15/05/1627

15 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Staten van Zeeland verlenen d.d. Middelburg 29 april credentie op Willem Brouwer, burgemeester van Middelburg, mr. Geraerd Cromom, secretaris van Goes, en mr. Johan Boreel, pensionaris van Zeeland, als afgevaardigden ter Staten-Generaal.
HHM verlenen hun zitting.

2 De volgende personen mogen paarden naar Bergen op Zoom brengen: ritmeester Du Metz twee paarden; Jacques Mouret drie paarden; Cornelis Janssen van Wou en Leendert van Coelen zeven paarden; Joris van den Puth twee paarden; Hendrik van Peer één paard en een bidet, en Jan Beange en Cornelis Brassert vier paarden.

3 HHM lezen een verhandeling van de VOC ter rechtvaardiging van het optreden der Nederlanders in de Rode Zee en met verzoek schadevergoeding te mogen ontvangen.

4
HHM sturen kopie naar orateur Haga, die daarmee de klachten van de Turken zal weerleggen en de schadevergoeding zal verzoeken.

5 De Franse ambassadeur is op zijn verzoek naar Le Havre de vrije uitvoer toegestaan van zoveel masten als vijf schepen van elk honderddertig last nodig hebben.
De magistraat van Enkhuizen wordt geschreven schilders en andere werklieden van buiten de stad niet te hinderen bij het maken van de schepen voor de Franse koning.
De magistraat van Amsterdam wordt geschreven om Costoioux te helpen met een spoedige rechtsgang in kwesties die hij in de stad zal vervolgen.

6 De RvS verschijnt ter vergadering vanwege de aanbesteding van fortificaties in Coevorden waarvan de betaling was opgedragen aan de Staten van Friesland . Die willen echter niet betalen: zij hebben zelfs geweigerd de brieven te openen en hebben die ongeopend teruggestuurd. Dit getuigt van grote minachting voor het bestuur en de RvS verzoekt HHM om een besluit.
Uit oogpunt van respect voor de bestuursgang herinneren HHM de heren van Friesland bij brieven aan de nadelige gevolgen van hun stappen. Zij dienen de brieven van de Raad te openen en na te komen of anders met redenen te beantwoorden. De Staten moeten dan ook de verzochte betaling doen, in aftrek van hun consenten.

7 Voor verteringen van de zes predikanten op Loevestein is een betaalopdracht gegeven over een half jaar tegen 8 st. per dag, van 4 nov. 1626 tot 3 mei jongstleden.

8 Sommelsdijck en Stavenisse vinden dat Bas, die samen met hen ambassadeur in Engeland is geweest, tevens dient te worden gehoord over de afrekening met de VOC .
HHM zullen Bas schrijven te komen.

9 Abraham Biben, koopman in Dordrecht, voorzien van brieven van de magistraat van Dordrecht, verzoekt voorschrijven aan de Deense koning. Hij heeft in Hamburg ongeveer honderd tolvoeder wijn liggen die hij naar Brunswijk [Braunschweig], Wolfenbüttel, Hildesheim en Hannover - steden die hij vaker van wijn voorziet - wil brengen.
HHM wijzen dit af.

10 Aangezien de verschillende Admiraliteiten ontboden zijn voor nader overleg over de zeebewaking, is hun gezegd met de gedeputeerden van Holland hierover na de middag een voorbespreking te houden.

11 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam is gevraagd wat hun College heeft gedaan vanwege het ontslag van de Venetiaanse goederen en de twintig kisten van Benzio die in Lissabon waren verzekerd.
De Admiraliteit is bezig de resolutie van HHM uit te voeren. Tevens zullen de twintig kisten worden vrijgegeven, al vindt de Admiraliteit dat de schade door de verzekeraars dient te worden vergoed. Zij vertelt dat er nog meer verzekerde goederen zijn.
HHM antwoorden dat de Admiraliteit de resolutie met betrekking tot de Venetiaanse goederen goed is nagekomen. Dit betekent echter nog niet dat dit gevolgen heeft voor soortgelijke gevallen.

12 De Admiraliteit te Amsterdam is door Egbert Wouters dringend verzocht een proef te mogen doen met zijn uitvinding om een schip te laten ontploffen. Zij heeft geantwoord vanwege de hoge kosten geen haast te hebben.
HHM zijn van mening dat zij de proef moet nemen op een oud en afgedankt schip.

13 Languerack schrijft d.d. Parijs 6 mei dat de kardinaal aanbeveelt D'Ouchams zich enkele maanden langer dan de andere kapiteins te mogen absenteren.
HHM stellen een besluit hierover uit.
De ambassadeur stuurt tevens kopie van het vonnis van de Admiraliteit aldaar. Dit is gewezen in het voordeel van de gouverneur van Canada tegen de WIC en enkele Nederlanders, die hem grote schade zouden hebben berokkend.
HHM geven kopie van de brief aan de WIC.

14 De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Den Helder 11 en 12 mei dat zij de twaalfde zullen vertrekken.

15 Het verzoek van David van der Heul zijn ambt van chirurgijn in Brielle weer te mogen uitoefenen is afgewezen.

16 De binnengekomen generaal Nispen dient schriftelijk zijn antwoord in op het tegen hem gerichte verzoek van de weduwe van Claes Meinertsen.
HHM zullen het lezen.

17 Thesaurier-generaal De Bie heeft de op 24 april door Eck en Abbas ingediende declaraties onderzocht. Hij heeft hierin niets onrechtmatigs gevonden.
HHM sturen Eck en Abbas voor hun ordonnantie naar de Admiraliteit te Amsterdam . Aangezien Eck voor de helft door de Admiraliteit te Rotterdam wordt betaald en tegenwoordig over een adjunct beschikt, zal de declaratie van de adjunct voortaan daar worden betaald en die van Eck in Amsterdam.

18 De RvS adviseert dat men de tachtig ossen die in het Land van Steenbergen zijn vetgemest naar die van de Baronie van Breda zou mogen laten gaan.
HHM laten de RvS hierover nader adviseren.