14/05/1627

14 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Staten van Zeeland schrijven d.d. Middelburg 11 mei dat zij de begonnen bedijking van de Beijmoerpolder hebben vernield, omdat zij niet wisten dat die in opdracht van gedeputeerden van HHM was gemaakt. De gouverneur van Bergen op Zoom had hun desgevraagd gezegd van niets te weten.
HHM nemen hierover geen besluit.

2 De gecommitteerden die met Berckel en Van der Hooge hebben gesproken over de uitwisseling van gevangenen, doen rapport. Zij overhandigen de conceptinstructie en de commissie voor Berckel en Hooge.
HHM gaan akkoord met de instructie en de commissie. Daarnaast wordt de instructie verruimd: wanneer Berckel en Van der Hooge iets horen over een mogelijke ruil van gevangenen die sinds 10 okt. 1626 op het water zijn gevangengenomen, dienen zij hiervoor open te staan en dit te schrijven of anders door iemand te laten rapporteren. HHM gelasten de commies van de ontvanger-generaal hun de voorlopig verzochte 1.000 gld. voor hun reis tegen ontvangstbewijs te betalen.
David Pallache verzoekt te worden ingezet voor de gevangenenruil of beslag te laten leggen op de gevangengenomen Portugezen in Rotterdam.
HHM wijzen dit verzoek af, maar Berckel en Van der Hooge zullen zijn zaak wel aanbevelen, opdat zijn vorderingen op de Portugezen worden gehonoreerd.

3 De superintendenten van Brabant adviseren d.d. 4 mei dat Johanna Eems de Bloiere, weduwe van Jacques Coppeij, haar portie in een jaarlijkse rente van 1.000 gld. ten laste van de Brabantse bede niet toekomt, omdat zij pas vele jaren na de sluiting van het Bestand in de Republiek is komen wonen. Voor het overige is de rente deugdelijk.
HHM laten de superintendenten ondubbelzinnig adviseren.

4 De heren van Holland tonen een valse leeuwendaalder die nauwelijks 30 st. waard is.
HHM geven de munt aan de Generaalmeesters van de Munt , die hiertegen een plakkaat zullen opstellen.

5 Het verzoek van Abraham Willems Bijerman gedurende 26 jaar de bank van lening in Sluis te mogen exploiteren, gaat voor advies naar de magistraat aldaar.

6 De drossaard, burgemeesters, schepenen en raden van Bergen op Zoom verzoeken het krijgsvolk te gelasten zich inzake zijn weeskinderen te onderwerpen aan de jurisdictie van de weeskamer aldaar .
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 Konvooimeester Adriaen Repelaer verzoekt in zijn verdediging door gedeputeerden van HHM en van de Generaliteitsrekenkamer te mogen worden gehoord. Hij klaagt zonder verhoor te worden veroordeeld.
HHM laten de Rekenkamer hem nader horen en daarna advies geven.

8 Op verzoek van Sigismund Buchner wordt Paul de Wilm toegestaan ten behoeve van de koning tweeduizend pieken, tweehonderdduizend pond lont, vijfhonderd wapens voor haakbusschutters, tweeduizend schoppen, tweeduizend brede haken, tweeduizend spitse haken en vijfhonderd hellebaarden uit deze landen mag halen tegen betaling van 's lands rechten.

9 De burgemeesters en raden van Iserlohn verzoeken voor Iserlohn, Lüdenscheid, Breckerfeld, Altena, Plettenberg en Neuenrade de commandanten van de respectievelijke garnizoenen te gelasten hun soldaten geen inwoners te laten knevelen, maar die frank en vrij met hun goederen te laten gaan.
HHM laten Noortwyck en Vosbergen dit aan Z.Exc. meedelen.

10 De ambassadeur van Venetië dringt aan op restitutie van de parels die door ruiters van Geertruidenberg in het Land van Namen zijn veroverd.
Zoals al eerder is besloten, zal de RvS over de kwestie beslissen. De Raad dient erop te letten dat de ingezetenen van Venetië niet anders worden behandeld dan die van Frankrijk en Engeland.

11 Het stadsbestuur van Emden schrijft d.d. Emden 25 april, weliswaar met tegenzin, de periode van drie maanden die de graaf van Oost-Friesland heeft om in Brussel akte van neutraliteit te verwerven, te zullen afwachten. Ondertussen stuurt Emden haar kanttekeningen bij de punten van Amama, slechts ter informatie, niet om nieuwe onderhandelingen te beginnen.
HHM geven de brief en de marginalia voor advies aan de RvS.

12 Catarina van Gent krijgt paspoort om met twee dienaren en de nodige bagage uit vijandelijk gebied hiernaartoe te komen.

13 Het verzoek van Pieter Jaspers Leist, koopman wonend in Dordrecht, twee met aardewerken kannen geladen schepen te mogen invoeren, is afgewezen.
Het verzoek van Jan van Dalen en Jan Pinson om octrooi voor hun uitvinding van een builmolen, is afgewezen.