04/05/1627

04 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Holland nomineert schriftelijk Nicolaes van Santen, lid van de vroedschap van Delft, tot raad in de Admiraliteit te Rotterdam .
HHM verlenen hem commissie en Van Santen heeft ten overstaan van de president de eed afgelegd.

2 Over een brief van Languerack d.d. Parijs 12 april zal nader worden beraadslaagd.

3 De Admiraliteit in Friesland nomineert per brief Dirck Janssen en Kempe Kempes tot controleur in Termunterzijl.
HHM nemen hierover nog geen besluit.

4 Nathan Clautier, controleur van de konvooien in Arnhem, heeft interpretatie verzocht over inkomende goederen.
HHM bepalen dat de goederen die, naast wat volgens het paspoort is toegestaan, in dezelfde schepen worden geladen niet mogen worden ingevoerd. Neutrale goederen die van Bocholt naar Rees gaan zonder vijandelijk of bezet grondgebied te passeren, mogen wel in deze landen worden gebracht.

5 De RvS adviseert op het rekest van Jan Adriaenssen Dalen, wonend in Zevenbergen. Hij wil eenmalig 25 magere ossen en wekelijks twee kalveren naar Zevenbergen brengen. De vijand maakt zich meester van runderen die om te weiden vanuit de Republiek of neutraal terrein naar onder contributie staande gebieden worden gebracht. Ook aan staatse zijde vindt dit plaats. De Raad meent dat het verzoek zou moeten worden afgewezen, opdat de runderen niet in handen van de vijand vallen.
HHM nemen dit advies over.

6 Commies Schagen te Steenbergen heeft de Admiraliteit te Rotterdam geschreven dat enkele boeren uit de Baronie van Breda tachtig magere ossen in het Land van Steenbergen hebben gekocht die daar zijn gevetweid. Schagen vraagt of hij deze moet laten vervolgen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 De gedeputeerden van de stad Enkhuizen verschijnen ter vergadering. Zij melden dat de Kamer van de VOC aldaar nog geen nominatie heeft gedaan voor een hoofdparticipant in plaats van Cornelis Sweerts, ook al hebben HHM op 2 april gelast dit binnen een maand te doen. De gedeputeerden vragen HHM daarom nu zelf tot de nominatie over te gaan.
HHM besluiten, gelet op hun besluit van 2 april waarin zij de termijn op één maand hebben gesteld en hun brief van 6 april ter bevestiging hiervan, bij gebrek aan actie van de Bewindhebbers zelf de nominatie te doen. Zij nomineren Gerrit Jacobs Trompet in plaats van Cornelis Sweerts. Conform de gebruikelijke werkwijze worden de burgemeesters van Enkhuizen gemachtigd twee bekwame bewindhebbers te kiezen. De namen van gekozenen gaan vervolgens voor acceptatie naar de Kamer te Enkhuizen.

8 HHM ontvangen een brief van orateur Haga met duplicaat van de brieven van 12 en 27 feb. met herhaald bericht over de klachten van de Turken over de VOC .
HHM zullen de VOC hierover horen.

9 Fiscaal Michael van den Broeck adviseert d.d. 26 april over de hem conform resolutie van 16 april gegeven brief van de Admiraliteit te Rotterdam . Het betreft de kwestie van de Oostendenaar Lourens de Pooter, die in Rotterdam gevangen zit. Hij en zijn maten wonen in Oostende en zijn met goederen naar de Republiek gekomen, zodat men volgens het plakkaat van retorsie tegen hen zou kunnen procederen. De fiscaal geeft echter in overweging dat deze mannen zowel voor als na het Bestand iepenhout en andere waren naar de Republiek hebben gebracht en de gevangenen van deze zijde altijd zeer behulpzaam zijn geweest.
Vanwege het grote gevaar dat zij door brandstichting of anderszins aan deze landen kunnen toebrengen, laten HHM de Admiraliteit hen conform de plakkaten vervolgen.

10 De heer van Hulhuisen mag uit het bisdom Münster naar zijn landen te Duffelt en Hulhuizen vierhonderd stieren halen en naar neutraal terrein brengen, zonder daarbij echter vijandelijk grondgebied te passeren.

11 Het advies van de Generaliteitsrekenkamer van 28 april met betrekking tot konvooimeester Adriaen Repelaer is hervat. De 9.637 gld. 17 st. 3 d. aan rente van geleend geld sinds 1623 dient uit de rekening te worden geschrapt. Ook moeten de ingekochte ordonnanties en restcedels Repelaer niet worden toegekend, omdat dit in strijd is met zijn instructie. Dat geldt eveneens voor aanspraken op de restanten van licenten waarvoor borg is gesteld, omdat hem dit in zijn instructie uitdrukkelijk verboden is.
HHM nemen dit advies over. Zij gelasten kopie van het advies te sturen aan de Admiraliteit te Rotterdam , die zich daaraan dient te houden. De heren van Holland is mede verzocht hun steden op te dragen zich niet te bemoeien met de administratie van de konvooimeesters, noch iets aan hun instructie toe te voegen.

12 HHM hervatten het op 30 april behandelde advies van de RvS over de Waal. Deze rivier dient niet geheel van schepen te worden ontdaan, maar door twee fregatten te worden bewaakt. Deze dienen twaalf riemen aan beide kanten te hebben en te zijn bemand met dertig matrozen. Deze bemanning wordt toegevoegd aan de matrozen die van de tegenwoordig op de Waal gelegen schepen worden afgehaald en op de redoutes worden geplaatst.
HHM gaan hiermee akkoord. De Admiraliteit te Rotterdam zal worden bericht de fregatten te laten maken.

13 De RvS adviseert de vrouwe van Sonsfelt toe te staan iedere twee maanden een mud zout, een kwart zeep, een kinnetje azijn en een okshoofd wijn naar het huis te Sonsfeld te brengen.
HHM gaan akkoord op voorwaarde dat de suppliante Bosch' licent betaalt.

14 De koning van Denemarken schrijft d.d. Stade 6 april. Hij verleent credentie op zijn raad Sigismundus Buchner, doctor in de rechten. Deze is vervolgens door de klerk in de vergadering uitgenodigd en bij de deur verwelkomd door de gedeputeerden. Buchner doet eerst mondeling en daarna schriftelijk zijn propositie wegens inning van 30.000 rijksdaalder voor de prins van Transsylvanië en de achterstand in het subsidie. Ook vraagt hij hierin om maritieme bijstand voor de bezetting van de Wezer.
1
Ten eerste brengt de Deense koning in herinnering hoe hij samen met de koning van Groot-Brittannië in februari een bondgenootschap is aangegaan met vorst Bethlen Gabor via zijn gezant Mathias Quad von Wikerodt. De Staten-Generaal hebben de Deense koning toegezegd ter ondersteuning van de strijd vóór eind juni 30.000 rijksdaalder bij te dragen. Daarnaast zijn de Staten-Generaal nog 30.000 rijksdaalder schuldig, te voldoen voor 1 mei aanstaande. Dit geld ziet men gaarne overgemaakt naar Venetië aan de vorst van Siebenbürgen [Gabor], in mindering van het restant. Hoe eerder dit kan worden gedaan, hoe beter. HHM zijn de koning al met al nog het nodige geld schuldig. De inzet van het Sleeswijkse leger heeft hem bovendien nog meer geld gekost. Deze dappere soldaten hebben weliswaar de vijand afgeleid, maar zij kunnen niet langer aan het lijntje worden gehouden. Z.M. verzoekt geld voor de werving van enkele officieren en het overschot per wisselbrief op Hamburg over te maken. De blokkade van de Wezer doet de vijand nog verdere afbreuk. De koning laat reeds diverse forten aanleggen en verzoekt HHM enkele schepen ter beschikking te stellen. Aangezien het hier een gezamenlijke actie betreft, vertrouwt de koning erop dat HHM hem vanwege de goede onderlinge banden zullen bijstaan.
HHM antwoorden de propositie te zullen bestuderen en spoedig te zullen reageren.

15 De credentiebrieven voor de gezanten naar Zweden en Polen en hun instructie zullen op vandaag worden gedateerd.

16 Noortwyck en Vosbergen zullen de in 's- Gravenhage aangekomen markgraaf van Baden begroeten.

1 De in het Duits gestelde propositie is geïnsereerd in S.G. 3186.