12/05/1627

12 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het concept van een nieuw subsidieverdrag, dat Languerack aan Z.Exc. heeft gestuurd en waaraan hij in zijn brieven refereert, is gelezen.
HHM achten het eervoller en voordeliger om in 's- Gravenhage over een nieuw alliantieverdrag te onderhandelen dan in Frankrijk. Daarom zullen enkele gecommitteerden de Franse ambassadeur meedelen bij Z.Exc. een ontwerp te hebben gezien, dat echter van dien aard is dat zij daarover niet in onderhandeling kunnen treden. Als hij een algemene opdracht tot het voeren van onderhandelingen met HHM heeft, dan zullen die worden geopend. Als hij uitsluitend gelast is tot afsluiting van het gestuurde traktaat, dan dienen de gecommitteerden onderhandelingen te excuseren door tegen te werpen, enerzijds, dat de provincies afwezig zijn en anderzijjds, dat het verdrag van Compiègne nog voldoet. De gecommitteerden Noortwyck, Pau, Vosbergen, Hertevelt, Walta en Ter Cuilen zullen echter eerst alles overleggen met Z.Exc.

2 Naar aanleiding van een voorstel van de heren van Holland schrijven HHM de Admiraliteit te Rotterdam en de Admiraliteit te Amsterdam voor nader overleg over de zeebewaking.

3 Lecq verschijnt ter vergadering. Hij neemt afscheid vanwege de tocht naar de kust van Vlaanderen. Hem is gevraagd, in overleg met Z.Exc., zijn vertrek nog uit te stellen omdat de Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier zijn ontboden en hij bij dit overleg aanwezig hoort te zijn. Hij zou in elk geval vanmiddag aanwezig dienen te zijn bij het beraad van enkele gedeputeerden uit Holland.

4 HHM nemen nog geen besluit over het verzoek van Laurens Sweys, voorzien van brieven van de Poolse koning, levensmiddelen voor de arbeiders in de steengroeven aldaar te mogen uitvoeren.

5 Twee gedeputeerden van de magistraat van Bergen op Zoom verschijnen ter vergadering. Zij klagen dat de heren van Zeeland afgelopen zaterdag gewapenderhand opnieuw de dijken van de Beijmoerpolder, die Bergen had hersteld, hebben laten doorsteken, de materialen verbrand en de arbeiders geïntimideerd.
HHM besluiten dat Bergen de dijk opnieuw mag doen herstellen, zoals reeds eerder is toegestaan. Zeeland wordt geschreven dat het doorsteken niet door haar alleen, maar door alle provincies van de Unie had moeten worden besloten. Dit is een kwestie die alle leden van de Generaliteit aangaat en daarom wordt Zeeland verzocht niet langer aanstoot te geven. Ook zal het verbaal van Schagen en Veltriel voor een reactie aan Zeeland worden gestuurd.

6 Tienhoven compareert en verzoekt namens de Admiraliteit in Zeeland opnieuw om subsidiëring, conform het eerdere verzoek van 30 april.

7 HHM nemen geen besluit over een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 2 mei.