06/05/1627

06 - 05 - 1627

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De president heeft namens Z.Exc. voorgesteld of de bijeengekomen Landdag van Gelderland niet door gecommitteerden dient te worden bezonden ter bevordering van de consenten volgens de petitie. Ook zouden de Kwartieren vanwege hun onenigheid over de onderlinge verdeling tot overeenstemming moeten worden gebracht.
De Landdag wordt schriftelijk verzocht de middelen, in het bijzonder het subsidie voor de Admiraliteiten, in te willigen, mede vanwege de onlangs door Holland in de vergadering aangevoerde klachten. De Landdag zou daarom van de gebruikelijke discussies over de onderlinge verdeling dienen af te zien.

2 Helger Adriaens en Willem Adriaens en de ingezetenen van de Nassaupolder verzoeken tegen betaling van 's lands rechten uit Holland vijf melkkoeien en vier éénjarige runderen naar de polder te mogen brengen.
Folphert Crom verzoekt vijftien of zestien runderen van Gorinchem naar het Land van Altena te mogen brengen voor de beweiding van zijn landen.
Op beide verzoeken wordt de RvS advies gevraagd.

3 Luitenant-kolonel Arnt Sloot, commandant in Doesburg, voorzien van voorschrijven van de Staten van Utrecht , vraagt vanwege zijn trouwe dienst om een extraordinaris maandelijks traktement of een andere tegemoetkoming.
HHM wijzen het verzoek af.

4 HHM schrijven Nobel te Rotterdam, opdat hij zonder uitstel naar Vlaanderen gaat vanwege de hem op 1 mei gegeven commissie [aangaande Terweel].

5 HHM laten commies Verhaer berichten over het rekest van Theodora van Welij, weduwe van L'Eremite, en Frederick van Reinegom, voormalig fiscaal op de vloot.

6 Het verzoek van Gerard Lups tweehonderdduizend pond lonten naar Bremen en de koning van Denemarken te mogen uitvoeren wordt afgewezen.

7 De brief van de konvooimeester en controleur in Heusden over de glaskramers zal door de RvS, tegelijk met zijn nader advies over de kwestie van Eethen en Meeuwen, worden behandeld.

8 Sigismund van Buchner, afgezant van de Deense koning, heeft in zijn memorie gevraagd de werving die de koning enkele officiers heeft aanbevolen, te mogen voortzetten met behulp van 5.400 rijksdaalder, te korten op het subsidie.
HHM gelasten de ontvanger-generaal dit bedrag aan de afgezant te geven in ruil voor een kwitantie.

9 Het rapport van Feith, Noortwijck, Vosbergen en Ter Cuijlen is gehoord over het verzoek van de markgraaf van Baden.
HHM laten de gecommitteerden eerst Z.Exc. om advies vragen. Daarna kan tot een besluit worden overgegaan.

10 Sommelsdijck en Stavenisse hebben verzocht burgemeester Bas eveneens te laten adviseren in de kwestie van de aanspraken van de VOC op gemaakte kosten van de bezending naar Engeland.
HHM wijzen dit af omdat Bas tevens bewindhebber is.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 52.