17/06/1627

17 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 Bij resolutie van 18 dec. 1626 is besloten dat alle kapiteins en officieren zich vóór 1 april naar hun compagnieën zouden begeven om dienst te doen. Indien zij hun commando niet waarnemen, zou hun plaats noodzakelijkerwijs vacant worden verklaard en meteen aan anderen worden vergeven. Niet alleen is gebleken dat enkele kapiteins en officieren zich niet vóór 1 april bij hun compagnieën hebben gemeld, maar ook dat sommigen nog steeds afwezig zijn.
Omdat de dienst van het land vereist dat compagnieën door bekwame officieren worden geleid, wordt Z.Exc. gemachtigd de plaatsen van de absente kapiteins en officieren bij de cavalerie en infanterie te vergeven. Die van Friesland en Groningen verklaren echter dat dit niet mag indruisen tegen het recht van hun principalen de op hen gerepartieerde buitenlandse compagnieën te vergeven.

2 De volgende personen is tegen Bosch' licent en onder cautie de uitvoer van paarden toegestaan: Gillis Pieters Boterman twee merries naar Stuivezand bij Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe; Anthonis van Andel, schout van Besoijen, één merrie; Thomas Adriaenssen de Bie en diens zwager Pieter Adriaenssen ieder twee merries naar Waalwijk; Pieter Pieck, ruiter in de compagnie van ritmeester Basson, naar Heusden een door hem gekocht trekpaard dat door de commandant van Woudrichem zal worden doorgelaten.

3 De gedeputeerden van de stad Goch mogen tegen Bosch' licent vijftig stuks Engels laken, veertig karsaaien, 34 baaien of duffels, acht stuks stamet en acht pletsen meenemen. Verder dienen de spullen onder de inwoners te worden verkocht en niet ergens anders gebracht.

4 Hendrick Friesch mag tegen Bosch' licent twee pakken laken naar Xanten brengen.

5 Deken en kanunniken van het kapittel Sint Marie, het franciscaner- en conventuelenklooster van Sint Ursel in Kleef mogen tegen Bosch' licent maandelijks drie pijpen Franse wijn uit deze landen halen. Dr. Reinier Nieuhuis mag elke drie maanden een okshoofd met een anker Spaanse wijn naar Kleef brengen, Hendrick opten Kelder en Vincent Smerlinck elk twee okshoofden. De wijn mag niet ergens anders worden gebracht.

6 Mattheus Notemans, burger van Zaltbommel, mag tegen betaling van 's lands rechten met zijn paatschip geladen met steenkool, zesduizend pond ijzer en vijftigduizend leistenen en met een aak geladen met kalk in deze landen komen.

7 Over het verzoek van die van Emmerik [Emmerich] tot uitvoer van twaalf vrachtschepen met turf voor hun corps de gardes vragen HHM advies aan de RvS.

8 Kapitein La Rochette krijgt vier maanden van zijn absentie betaald, conform de regels van het land.

9 De RvS adviseert in de kwestie van kapitein Leuville te blijven bij de resolutie niet langer dan vier maanden absentie te betalen.
HHM gaan hiermee akkoord.

10 Philippe Bisschop, koopman in Saint-Malo, mag vrij 63 stuks ijzeren geschut mee terugnemen naar Frankrijk. Hij had deze naar de Republiek gebracht, maar ze konden de proef niet doorstaan.

11 Het verzoek van Helvoirt, Cromvoirt en Haren in de Meierij van 's-Hertogenbosch tot uitvoer van bostel en raapkoeken voor hun dieren is afgewezen.

12 Het verzoek van Willem van Viersen zijn eed als raad ter Admiraliteit in Friesland in Dokkum te mogen doen is afgewezen.

13 In een memorie meldt de commies van Doublet dat ontvanger Suerius hem de 2.000 gld. nog niet heeft teruggegeven. Dit bedrag had de commies in afwezigheid van Suerius in opdracht van HHM aan de hertogin van La Trémoille voorgeschoten.
HHM gelasten Suerius het geld zonder verder uitstel te betalen.

14 De Heren Negentien antwoorden op de brief van 14 juni de voorstellen van burgemeester Berckel en Van der Hoge aangaande de wisseling van gevangenen, waarvan hun gevangenen zijn uitgesloten, niet goed te vinden. Zij melden nogmaals hun Spaanse gevangenen niet te kunnen loslaten als hun gevangenen in West-Indië niet worden vrijgelaten.
HHM stellen een besluit uit tot morgen.

15 HHM vragen de RvS advies over de verzochte levensmiddelen voor die van het ambt van Gennep en Duffelt.

16 Pieter Sanchis, burger van Duinkerke, krijgt paspoort om uit Roosendaal in deze landen te komen voor zaken.

17 In een namens Soranzo ingediende memorie verzoekt hij Venetiaanse goederen vrij en zonder bemoeienis te laten doorgaan over water en land. Tevens wil hij dat HHM aan de Admiraliteit te Amsterdam schrijven voor afdoening van de kwestie van de twee door kapitein Moins opgebrachte schepen.
HHM houden het eerste punt in beraad, maar staan het tweede toe.

18 Dudlei Carleton verschijnt ter vergadering en verzoekt een besluit wegens de verzochte uitvoer van honderdduizend pond buskruit. Verder zouden de wapens voor de Engelsen naar het leger van de Deense koning, waarvan de uitvoer gisteren is toegestaan, vrij van licent gesteld mogen zijn.
Secretaris Huigens is namens de RvS voor advies binnengekomen. Hij adviseert de uitvoer van buskruit wegens de grote schaarste in het land niet toe te staan.
HHM gaan hiermee akkoord. Aangaande het andere verzoek blijven zij bij hun besluit van gisteren.

19 Ruisch en Gans, raden van de Admiraliteit te Rotterdam, verschijnen ter vergadering. Zij willen weten hoe het besluit van 4 juni over de aan de kapiteins op de binnenwateren toegekende verhoging van een halve stuiver per dag voor iedere matroos dient te worden uitgelegd en of dit niet ook geldt voor de kapiteins ter zee.
HHM antwoorden dat de verhoging aan kapiteins op de binnenwateren is toegestaan vanwege hun grote achterstallen. Het heeft daarom geen gevolgen voor de kapiteins ter zee, voor wie het oude tarief van 7 ½ st. op de kust en 7 st. in de Noordzee geldig blijft.
De nadere instantie van de raden om subsidie voor hun Admiraliteit wordt aan de provincies doorgegeven, met verzoek tot betaling van de achterstallen.

20 Antwerpen en Broersema doen rapport van het verweer van fiscaal Pieter Boelis.
HHM laten Boelis zijn verweer opschrijven, opdat het voor een reactie aan de Admiraliteit kan worden gestuurd.

21 Op verzoek van Isack de Keiser is toegestaan te schrijven aan de groothertog van Toscane opdat hij Winant de Keiser hierheen wil laten komen om rapport te doen. Zijn komst wordt door enige arresten vertraagd.

22 De Admiraliteit in het Noorderkwartier vraagt om opheldering over de brief van 23 nov. 1626. Volgens de inhoud daarvan zou zij alle schepen die de havens van Vlaanderen binnen- of uitvaren voor rechtmatige buit moeten houden, zelfs al zijn ze gekocht door Fransen of andere naties. De vraag is of dit eveneens geldt voor schepen die de haven zijn uitgevaren en geruime tijd later worden achterhaald. Dit is onlangs gedaan door de commies-generaal van het College met een in Oostende veroverde boeier die aan een Fransman was verkocht, door deze was bevracht op Hamburg maar door onweer Texel is binnengevaren.
Op zijn verzoek geven HHM de commies veertien dagen uitstel om te kunnen bewijzen dat de boeier uit Oostende afkomstig is.

23 Wegens het vertrek van Buchner is besloten hem te vereren met een gouden keten van 400 gld.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.