05/05/1627

05 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Noortwyck en Vosbergen berichten dat de markgraaf HHM bedankt voor de gedane ontvangst. Hij verzoekt audiëntie of anders een deputatie van HHM.
Vanwege de indispositie van de markgraaf laten HHM Feit, Noortwyck, Vosbergen en Ter Cuilen met hem spreken.

2 Schagen en Veltriel zijn teruggekeerd uit Bergen op Zoom. In aanwezigheid van de RvS doen zij rapport van het doorsteken van de nieuwe Beijmoerpolder door de heren van Zeeland en de door die van Bergen op Zoom aangedragen oplossingen. Tevens berichten zij over hun voorstel om het gehele Noordland te doen bedijken en de sluis hiervan in het fort aan te leggen. De gecommitteerden hebben in voorlopige zin ingestemd met het herstel van de doorgestoken dijk.
HHM laten de gecommitteerden het rapport op schrift stellen en ter overweging aan de heren van Zeeland sturen. Intussen stemt men in met het herstel.

3 De RvS meldt dat de burgers van Breda, die tijdens de belegering van de stad hun geld aan de soldaten hebben gegeven op belofte van teruggave inclusief rente, sterk aandringen op betaling.
HHM laten de RvS een lijst van de schuld met de rente opstellen, met aantekening van welke provincies hieraan moeten bijdragen. Na indiening van deze lijst zal men verder beslissen.

4 De fiscaals Kinschot en Van den Broeck verschijnen ter vergadering. Conform de resolutie van 1 mei berichten zij over hun overleg met de vrouw en vrienden van voormalig fiscaal Berck. De kwestie van de uitkoop is in zoverre gevorderd dat men een bedrag van 28.000 gld. is overeengekomen, te weten een derde deel binnen de tijd van drie maanden en het resterende deel binnen twee jaar.
HHM gaan akkoord met de uitkoop, mits het geld contant wordt betaald. Indien de partijen hierover geen akkoord kunnen bereiken, zullen de fiscaals het geld van het twee derde deel omrekenen naar de zestiende penning om zo eindelijk van de kwestie af te zijn.

5 Anna Schungels, weduwe van Guilibert opten Bergh, bij leven commandant te Ootmarsum, is voorschrijven verleend aan het Hof van Oost-Friesland, opdat het proces volgens brieven requisitoriaal van de drost van Twente wordt afgehandeld. Indien het Hof het proces niet zelf kan afhandelen maar moet doorsturen, zou het de voorkeur verdienen de zaak te verwijzen naar een universiteit van gereformeerde signatuur. Immers, het vonnis waarvan de suppliant door requisitie uitvoering verzoekt, is in Overijssel uitgevaardigd.

6 HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam besluiten over de klacht van Daniel Noirot dat de licentmeester van Delfshaven voor de uitvoer van zijn paarden en runderen meer van hem vraagt dan billijk of gebruikelijk is.

7 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen nominatie van de Admiraliteit in Friesland is Dirck Janssen gekozen tot controleur in Termunterzijl. Janssen heeft de eed afgelegd.

8 Femme Gerrits, voormalig kapitein op een oorlogsschip en nu zonder werk, verzoekt brieven aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier om hem bij de eerste vacante positie weer als kapitein in dienst te nemen.
HHM sturen het rekest aan de Admiraliteit om hierop te letten.

9 Het verzoek van Gysbrecht Janssen Adel, Pieter Janssen van Alcmaer en Jan Pieters Esges, voormalige scheepskapiteins te water, om een jaarlijks traktement is afgewezen.

10 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van de vrouwe van Zelhem en Diersfort haar waren uit deze landen te mogen halen.

11 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert d.d. 29 april over de brief van de burgemeesters en regeerders van Schiedam, ten gunste van hun burger Dirck Ariaensen Niesen.
Vanwege de gedane beloften machtigen HHM de Admiraliteit om de verjaarde ordonnanties van Niesen om te zetten in obligaties.

12 De heren van Holland committeren Cornelis Claessen van Driele, oud-burgemeester van Rotterdam, in de Generaliteitsrekenkamer . Deze heeft daarop eed gedaan.

13 Ambassadeur D'Espesses compareert en brengt een brief mee van de Franse koning d.d. 13 april ten gunste van maarschalk Chastillon en andere Franse officieren. Dit opdat zij hun extraordinaris pensioen over 1625 betaald krijgen volgens de verdeling van het verdrag van Compiègne. Tevens wordt de betaling aanbevolen van kapitein Menillet. Nu de termijn voor het sturen van een extraordinaris ambassadeur is verstreken, wordt van HHM een resolutie verwacht op de overgezonden artikelen met betrekking tot een nieuw traktaat. D'Espesses zou graag met een afgevaardigde van HHM willen spreken, opdat hij te weten komt wat hij de koning kan antwoorden.
HHM blijven bij hun eerdere resoluties over de betaling van de Franse officieren en Menillet. De kwestie van het traktaat zal door de vergadering worden onderzocht.

14 De RvS adviseert over de verzoeken van de ingezetenen van Altena en Drongelen, die bij akte hun eigen gewassen aan weerskanten willen brengen, dat zij zich dienen te houden aan het plakkaat en hun sauvegarde. Volgens deze stukken is het toegestaan hun gewassen naar steden aan weerszijden te brengen.
HHM laten de RvS nader adviseren welke overwegingen er tegen een dergelijke verklaring zouden zijn en wat er anders in deze kwestie dient te worden gedaan om de boeren buiten knevelarij van de soldaten te houden.

15 Van den Honaert, Bicker en Beaumont verklaren gereed te zijn voor de reis en overmorgen te vertrekken. Zij vragen HHM of deze nog iets hebben mee te delen.
HHM overhandigen hun de instructie en wensen hun een goede reis.
Aangezien hun gezantschap naar Zweden en Polen in twee legaties van ieder twee personen wordt gesplitst en zij daarom ook dubbel van ambtenaren zijn voorzien, vragen zij die in de daggelden te verdisconteren.
HHM stellen een besluit hierover uit.