05/06/1627

05 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Enkele afgevaardigden van het College van de Grote Visserij van de Maas compareren. Zij hebben de Admiraliteit te Rotterdam om twee konvooischepen voor hun buizen verzocht, maar die kunnen wegens geldgebrek niet in zee worden gebracht.
Nobel zal informeren hoe het hiermee staat en wat de kosten van uitreding zouden zijn.

2 De volgende personen mogen tegen betaling van Bosch' licent en onder garantie dat ze nergens anders naartoe worden gebracht, uitvoeren: Dingman van Oversteech twaalf ossen en Adriaen Janssen en Simon Gerritsen ieder één magere os naar het Land van Altena; Adriaen van den Brande, Jan Wouterssen, Jan Janssen en Cornelis Teunissen ieder drie magere ossen, twee magere varkens en vier vaarzen naar Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe; Jan Dirxen, Willem Adriaenssen du Quirijn, Sebastiaen Pieters Boor, Wouter Jorissen de Roij en Dirck Jacobs ieder twee merries naar Capelle; Jan Gerritsen van Besoien en Jan Ariaenssen ieder twee merries naar Babyloniënbroek; Jan Wielrut vier merries naar de polder van Namen in Hulsterambacht; Bastiaen Cornelissen twee merries naar Werkendam; Cornelis Buisen vijf of zes melkkoeien naar Oosterhout.

3 De volgende personen mogen op een binnenlands paspoort naar de Bommelerwaard paarden vervoeren, mits het merries zijn en onder garantie dat ze nergens anders worden gebracht: Heiman Jacobs en Adriaen Lamberts, ieder twee; Aert Dirxen van der Pol en Adriaen Dirxen, ook ieder twee naar Driel; Aert Hack Wouterssen, twee naar Nederhemert. Naar het Land van Maas en Waal: Jan Goessens en Pieter Ariaenssen, ieder één; Jan Dirxen en Rutger Gerritsen, ieder twee; Reijer Bor Scholtis en Jan Willemsen, ieder drie.

4 Servaes Willemsen mag de benodigde materialen over water halen voor het maken van de kraansluis in Terheijden, mits tegen Bosch' licent. Ook moet hij verbodemen.

5 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van Bastiaen Willemsen naar Leur [Etten-Leur] enkele dekens, hoeden, kousen, bombazijnen en dergelijke kramerswaren te mogen brengen. Hij wil deze aan de huislieden verkopen.

6 De gedeputeerden van Rees verzoeken ter verlichting van hun hoge lasten op alle naar de stad gebrachte en verbruikte buitenbieren 60 in plaats van 40 st. Kleefs geld te mogen innen. Tevens willen zij subsidie voor het maken van de hutten en vrije uitvoer uit de Republiek van de hiertoe benodigde materialen.
HHM laten de RvS hierover adviseren.

7 Naar aanleiding van de declaratie van Engelbrecht Abbesteech geven HHM hem vanwege zijn overkomst uit Parijs met brieven van Languerack en terugreis eenmalig 400 gld.

8 De Leidse boekdrukker Jan Claessen van Dorp is voor zijn opdracht aan HHM van de Tyt Tresour van Merula 100 gld. gegeven.

9 De RvS verschijnt ter vergadering. Hij heeft het uit Emden gestuurde antwoord op de punten van Amama onderzocht. Hierin wordt vooral gerefereerd aan de uitspraak van de gedeputeerden van HHM, waarvan de Raad niet weet of die door HHM is goedgekeurd. Hiervan wil hij graag bevestiging.
Uit de resolutie van 28 aug. 1626 blijkt dat de uitspraak is goedgekeurd, op de punten van de wijn- en bieraccijns en de 50.000 gld. na. Een besluit wordt uitgesteld.

10 De RvS meldt dat de magazijnen van de frontiersteden zijn bezocht. De voorraden laten niet toe dat de verzoeken van de koning van Engeland en de koning van Denemarken tot de uitvoer van een behoorlijke hoeveelheid buskruit worden ingewilligd.
De Raad zal hierover met Z.Exc. overleggen.
De Raad zal tevens met Z.Exc. overleggen over het verzoek van de kapiteins van het regiment van Candale tot betaling, aangezien zij nu vier maanden niets hebben ontvangen.

11 De RvS bericht over de klachten van ontvanger Suerius dat hij jaarlijks in zijn uitgaven 7.000 gld. tekort komt en dus verhoging van zijn ontvangsten wil. HHM hebben zijn uitgaven verzwaard met renten die niet verpand zijn op de beden van Brabant en de bezitters van renten maken terecht bezwaar tegen voor hen nadelige wijzigingen in hun onderpand.
HHM machtigen de RvS door de superintendenten en de ontvanger van de beden van Brabant een lijst te laten opstellen van de ontvangsten van de beden (of van het geld dat hiervoor in de plaats is gekomen) en de onderpanden. Na onderzoek moet hij voorstellen waarvan de jaarlijkse tekorten kunnen worden betaald.

12 Op 1 april zijn behalve de gedeputeerden van de RvS Cornelis van Terestein en Volckert Overlander, heer van Purmerlant, gecommitteerd wegens de uitdieping van de IJssel.
HHM committeren hen nu tevens om samen met de gedeputeerden van de Raad over deze kwestie en de gevolgen te overleggen, conform de genomen resolutie.

13 Berckel en Van der Hooge schrijven d.d. Roosendaal 3 juni. Kesselaer heeft de Infanta en markies Spinola overtuigd in te stemmen met een nieuw traktaat over wisseling van de sinds 10 okt. 1626 aan weerskanten gevangengenomen personen. Hiertoe zou opening van zaken dienen te worden gegeven door middel van een lijst met de aantallen en de kwaliteit van de gevangenen.
HHM vragen de Admiraliteiten om een dergelijke lijst. De gedeputeerden zal echter worden geantwoord, conform hetgeen op 2 juni is geschreven, dat aantal en kwaliteit van de gevangenen geen rol mogen spelen bij de wisseling.

14 De erfgenamen van Geraldo Thibault krijgen octrooi om gedurende dertig jaar exclusief diens boek Academie di Girart Thibault, pour manier les armes a pied et cheval te mogen drukken en verkopen.1

1 Het betreft Thibaults tweedelige Academie de l'espée [...] ou se demonstrent [...] la theorie et pratique des [...] secrets du maniement des armes a pied et a cheval, in 1626 te Leiden gepubliceerd.