsten van de Admiraliteit over januari en februari besluiten HHM dat de fiscaal deze staten bij gelegenheid zal blijven indienen, zonder daartoe een expresse te sturen.

4 Naar aanleiding van het rekest van Steventgen van Daetzeler is de procureur van luitenant-kolonel Hans Willem van Rantwyck opgedragen op straffe van verstek binnen veertien dagen akten en bewijsstukken in te dienen. De secretaris van de RvS wordt gelast de stukken van het tussen de partijen voor de Raad gevoerde proces te bundelen en verzegeld aan HHM te sturen.

5 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van Nicolaes Despontijn bij provisie vier maanden traktement te krijgen van wijlen zijn oom.

6 Dirck Dimmer, luitenant op het kasteel in Orange, mag tegen betaling van 's lands rechten over Brabant vier koets- en twee rijpaarden naar Orange brengen.

7 De RvS adviseert kapitein Saldaingne zijn traktement te geven met ingang van zijn suspensie door Z.Exc., namelijk vanaf 24 okt. 1626.
HHM nemen dit advies over.

8 Hans Beken, inwoner van Zevenbergen, mag tegen betaling van Bosch' licent voor zijn eigen behoefte een rijpaard halen, op voorwaarde dat het nergens anders wordt gebracht.

9 Jacob van Bochoven, commies van de artillerie, verzoekt vanwege onder meer zijn extraordinaris diensten in het leger voor Oldenzaal vorig jaar een extraordinaris betaling.
HHM geven het rekest voor onderzoek aan de RvS. De Raad moet naar eigen inzicht een passend besluit nemen en dat bekostigen met het voor het leger beschikbare geld.

10 Jacob Suerius, rentmeester-generaal van Brabant, verzoekt jaarlijkse ondersteuning met 6 à 7.000 gld. vanwege betaling van de renten op de bede van Brabant. Hij verzoekt tevens voorlopig decharge van de teruggave van 2.000 gld., welk bedrag door ontvanger-generaal Doublet is voorgeschoten aan de hertogin van La Trémoille.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

11 HHM wachten met een besluit over het verzoek van de op Loevestein gevangenzittende predikanten om te mogen worden gelucht op de binnenplaats. HHM willen hen immers niet op de wallen laten komen en het plein wordt te klein en ongeschikt geacht.

12 Dr. Amama schrijft in zijn remonstrantie dat de veertien dagen, die de gedeputeerden van de stad Emden hebben gekregen om bericht van hun principalen te sturen op zijn ingediende punten, zijn verstreken. Hij vraagt HHM te beslissen over handhaving van zijn heer, zoals bij akkoorden is toegezegd. Dit kan goed in afwezigheid van de gedeputeerden van Emden worden afgehandeld.
HHM besluiten het schriftelijk antwoord van die van Emden af te wachten. Niettemin zal er met brieven bij hen op worden aangedrongen dit spoedig te sturen.

13 Op verzoek van Jorien Janssen uit Hamburg gelasten HHM de Admiraliteit in het Noorderkwartier het proces dat de fiscaal van het College samen met kapitein Jan Gijssen tegen hem is begonnen, volgens eis, antwoord, repliek en dupliek laat verlopen. Dit om revisie mogelijk te maken.

14 Joris Boraven, burger van Leiden, krijgt voorschrijven aan graaf van Lippe om de suppliant aan zijn recht te helpen en zijn zaak zo mogelijk door arbiters te laten beslissen.

15 Een brief van Berck d.d. Venetië 9 april behoeft geen resolutie.
HHM geven Oosterwijck te kennen dat hij spoedig moet afreizen. Onderweg moet hij proberen Berck te ontmoeten, opdat hij van hem de stand van zaken kan vernemen.

16 Bernart van Rodenborch krijgt voorschrijven aan de magistraat van Wezel met het oog op korte expeditie van justitie.

17 De president meldt dat Soranzo aandringt op restitutie van de door ruiters uit Geertruidenberg in het Land van Namen verkregen parels.
HHM laten de RvS nogmaals proberen de kwestie, indien mogelijk, te schikken en deze anders bij besluit en rechterlijke uitspraak te regelen.

18 Joos Minne heeft conform de resolutie van 9 april een borgtocht van zijn zuster Anthonette Minne afgegeven. Deze is op 26 april gepasseerd voor notaris Kyfshoeck en getuigen in Delft. Minne verzoekt nu commissie als ontvanger van de domeinen in Vlaanderen.
HHM besluiten de borg te aanvaarden en de commissie te verlenen, op voorwaarde dat Minne elk jaar nauwkeurig rekening en verantwoording verzorgt. Deze resolutie en de borgtocht zullen ter controle aan de RvS worden gegeven.

19 De schepen die de ponten met het geschut, de schipbrug en andere behoeften moeten vervoeren, zijn buiten medeweten van de commissaris-generaal van de schepen in dienst genomen.
HHM gelasten secretaris Huigens bij de RvS te bewerkstelligen dat de commissaris de lijst met de schepen krijgt, zodat hij op gezette tijden de dienst van de schepen kan attesteren.

20 Commies Van der Haer meldt dat de RvS weliswaar bij ordonnantie op ontvanger-generaal Doublet de scheepsvrachten van het leger heeft betaald gedurende de periode van het handelsverbod, maar dat nu ook diverse schippers betaling willen van hun diensten van vóór die tijd. De Raad verzoekt daarom advies en een aanwijzing waarvan hij de betaling kan doen.
HHM stellen een besluit hierover uit.

21 Feit, Duick en Vosbergen rapporteren de advocaten Strijen en Paets te hebben geïnformeerd over de zaak die Saint-Malo tegen de VOC heeft gevoerd. De advocaten hebben de stukken meegenomen om een bezwaarschrift te kunnen opstellen.
Verder geven HHM de afrekening, die de VOC op 19 dec. 1626 heeft ingediend, aan Sommelsdijck en Stavenisse. Zij moeten schriftelijk adviseren over de punten rakende de legatie naar Engeland.

22 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft dat de twee schepen voor de gezanten naar Zweden en Polen klaarliggen.

23 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 april dat in Arnhem nog steeds de luitenant wordt gevangengehouden, die op haar bevel Gijsbert Steens heeft aangehouden.
HHM schrijven de heren van Gelderland nogmaals opdat zij de luitenant laten gaan.

24 Balthasar Baldi, oud-schepen van Breda, mag op zijn verzoek tegen Bosch' licent een okshoofd wijn en twee kazen naar Zevenbergen brengen en zijn meubelen vrij van licent.