01/05/1627

01 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren van Holland compareren en kaarten wederom de grote problemen en financiële achterstand van de Admiraliteiten aan, waardoor de zeemacht verder verzwakt en schade voor de handel toeneemt. Zij verzoeken de provincies te bezenden en deze door ernstige remonstranties tot prompte betaling aan te zetten. Dit geldt niet alleen voor het subsidie van 1.000.000 gld. maar tevens voor de achterstallen. Bij gebrek aan middelen zouden de provincies gedwongen moeten worden de bestaande anders aan te wenden. Het is immers onbegrijpelijk dat wel de landoorlog, maar niet de zeeoorlog gesubsidieerd wordt.
Tevens is gemeld dat Z.Exc. het goed zou vinden die van Gelderland, wier Staten tegenwoordig in Zutphen bijeenzijn, te bezenden. Naast instemming met de consenten is conform eerdere resoluties afhandeling van hun geschillen over de onderlinge verdeling aangewezen.
Gelderland, Utrecht en Friesland zijn van mening dat brieven voldoende zijn in deze kwestie. HHM stellen een besluit vooralsnog uit.

2 Elisabet Mullers, weduwe van jonkheer Christoffel Ranzou, dochter en erfgenaam van wijlen overste Lazarus Muller, verzoekt betaling van 18.460 gld. vanwege een liquidatie en daarop verleende obligatie van aartshertog Matthias d.d. 25 feb. 1579. Mullers heeft voorschrijven van de Deense koning.
HHM laten apostilleren dat de tegenwoordige gelegenheid van zaken nog niet toestaat hierop in te gaan.

3 Carolus Helmans, wonend te Zevenbergen, mag met zijn vrouw, kind, knecht en meid via Lillo naar Brabant gaan en terugkeren.

4 De RvS adviseert d.d. 26 april over het op 19 april ingediende verzoek van de graaf van Oxford. Vanwege de grote gevolgen zou de regeling en resolutie over de absente officieren niet moeten worden overtreden. Echter, gezien de kwaliteit van de suppliant, zijn grote genegenheid voor de Republiek en de diensten die hij het land nog zal bewijzen, zou hem niet alleen de vier maanden van zijn absentie, maar ook nog een verering van 1.500 gld. moeten worden toegekend. Hij zou dan wel verdere aanspraken betreffende zijn dienst tot afgelopen maart moeten laten vallen.
HHM gaan hiermee akkoord.

5 De fiscaals Kinschot en Van den Broeck compareren. Zij doen verslag van hun door HHM opgedragen taak samen met de vrouw van voormalig fiscaal Berck tot een boedelscheiding te komen. De waarde van de boedel bedraagt ongeveer 80.000 gld. maar hiervan is 26.000 gld. aan schulden afgetrokken en 24.000 gld. wegens de ingebrachte goederen van de vrouw, omdat zij niet in gemeenschap van goederen was getrouwd. Hierdoor blijft ongeveer 30.000 gld. over voor de opgebrachte en geconfisqueerde goederen van de fiscaal.
HHM machtigen de fiscaals zich in redelijkheid te laten uitkopen. Indien de vrouw hiertoe echter niet bereid is, zullen zij met haar moeten overleggen over deling van de goederen.

6 Rekenmeester Berchem mag tegen betaling van 's lands rechten veertig of vijftig stukken eikenhout invoeren als bouwmateriaal.

7 Het advies van de Generaliteitsrekenkamer op het rekest van konvooimeester Repelaer is bekendgemaakt. De heren van Holland - die het rekest voor onderzoek hadden meegenomen - wordt verzocht ervoor te zorgen dat hun steden zich niet bemoeien met de administratie van de konvooimeesters.

8 Nobel meldt dat Gerart van Berckel gisteren burgemeester van Rotterdam is geworden. Hij vraagt of het daarom nodig zou zijn dit in zijn paspoort te insereren.
HHM laten hem dit aan Kesseler schrijven om, indien nodig, het burgemeesterschap in het paspoort te laten bijschrijven.

9 De RvS compareert en meldt dat Z.Exc. van mening is dat men de situatie bij Terweel nader dient te onderzoeken. Men moet vooral te weten zien te komen of bij vijandelijke inname de passage te water en te land tussen Aardenburg en Sluis onmogelijk wordt gemaakt.
HHM gaan hiermee akkoord. Nobel wordt gecommitteerd tot het doen van de inspectie. De Raad zal hem over alles inlichten.

10 De RvS dient wederom de onderschepte sauvegarde voor Beesd, Rhenoy, Mariënwaard en Acquoy in. Hij adviseert, evenals Z.Exc., aan de momenteel in Zutphen bijeen zijnde Staten van Gelderland hiervan kopie te sturen. De Staten zouden ernstig dienen te worden verzocht hierin passend te straffen en de boerenwachten duidelijk te instrueren. Men wil niet dat de grote onkosten gemaakt op verzoek van de ingezetenen door onachtzaamheid, tegenwerking of een particuliere overweging worden tenietgedaan. Daarom heeft Z.Exc. mede ingestemd onder meer de schout van Acquoy zo te straffen, dat hij weet hoe anderen gestraft moeten worden.
HHM gaan akkoord met dit advies. Tevens machtigen zij de Raad over alles informatie in te winnen en daartoe jonkheer Coste Pieck, heer van Wolffsweert, te schrijven aan wie de sauvegarde voor het ambt Beesd is gestuurd. Eveneens zal eenieder die in dienst van het land is, te weten de ambtlieden en majoors van de Overbetuwe, Nederbetuwe en Tielerwaard, worden geschreven. Gezamenlijk dient men een vaste regeling op het wachtlopen van de boeren vast te stellen. Tevens dient iedereen in 's lands dienst die kennis had van de verkrijging van de sauvegarde of hieraan heeft meegewerkt, te worden gestraft.