08/05/1627

08 - 05 - 1627

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt op de brieven van HHM van 6 mei over het konvooi en transport van de markgraaf van Baden naar de Wezer. Al haar schepen zijn in zee gelopen wegens achtervolging van enkele Duinkerkers, die zich bij Texel en Het Vlie ophouden. Zij verwacht echter dat binnen drie of vier dagen de schepen zullen terugkeren. Zo niet, dan kan men de markgraaf, zonder te hoeven wachten, met een ander bekwaam schip tevredenstellen.
Tevens is het rapport gehoord van Vosbergen die gisteren met Z.Exc., in aanwezigheid van twee gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier , over het transport van de markgraaf heeft overlegd.
Op advies van Z.Exc. en de twee gedeputeerden schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam en die in het Noorderkwartier. De Colleges moeten twee goede schepen uitkiezen om de markgraaf te begeleiden. Hiervoor komen uit zee teruggekeerde of andere gereedliggende schepen in aanmerking, of anders schepen die op 15 mei naar de kust vertrekken. Men zal echter niet over de Wezer reizen, maar over de Elbe naar Stade of Hamburg omdat men anders de markgraaf niet goed kan afzetten. Zodra de markgraaf aan land is gebracht, zullen de voor de kust bestemde schepen hierop aankoersen. De markgraaf wordt van deze opdracht op de hoogte gebracht. De Admiraliteiten wordt gemeld dat de markgraaf maandag wil vertrekken.

2 De memorie van Sigismond Buchner is gelezen. Hierin wordt verzocht Bethlen Gabor te berichten dat de 30.000 rijksdaalder voor eind juni zal zijn overgemaakt. Tevens zou de betaling van het subsidie ten behoeve van het leger in Silezië moeten worden overwogen.
De heren van Holland hebben de memorie, tezamen met de propositie die de afgezant tijdens zijn audiëntie heeft gedaan en die in het Nederduits is vertaald, ter bestudering meegenomen. Zij zullen deze stukken bespreken met hun momenteel in vergadering zijnde principalen .

3 Joris Clercq, predikant van de Engelse en Schotse natie in Bergen op Zoom, klaagt dat zeven Engelse predikanten hem zijn bediening en beneficie hebben ontzegd, omdat hij zich niet aan hen wil onderwerpen. Zij beweren door HHM te zijn gemachtigd, maar weigeren hem inzage van de lastgeving.
De lastgeving, zo die al bestaat, zal worden opgezocht en Clercq zal daarvan kopie worden gegeven. Indien de lastgeving onvindbaar is, zal het rekest aan de predikanten worden gegeven. Zij dienen Clercq het stuk te tonen, nisi causam, en moeten HHM daarover bericht doen.

4 Adriaen Nicolai, secretaris van de Admiraliteit in Zeeland, verzoekt vanwege zijn 41-jarig dienstverband in deze functie en zijn hoge leeftijd van 76 jaar resulterend in geheugenverlies en hardhorendheid, het ambt te mogen afstaan aan een bekwaam en door de Admiraliteit goedgekeurd persoon. Indien HHM hiertegen bezwaar hebben, vraagt hij om de Admiraliteit te machtigen tot zijn assistentie een adjunct te mogen aanstellen.
Aangezien het overdragen van ambten niet is toegestaan, laten HHM de suppliant zich voor een nominatie wenden tot de Admiraliteit.

5 Ter vergadering is het boek getiteld Censure van de confessie van de remonstranten2 gepresenteerd, in het Nederlands uitgegeven door de predikant Antonius Walaeus, professor in de theologie te Leiden. Hij heeft het opgedragen aan HHM.
HHM schenken Walaeus 120 pond tot 40 groten waarvan de RvS ordonnantie zal maken op de ontvanger-generaal.

6 Het advies van de Hoge Raad over de wijn- en bieraccijns in Emden is gelezen.
HHM laten hiervan twee kopieën maken, waarvan één wordt gegeven aan dr. Amama en de ander aan secretaris Maurice, die de zaken van Emden regelt.

7 Resident Aissema schrijft d.d. Bremen 18 april o.s. over de betaling van de op ontvanger Reael getrokken wissel van 1.428 rijksdaalder, waarover hij reeds in eerdere brieven heeft geschreven. Het geld is in mindering gebracht op het subsidie voor de Deense koning omdat de koning dit zo heeft gewenst. Tevens bericht Aissema over de doortocht van de markies van Brandenburg naar Venetië en over de pogingen van de Deense koning om zich bij de Wezer te versterken met de troepen van Morgan.
HHM laten ontvanger-generaal Doublet de wissel van Reael accepteren en korten op het subsidie.

8 Kapitein Sibert Pietersz. Lut verhaalt in zijn rekest samen met kapitein Monick uit Rotterdam, in 1625 met veertig officieren en bemanningsleden door Duinkerkers te zijn gevangengenomen. Pas op 10 nov. 1626 is hij vrijgelaten bij de algemene uitwisseling van gevangenen. Monick en zijn bootsvolk hebben, behalve de 100 gld. en de betaling van hun proviand gedurende hun gevangenschap, al hun gage tot aan de dag van hun vrijlating ontvangen, met nog één maand extra wegens letsel. Lut heeft dit in Enkhuizen niet gekregen en wil dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier opdracht krijgt tegen dezelfde condities uit te betalen.
HHM besluiten Lut niets te geven en de Admiraliteit te Rotterdam te schrijven ten zeerste verwonderd zijn over deze hoogst ongebruikelijke uitbetaling van Monick c.s. Zij zullen kopie van de bij het rekest gevoegde attestatie voor commentaar meesturen.

9 Hillegont Laurensdr., vrouw van Adriaen Tijssen uit Medemblik, heeft voorschrijven van de magistraat te Medemblik.
HHM geven haar rekest voor advies aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier .

10 Het rekest van het klooster Everbode, dat deels in de Kempen ligt en deels in het Land van Luik, materialen voor nieuwbouw en reparatie uit Maastricht of elders uit het Land van Luik te halen, is afgewezen.

11 Het rekest van de heer van Batenburch volgens een bijgevoegde lijst een bepaalde hoeveelheid eetbare en andere waren voor zijn familie uit Rotterdam naar Batenburg te halen, zoals hem vorig jaar is toegestaan, gaat voor advies naar de RvS.

12 HHM lezen het advies van de superintendenten Aertsens en Baudaen over het rekest van jonkheer Henrick de Vos.
Alvorens hierin verder te treden, zullen Noortwijck en Vosbergen ontvanger Swerius horen over het waarom van de weigering [van uitbetaling], die de superintendenten onterecht achten.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 52.
2 De uitgebreide titel van dit werk is: Censure ofte oordeel van de professoren der H. theologie, in de universiteyt tot Leyden, over de belijdenisse [...] der gene, die [...] remonstranten werden ghenaemt. Leiden, 1627.