18/06/1627

18 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Buchner mag op zijn verzoek voor de Deense koning een van de uitvindingen van William Douglas meenemen. Het betreft het wapen waarmee drie keer kan worden geschoten tegen één schot van de vijand. De RvS zal een akte geven om dit instrument uit het magazijn te halen.
Eveneens is toegestaan hem, in aftrek van het subsidie voor de koning, 600 rijksdaalder te geven. Dit bedrag krijgt hij op kwitantie van ontvanger-generaal Doublet.
Tevens is het nadere antwoord op zijn verzoeken goedgekeurd. Ook zal men Buchner recredentie meegeven.1 Aangaande zijn herhaalde verzoeken om 30.000 rijksdaalder aan de prins van Transsylvanië te geven en de wissel van het overgebleven geld voor de koning aan hemzelf mee te geven, hebben HHM de noodzaak van het snel overmaken van geld serieus bekeken. Men ziet echter niet hoe de prins in drie maanden het geld zou bekomen, zelfs indien men iemand weet te vinden die de overboeking zou willen regelen - waaraan men zeer twijfelt gezien de geringe handel die er plaats vindt vanwege de Perzische oorlog en andere ongemakken. HHM zien dus geen betere manier dan de koning het geld langs de kortste weg via Hamburg op Silezië te doen toekomen. Hiertoe zal men de koning per wissel 60.000 rijksdaalder overmaken en de wisselbrieven aan Buchner meegeven.
Inzake de lichting van drie regimenten door de oversten Gent, Mordiaen en Kniphuisen geven HHM de gezant in overweging dat men hier te lande zelf uitheemse lichtingen moet verrichten. Veel Franse, Engelse, Schotse en Duitse compagnieën worden geworven omdat er niet genoeg Nederlanders te vinden zijn voor de eigen defensie. Het is daardoor ontoelaatbaar met een vreemde lichting in te stemmen, temeer daar men nu bezig is door middel van waardgelders troepen te werven - wat anders zou worden belemmerd. Men hoopt zelfs dat deze lichting vanwege de afleiding de koning nog ten goede zal komen.
Ten slotte de stationering van schepen op de Wezer. Men is doende de schepen die dienst doen voor het land te inventariseren. Vanwege de grote bezetting die noodzakelijk is voor de kust van Vlaanderen en de grote inzet van schepen bij het konvooieren en ter bescherming van de visserij, waarmee de Admiraliteiten zich nu bezighouden, is het niet doenlijk hierin snel inzicht te krijgen. Een besluit zal zo spoedig mogelijk worden genomen.

2 HHM gaan akkoord met de conform resolutie van 16 juni opgestelde conceptbrief aan resident Aissema aangaande de weigering van de door hem getrokken wissel van 16.850 rijksdaalder.

3 Alexander van Munster krijgt paspoort om voor zijn zaken naar vijandelijk grondgebied te gaan.

4 De kwestie van de verzochte uitvoer van buskruit voor de Engelse koning is hervat. Hoewel het land hier zelf behoefte aan heeft en Dudlei Carleton geen procuratie van de koning heeft getoond, staan HHM de uitvoer van vijftigduizend pond toe tegen betaling van 's lands rechten.

5 De heer van Batenborch is vanwege zijn nadere remonstrantie in plaats van de helft van de door hem verzochte provisie, zoals op 16 juni besloten, uitvoer van het geheel toegestaan.

6 De keizer en Wallenstein is toegestaan tegen Bosch' licent veertig merries uit te voeren.

7 Wilbort Philipsen, burgemeester van Woudrichem, mag naar het Land van Altena veertien tot zestien magere runderen brengen.

8 Pasqual, hofmeester van kolonel Haulterive, heeft een brief van Languerack bezorgd. Hiervoor is hem 40 gld. gegeven.
HHM nemen geen besluit over een brief van Languerack d.d. Parijs 6 juni.

9 De heren van Zeeland verzoeken HHM te beraadslagen over hun propositie omtrent de vermindering van hun quote. De heren van Holland stellen deze zaak uit tot morgen.

10 De kooplieden op Frankrijk klagen dat zij in hun handel door de Engelsen worden gehinderd.
Nobel en Brouwer zullen een conferentie met hen houden.

11 HHM lezen de instructies voor de gezanten naar Engeland en Frankrijk. Ook lezen zij het concept van de alliantie dat zij hebben laten opstellen om aan Languerack te sturen met last te verklaren dat HHM op geen andere voorwaarden wensen te onderhandelen. De heren van Holland en Zeeland hebben de kwestie tot morgen uitgesteld.

12 Kempenaer, secretaris van Lecq, komt van de kust van Vlaanderen en bericht over de situatie aldaar. Buckingham heeft Leck ingelicht over de komst van zestig tot tachtig Spaanse zeilen, waarna hij zee heeft gekozen. Hij heeft gevraagd of Lecq hem wil volgen en deze heeft besloten dat met acht tot tien schepen te doen.

13 De RvS verschijnt ter vergadering. Hoewel HHM op 15 juni hebben besloten geld te lenen ter betaling van de ongerepartieerde ruiters en soldaten, weet de ontvanger-generaal zich hiermee geen raad omdat het hem aan krediet ontbreekt.
De heren van Holland is daarom verzocht hun krediet aan te wenden. Die uiten bezwaren, maar zullen wel hun principalen hierover berichten.
De RvS bericht conform de resolutie van 15 juni de Admiraliteit te Rotterdam te hebben geschreven wegens afhandeling van de beveiliging van de Overbetuwe, Nederbetuwe en de Tielerwaard. De Admiraliteit wil echter niet meer leveren dan de vier schepen die zij nu op de Waal heeft gestationeerd.
HHM laten de RvS een begroting opstellen van de kosten voor de bouw van negen grote en 38 kleine sloepen en het onderhoud van zestig of zeventig matrozen. Deze kunnen gedeeltelijk worden betaald van de afdanking en verkoop van enkele overbodige jachten. Daarom zal nogmaals aan de Admiraliteit worden geschreven, conform de eerdere brief van 4 juni, een lijst van haar jachten op te sturen. Zij moeten meteen de jachten van Culenborch en van de heer van Brederode afdanken en verkopen. Indien deze nog gebruikt kunnen worden, dienen zij elders ten behoeve van het land te worden ingezet. Opdat men zich hieraan zal houden moet Nobel, die morgen naar Rotterdam gaat, bij de Admiraliteit langsgaan om de afdanking te bewerkstelligen. Ook moet hij de gevraagde lijst mee terug nemen.
De RvS heeft kapitein Rosa hierheen gehaald, maar toen men hem vanmorgen wilde ondervragen heeft deze verklaard niet onder het gezag van de Raad te vallen omdat hij niet in dienst van het land is.
HHM laten de Raad op dit verweer recht doen.

14 Janneken Liddel, dochter van luitenant Robert Liddel, is uit medelijden 8 gld. gegeven.

1 Het antwoord is geïnsereerd in S.G. 3186.