15/06/1627

15 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS verschijnt ter vergadering en bericht over de achterstand van meer dan 800.000 gld. in het betalen van de legerlasten door de provincies sinds de afloop van het Bestand. Tevens hebben de nieuwe compagnieën ruiters, het regiment van Candale en de vier compagnieën van het regiment van kolonel Haulterive vijf maanden tegoed. De Raad vraagt betaling te regelen.
HHM zullen proberen de provincies met brieven en anderszins tot betaling aan te sporen. Inzake de betaling van de ongerepartieerde ruiters en soldaten die van het nog niet binnengekomen geld uit Frankrijk zouden worden betaald, machtigen zij de Raad een lening af te sluiten tot dit geld is gearriveerd of anderszins wordt besloten.
Met de RvS is ook overlegd over de beveiliging van de Overbetuwe, Nederbetuwe en Tielerwaard, in het bijzonder over het wachtlopen door de boeren en over de nodige sloepen om de vijand te kunnen achtervolgen.
HHM achten het niet meer dan redelijk dat degenen die door de bezetting en de wachten worden bevrijd van de vijand, hieraan door middel van wachten bijdragen. De RvS wordt gemachtigd alle steden, dorpen en plaatsen tussen de Waal en de Lek die met de vijand een overeenkomst hebben moeten sluiten en daarvan worden ontslagen door de bezetting van de Waalkant, voor de wacht aan te slaan. Zij zullen dit zelf doen of meebetalen aan de hiervoor aan te nemen beëdigde wakers. Voor de wachten zal de benodigde instructie worden gegeven: de steden, dorpen en plaatsen zullen worden aangeslagen naar rato van hun ligging ten opzicht van de Waalkant. Die van de provincies Gelderland en Holland is verzocht de RvS hierin alle hulp te geven en de instructie na te komen.
Voor de redoutes worden enkele sloepen met en enkele zonder matrozen verzocht. De Admiraliteit te Rotterdam heeft, na inspectie, beraamd hoe de oorlogsschepen op de Waal vervangen kunnen worden door het aan land plaatsen van matrozen in de redoutes. HHM machtigen de RvS om met Heckeren en Ruisch te spreken over de kwaliteit en kwantiteit van de sloepen en over de fregatten die in plaats van de oorlogsschepen op de Waal zullen worden gestationeerd. Hierover, alsmede over het aan land onderbrengen van de matrozen, dient de Raad een definitief besluit te nemen en te laten uitvoeren. Daartoe zal het rapport van Heeckeren en Ruisch samen met andere stukken weer aan de RvS worden gegeven.

2 De RvS adviseert over het gisteren door de Franse ambassadeur aanbevolen rekest van baron De Leuville. Conform de regels van het land zou men hem vier maanden traktement gedurende zijn absentie moeten betalen.
HHM nemen dit advies over.

3 Conform het advies van de RvS wordt de koning van Zweden de uitvoer van honderdduizend pond lont tegen betaling van 's lands rechten toegestaan, mits het lont nergens anders wordt gebracht. De uitvoer van buskruit wordt nog in beraad gehouden.

4 De Gedeputeerde Staten schrijven d.d. Leeuwarden 25 mei dat de Staten van Friesland Aelbert van Loo committeren om zitting te nemen in de Generaliteitsrekenkamer .
HHM nemen hem volgens instructie de eed af.

5 Burgemeesters en raad van Groningen overhandigen hun grieven met betrekking tot de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in de provincie Groningen . Zij verzoeken om een oplossing en genoegdoening.
HHM geven de propositie aan de vertegenwoordiging van de Ommelanden om hierop binnen twee dagen na overhandiging te reageren.
1

6 Jan Janssen de Jonge, wonend in Waalwijk, mag tegen Bosch' licent en onder cautie iedere maand voor zijn eigen behoefte een achtste deel van een zak zout, vier stokvissen, twee gezouten kabeljauwen, twaalf pond zeep, twee kazen, wat suiker en kruiden naar Waalwijk brengen.
Jan Adriaensse Rose en Jan Janssen Corten mogen tegen Bosch' licent en onder cautie drie merries naar Sprang brengen.

7 Conform het op 29 mei opgestelde advies van de RvS wordt de methode van Egbert Wouters om schepen te vernietigen afgeslagen. HHM machtigen de Raad hem iets voor zijn moeite en kosten te geven.

8 Op 11 nov. 1626 is besloten de betaling van 11.557 gld. aan kapitein Mangelman nog vijf maanden uit te stellen om te zien of de contributies uit het Land van Gulik [Jülich], met welk geld hij betaald zou kunnen worden, in de tussentijd zouden zijn geïnd. Zo niet, dan zou hij evenals Kniphuisen en Virij met een obligatie worden betaald.
Aangezien de contributies nog niet zijn ontvangen, is op aandrang van Mangelman besloten hem door de RvS een obligatie op de ontvanger-generaal te laten geven.

9 Louijs de Geer krijgt, evenals 30 dec. 1626, voorschrijven aan de koning van Denemarken opdat hij mag worden betaald voor wapens voor drieduizend man en achthonderd haakbussen. Deze zijn in opdracht van de koning geleverd aan Christian van Brunswijk.

1 De propositie van de stad is geïnsereerd in S.G. 3186. In de marge heeft de klerk het commentaar van de Ommelanden opgetekend.