30/04/1627

30 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De baljuw, burgemeesters en schepenen van stad en ambacht van Axel, Terneuzen en Biervliet vragen d.d. 24 april om commissarissen voor het vernieuwen van de magistraat.
HHM committeren Huessen, Lodestein en Jan Vosbergen.

2 De RvS adviseert vanwege de bezetting van de Tielerwaard dat nog eens ernstig aan het Hof van Gelderland en de ambtlieden moet worden geschreven de plakkaten tegen vijandelijke sauvegardes na te komen.
HHM geven het advies weer aan de RvS om, gelet op de gisteren ingediende onderschepte sauvegardes, de kwestie te hervatten en hierover nader te adviseren.

3 De vrouwe van Rumen mag vrij haar meubels naar Huissen brengen.

4 Dirck Kael, Tomas van Collen, Jan Bierman, Willem van de Sandt, Arnt Osten, de weduwe Leijgraeffs en Dirck Heimen, boeren te Kleverhamm, mogen tegen Bosch' licent ieder een mud raapzaad halen voor zaaigoed.

5 Bonaventura Elsevier en Abraham Elsevier, boekdrukkers van de universiteit te Leiden, krijgen octrooi om gedurende vijf jaar exclusief de Brieven van Scaliger te drukken. 1
Jacob Elsevier krijgt octrooi om gedurende vijf jaar exclusief een boekje met de titel Tables des sinus tangentes et secantes, geschreven door Albert Girard Samielas,2 te drukken.

6 Jan Simonssen, kapitein-luitenant van de sloepen, verzoekt als conducteur te mogen dienen bij de trekpaarden van kapitein Houwer tegen de helft van de gage zolang het leger te velde is.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

7 Admiraliteit in Zeeland verleent credentie op de heer van Tienhoven. Ter vergadering meldt deze de grote tekorten van de Admiraliteit en vraagt hij spoedig subsidie om muiterij te voorkomen.
HHM verzoeken de provincies zonder verder uitstel hun quoten in het subsidie op te brengen.

8 Generaalmeester Simon van der Meiden schrijft d.d. Utrecht 27 april dat daar niet alleen een halve maar tevens een hele schelling wordt gemunt, tot tienduizend hele en vijfduizend halve schellingen. Na diverse debatten heeft hij niet anders tot antwoord kunnen krijgen dan dat de Staten over de kwestie uitvoerig zullen beraadslagen en HHM zo snel mogelijk berichten. De Staten beroepen zich onder andere op de gevolgen van het munten van schellingen in Kampen. De generaalmeester wil nu naar Kampen gaan en, indien dit zo is, de stempels intrekken.
HHM schrijven de Staten nogmaals met het dringende verzoek de stempels in te trekken.

9 HHM besluiten kapitein Fouleau geen extra compensatie te geven voor zijn bevelvoering te Heusden in afwezigheid van de gouverneur. Desondanks krijgt hij wegens zijn lange staat van dienst een gouden keten ter waarde van 400 gld.

10 De RvS adviseert over de op 21 april ontvangen brief van de Kleefse regering. In de kwestie van Soest [in Westfalen] valt niets beters te doen dan die regering en die van Soest hun bevoegdheden te laten. Overste Gent zou voor de beveiliging van die plaats moeten zorgen en zo mogelijk "civilick eenich goet debvoir doen".
De RvS adviseert op de tweede op 21 april ontvangen brief van de Kleefse regering dat de uitvaardiging van het plakkaat tegen de uitheemse lichting de rechtsmacht van de keurvorst niet heeft aangetast omdat het plakkaat alleen van kracht is voor het krijgsvolk en tot betere orde in het garnizoen dient.
HHM nemen beide adviezen over.

11 De RvS adviseert d.d. 27 april over het op 15 april ingediende rekest van controleur Ludolph van Lintsenich.
HHM besluiten dienovereenkomstig dat, aangezien de commissaris-generaal van de schepen in 's- Gravenhage woont, de controleur eveneens hier of in de omgeving dient te komen wonen. Hiervoor krijgt hij jaarlijks 150 gld. Als de gedeputeerden te velde menen dat hij tijdens de campagne een schrijver nodig heeft, dan mogen zij hem deze voor die periode toekennen.
Ten aanzien van zijn andere verzoek menen en verordenen HHM dat de commissaris-generaal en de controleur van de schepen hun instructie dienen te volgen. Zij mogen de schippers niets meer afnemen dan de instructie toestaat. Dit zal de schippers worden bekendgemaakt.

12 De burgemeesters en raad van Emden verzoeken d.d. 11/21 april de 50.000 gld. te mogen ontvangen. HHM hadden toegezegd hun krediet hiertoe te zullen stellen.
De heren van Holland wordt verzocht het krediet van de Generaliteit te versterken.

13 Het verzoek van Gabriel de Costa een traktement te mogen ontvangen, is afgewezen.

14 Languerack schrijft d.d. Parijs 18 april dat het geld voor het subsidie en voor de vloot van admiraal Haultain zal worden achtergehouden totdat het nieuwe traktaat zal zijn gesloten.
HHM zullen hierover nader besluiten.

15 Soranzo dringt nog altijd aan op restitutie van de parels, temeer daar een soortgelijke restitutie in de tijd van Contareni ook is gedaan.
HHM blijven bij de eerder genomen resolutie.

1 De uitgebreide titel van deze uitgave van de brieven van Scaliger luidt: Epistolae omnes quae reperiri potuerunt, nunc primum collectae ac editae. Leiden, 1627.
2 Dit in 1627 te 's-Gravenhage verschenen werk is de ten opzichte van de eerste editie van 1626 iets uitgebreidere versie van Girards Tables des sinus, tangentes, & sécantes selon le raid de 100.000 parties.