22/05/1627

22 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De koning van Groot-Brittannië schrijft d.d. 4 april ten gunste van kapitein Sackville. Hij verzoekt Z.Exc. Sackville van zijn dienst te ontheffen omdat de koning hem zelf wil gebruiken. In zijn plaats kan Gaudij bij de compagnie worden aangesteld.
Aangezien Sackville zijn post zal verlaten, zullen HHM een ander bekwaam officier in zijn plaats stellen.

2 Gysbrecht Janssen verzoekt vanwege zijn aan boord van een schip opgelopen verlamming eenzelfde behandeling te krijgen als de andere verminkte soldaten in dienst van het land.
HHM verwijzen hem naar de Admiraliteit te Amsterdam .

3 Jonker Philips van Leefdael, heer van Meuwen, verzoekt van zijn huis te Baak in het graafschap Zutphen vrij twaalf hokkelingen, twee koeien en een vaars naar Meeuwen te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

4 Gerrit Robrechtsen de Haen uit Dordrecht mag naar Zevenbergen de helft van twaalf last koolzaad brengen, die Cornelis Jacobs, de vorige echtgenoot van zijn vrouw, in Dordrecht had opgeborgen. Wel dient hij Bosch' licent te betalen en te garanderen dat het koolzaad niet elders beland.
Jacobina Salomons, weduwe van Frans Damen, mag twee last koolzaad, die zij in Dordrecht in veiligheid heeft gebracht, naar Zevenbergen brengen. Wel dient zij Bosch' licent te betalen en mag het niet elders terechtkomen.
Dit geldt eveneens voor Jan Janssen van der Heiden voor vijf last.

5 De baron van Groesbeeck, heer van Hoemen, mag tegen Bosch' licent tien of twaalf paarden naar Heumen en daarvandaan op ieder moment naar Luik brengen.

6 Anna Pots, weduwe van kapitein De Breder, is op haar verzoek eenmalig 20 gld. gegeven.

7 Het verzoek van de heer van Batenborch om zeventig à tachtig malder tarwe en zestien malder raapzaad naar 's- Hertogenbosch te mogen brengen, is afgewezen.

8 Paul de Wilm en Jan de Wilm verzoeken opnieuw de materialen, die zij conform de resolutie van 14 mei tegen betaling van 's lands belastingen naar de Deense koning mogen brengen, vrij van licent te mogen uitvoeren. Anders kunnen zij beter in Hamburg inkopen, tot nadeel van de Nederlandse handel.
HHM blijven bij de genoemde resolutie.

9 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 14 mei over de voorschriften van haar officieren langs de Waal met betrekking tot de magere ossen die over de Waal en andere rivieren worden aangevoerd om vetgemest en dan weer teruggestuurd te worden. Tevens wil zij weten hoeveel Bosch' licent dient te worden betaald voor paarden en runderen, opdat alom hetzelfde tarief geldt.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

10 Naar aanleiding van de op 19 mei ontvangen brief van Carl Carlssen van Cracou schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam en de Admiraliteit in het Noorderkwartier de voor het konvooi naar de Sont bestemde schepen aldus te gebruiken. Inzake de in beslag genomen schepen wordt pas een besluit genomen als duidelijk is wat de gezanten ter plaatse kunnen uitrichten.

11 De gecommitteerden van HHM rapporteren over hun afzonderlijke ontmoetingen met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam en met de pachters van de konvooien en licenten. De kwestie heeft betrekking op het vonnis van de Admiraliteit over enkele door schipper Jacob Matthyssen opgebrachte goederen. Elk van de twee partijen heeft een ander verhaal.
HHM besluiten voor aanstaande dinsdag fiscaal Van de Broeck te ontbieden om hem hierover nader te horen.

12 Pompeius van Dulmen, klerk van de RvS, verzoekt net als de andere klerken die door het staatse leger worden gebruikt, 50 st. per dag te krijgen over de periode die hij in Emden heeft doorgebracht.
HHM blijven bij de eerdere resolutie, waarin hem 30 st. per dag is toegekend.

13 Jan Janssen, boekverkoper in Amsterdam, krijgt octrooi om gedurende zes jaar exclusief de door mr. Albert Girard Samielois herziene editie van de Fortificatie 1 en de Geometria 2 van Marolois te mogen drukken.

14 Naar aanleiding van de op 11 mei ontvangen brief van de Bewindhebbers van de WIC vaardigen HHM Feit en Schagen af naar de vergadering van de Heren Negentien.

15 HHM laten Noortwyck, Brouwer, Hertevelt, Walta en Ter Cuilen de memorie van de gezant Sigismund Buchner afhandelen. Zij dienen te bedenken hoe de Deense koning aangaande het subsidie het best kan worden tevredengesteld.

16 Schagen doet rapport van de situatie bij het tussen Aardenburg en Sluis gelegen fort Terweel.
HHM vragen hem dit op schrift te zetten.

17 De Franse ambassadeur compareert en meldt dat de Franse koning een expresse heeft gestuurd over de zaak van markies D'Estiaux. Hij verzoekt deze kwestie prioriteit te verlenen, zodat hij D'Estiaux zo spoedig mogelijk kan terugzenden. Hiertoe levert de ambassadeur een brief in van de koning d.d. Parijs 6 mei, waarin deze HHM verzoekt om zijnentwil de fouten van markies D'Estiaux te vergeven, hem te pardonneren voor het ombrengen van de jonge markies De Courtomée en hem weer in dienst te nemen.
HHM zullen hierover nader overleggen met Z.Exc. en de RvS.

18 Cornelis Montens, raad van de Nassause Domeinraad, mag tegen Bosch' licent naar Princenhage bij Breda veertig vuren balken, honderdvijftig revels, tweehonderd Deense delen, vierhonderd latten, vijftigduizend stenen, tien hoed kalk en vijftig last delen brengen. Wel dient hij te garanderen dat de materialen nergens anders zullen worden gebracht en moet hij verbodemen.

19 HHM lezen het nader advies d.d. 18 mei van de superintendenten van de beden van Brabant op het verzoek van Johanna Eems de Bloiere. De rente waarvan de suppliante een derde deel vordert, is deugdelijk en wordt al lange tijd door HHM aan de erfgenamen uitgekeerd. Omdat zij echter pas vele jaren na sluiting van het Bestand in de Republiek is komen wonen, mag zij de rente niet opeisen.
HHM stellen een besluit nog uit, maar de meeste provincies hebben het verzoek afgewezen.

1 De uitgebreide titel luidt: Fortificatie, dat is sterckte bouwing: so wel tot offensive als defensive oorlogh. Amsterdam, 1628. Het Franse origineel is getiteld: Fortification ou Architecture militaire tant offensive que deffensive.
2 De uitgebreide titel van deze Nederlandse vertaling luidt: Geometrie ofte meet-const: inhoudende het nootsakelijck gebruyck dienstigh tot de fortificatie. Amsterdam, 1627.